Išbrokuotos černobyliečių našlės
Po Čer­no­by­lio ava­ri­jos lik­vi­da­vi­mo su­nkiai su­sir­gu­sio ir de­šimt me­tų slau­gy­to ute­niš­kio naš­lei Vi­dai Čer­niaus­kie­nei vals­ty­bė at­si­sa­ko mo­kė­ti vals­ty­bi­nę nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų naš­lių pen­si­ją, nes ra­dia­ci­jos pa­veik­tas jos vy­ras mi­rė per anks­ti.

Sep­tin­tus me­tus naš­lau­jan­ti V. Čer­niaus­kie­nė net ne­abe­jo­jo, kad su­lau­ku­si pen­si­nio am­žiaus kar­tu su se­nat­vės pen­si­ja, už­dirb­ta per 41 pe­da­go­gi­nio dar­bo me­tus, gaus ir vals­ty­bi­nę nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų naš­lių pen­si­ją, ski­ria­mą Čer­no­by­lio at­omi­nės elek­tri­nės ava­ri­jos pa­da­ri­nius lik­vi­da­vu­sių ir dėl gau­tos ra­dia­ci­jos do­zės mi­ru­sių as­me­nų su­tuok­ti­niams. Ta­čiau mo­te­ris su­ži­no­jo, kad ji ski­ria­ma tik tuo at­ve­ju, jei pen­si­nio am­žiaus su­lau­kia­ma po Čer­no­by­lio ava­ri­jos lik­vi­duo­to­jo mir­ties pra­ėjus ne dau­giau kaip pen­ke­riems me­tams. O V. Čer­niaus­kie­nės dau­gy­bę me­tų slau­gy­tas vy­ras jau bu­vo mi­ręs še­še­rius me­tus ir tris mė­ne­sius.

Lie­tu­vos ju­dė­ji­mo „Čer­no­by­lis“ pir­mi­nin­kas Pra­nas Pa­ške­vi­čius "Lie­tu­vos ži­nioms" pa­sa­ko­jo, kad va­di­na­mų­jų čer­no­by­lie­čių naš­lių, pra­ra­du­sių naš­lių pen­si­jas dėl pa­il­gin­to pen­si­nio am­žiaus, pa­gal­bos šauks­mai ga­na daž­ni. Ju­dė­ji­mo "Čer­no­by­lis" va­do­vas pa­brė­žė, jog at­ėjo me­tas ini­ci­juo­ti ati­tin­ka­mas Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas, nai­ki­nan­čias to­kią dis­kri­mi­na­ci­ją.

Ne­ati­tin­ka įsta­ty­mo sąlygų

Vai­ruo­to­ju Ute­no­je dir­bęs Jo­nas Čer­niaus­kas lik­vi­duo­ti Čer­no­by­lio at­omi­nės elek­tri­nės ava­ri­jos pa­da­ri­nių bu­vo iš­vež­tas 34-erių. Ka­tas­tro­fos vie­to­je ug­nia­ge­siu dir­bęs vy­ras na­mo grį­žo pa­lauž­ta svei­ka­ta, o po pen­ke­rių me­tų vi­sai ne­be­ga­lė­jo dirb­ti. Jam bu­vo nu­sta­ty­ta ra­dia­ci­jos su­kel­ta li­ga, skir­tas ne­įga­lu­mas. Prog­re­suo­jan­ti li­ga pri­kaus­tė vy­riš­kį prie lo­vos. V. Čer­niaus­kie­nė slau­gė su­tuok­ti­nį de­šimt me­tų. Po di­de­lių kan­čių jis mi­rė bū­da­mas 55 me­tų. “Vos pa­lai­do­ju­si vy­rą su­ži­no­jau, kad to­kioms kaip aš, va­di­na­mų­jų čer­no­by­lie­čių naš­lėms, ski­ria­mos vals­ty­bi­nės nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų naš­lių pen­si­jos. Ta­čiau pra­ėju­sią va­sa­rą, prieš 61-ąjį sa­vo gim­ta­die­nį, kai su­lau­kiau tei­sės gau­ti pen­si­ją, iš „Sod­ros“ Ute­nos sky­riaus dar­buo­to­jų su­ži­no­jau, jog vals­ty­bi­nė nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų naš­lių pen­si­ja man ne­prik­lau­so. Iš­gir­dau, kad bū­čiau ją ga­vu­si tuo at­ve­ju, jei bū­čiau bu­vu­si vy­res­nė ir į pen­si­ją iš­ėju­si anks­čiau ar­ba jei ma­no li­go­nis vy­ras bū­tų pa­gy­ve­nęs dar bent me­tus ir tris mė­ne­sius“, - pen­si­jų sky­ri­mo tvar­ka ne­ga­lė­jo at­sis­te­bė­ti V. Čer­niaus­kie­nė.

