Išdalyti lygybės ir įvairovės apdovanojimai
Už „ly­gių ga­li­my­bių ir įvai­ro­vės ska­ti­ni­mą“ ap­do­va­no­ta hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė Mar­ga­ri­ta Jan­kaus­kai­tė, gru­pė „Bip­lan“, In­foTV, M.Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas.

Na­cio­na­li­niai ly­gy­bės ir įvai­ro­vės ap­do­va­no­ji­mai an­tra­die­nio va­ka­rą Vil­niu­je įteik­ti an­trą kar­tą.

Iš vi­so nu­ga­lė­to­jai pa­skelb­ti aš­tuo­nio­se ka­te­go­ri­jo­se.

Ly­čių ly­gy­bės ap­do­va­no­ji­mą pel­nė fe­mi­nis­tė, ly­čių ly­gių ga­li­my­bių eks­per­tė, vi­suo­me­nės vei­kė­ja M.Jan­kaus­kai­tė, pra­ne­šė Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba.

Et­no dia­lo­go ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas gru­pei „Bip­lan“ už „nuo­pel­nus, vei­kiant tau­ti­nių bend­ruo­me­nių in­teg­ra­vi­mo, kse­no­fo­bi­jos, ra­si­nių, et­ni­nių ste­reo­ti­pų ma­ži­ni­mo pro­ce­suo­se.

Vai­vo­rykš­tės ap­do­va­no­ji­mas skir­tas „In­fo te­le­vi­zi­jai“ už, kaip ra­šo­ma Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je „so­cia­liai at­sa­kin­gą spren­di­mą“ te­le­vi­zi­jos ete­ry­je trans­liuo­ti Lie­tu­vos gė­jų ly­gos su­kur­tą vaiz­do kli­pą „Keisk“. Pri­me­na­me, kad dau­ge­lis te­le­vi­zi­jos ka­na­lų at­si­sa­kė trans­liuo­ti šią rek­la­mą kaip ga­li­mai prieš­ta­rau­jan­čią Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo ne­igia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mo nuo­sta­toms.

Auk­si­nio am­žiaus ap­do­va­no­ji­mas skir­tas M.Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tui už nuo­pel­nus, „vie­ni­jant įvai­raus am­žiaus žmo­nių gru­pes ar ste­reo­ti­pus apie am­žių griau­nan­tį as­me­ni­nį pa­vyz­dį dar­be, lais­va­lai­kiu ar už­sii­mant vi­suo­me­ni­ne veik­la“.

Įveik­tos kliū­ties ap­do­va­no­ji­mas te­ko Ša­rū­nui Gri­ga­liū­nui už fi­zi­nės, so­cia­li­nės, kul­tū­ri­nės, po­žiū­rio ar ki­to­kios kliū­ties sėk­min­gą įvei­ki­mą, už­ti­kri­nant žmo­nių su ne­ga­lia orų gy­ve­ni­mą ir da­ly­va­vi­mą vi­suo­me­nė­je.

Re­li­gi­jų įvai­ro­vės ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Mil­dai Ali­šaus­kie­nei - Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rei, re­li­gi­jų įvai­ro­vę ir re­li­gin­gu­mo po­ky­čius Lie­tu­vo­je ti­rian­čiai so­cio­lo­gei.

Už Me­tų pro­ver­žį ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių cen­tro por­ta­las „ma­no­tei­ses.lt“.

Me­tų žur­na­lis­to ap­do­va­no­ji­mą pel­nė Sand­ra Vi­li­mai­tė. Ji įver­tin­ta už ra­ši­nius ly­gy­bės, to­le­ran­ci­jos, žmo­gaus tei­sių bei so­cia­li­ne te­ma­ti­ka.

Gy­ve­ni­mo nuo­pel­nų ap­do­va­no­ji­mas po mir­ties skir­tas pir­ma­jai ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rei Auš­ri­nei Bur­nei­kie­nei (1961–2013).

Na­cio­na­li­nius ly­gy­bės ir įvai­ro­vės ap­do­va­no­ji­mus kar­tu or­ga­ni­zuo­ja Sei­mui at­skai­tin­ga Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba ir sep­ty­nias ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas vie­ni­jan­tis Na­cio­na­li­nis ly­gy­bės ir įvai­ro­vės fo­ru­mas.