Ne­ti­kė­da­ma, kad jai ne­bep­rik­lau­so pen­si­ja už vy­rą, ne­te­ku­sį svei­ka­tos, o vė­liau ir gy­vy­bės dėl to, jog bu­vo iš­va­ry­tas lik­vi­duo­ti Čer­no­by­lio jė­gai­nės ava­ri­jos, mo­te­ris krei­pė­si į cen­tri­nę „Sod­ros“ būs­ti­nę. Ta­čiau „Sod­ros“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Ri­čar­do Ka­mins­ko pa­si­ra­šy­tu laiš­ku bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad čer­no­by­lie­tis J. Čer­niaus­kas mi­rė per anks­ti.

Do­ku­men­te nu­ro­do­ma, jog, va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mu, vals­ty­bi­nę nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų naš­lių pen­si­ją ga­li gau­ti tik tie naš­liai, ku­riems se­nat­vės pen­si­jos am­žius su­ėjo (ar­ba ku­rie bu­vo pri­pa­žin­ti iš da­lies dar­bin­gi) per pen­ke­rius me­tus nuo su­tuok­ti­nio mir­ties. V. Čer­niaus­kie­nei pri­min­ta, kad jos vy­ras J. Čer­niaus­kas mi­rė 2008 me­tų ge­gu­žės 23 die­ną, o ji se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus su­lau­kė tik 2014-ųjų rugp­jū­čio 31 die­ną. Naš­lei pa­aiš­kin­ta, esą ji ne­ati­tin­ka Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo są­ly­gų, nu­ma­tan­čių tei­sę į vals­ty­bi­nę nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų naš­lių pen­si­ją. Šį sa­vo at­sa­ky­mą “Sod­ra” pa­siū­lė V. Čer­niaus­kie­nei skųs­ti teis­mui.

Rū­šiuo­ja­mos našlės

”Ma­niau, jei­gu jau vals­ty­bės įstai­ga siū­lo kreip­tis į teis­mą, dar yra vil­čių gau­ti vals­ty­bi­nę naš­lės pen­si­ją, tad krei­piau­si į Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą. Ta­čiau ma­no ieš­ki­nį iš­nag­ri­nė­ju­si tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja taip pat iš­aiš­ki­no, kad ir iki su­tuok­ti­nio mir­ties, ir po jo mir­ties ne­praė­jus pen­ke­riems me­tams ne­ta­pau nei ne­įga­lią­ja, nei pen­si­nin­ke, to­dėl šios pen­si­jos ne­su ver­ta”, - ro­dy­da­ma teis­mo do­ku­men­tus LŽ pa­sa­ko­jo V. Čer­niaus­kie­nė.

Pranas Paškevičius /Erlendo Bartulio nuotrauka

Mo­te­ris pa­brė­žė, kad pa­ėmus vy­rą lik­vi­duo­ti Čer­no­by­lio at­omi­nės elek­tri­nės ava­ri­jos pa­da­ri­nių, ji li­ko su ma­žu sū­ne­liu ir dar ne­gi­mu­sia du­kre­le. Ma­žo­ji iš­vy­do pa­sau­lį pra­ėjus pus­me­čiui, kai jos tė­tis bu­vo iš­vež­tas į ra­dia­ci­jos zo­ną. Li­go­ta mer­gai­tė dar ne­su­lau­ku­si pil­na­me­tys­tės bu­vo pri­pa­žin­ta ne­įga­lia. Ne­įga­lios duk­ters, ku­rios tė­vas – čer­no­by­lie­tis, ma­mai V. Čer­niaus­kie­nei taip pat pri­klau­sy­tų vals­ty­bi­nė nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų naš­lių pen­si­ja, ta­čiau jos at­ža­los ne­įga­lu­mo ly­gis ma­žes­nis, nei rei­kia šiai pen­si­jai gau­ti. “Ir ačiū Die­vui”, - sa­kė V. Čer­niaus­kie­nė. Mo­te­ris tei­gė, jog ta­da, kai mi­rė vy­ras, pa­gal tuo me­tu ga­lio­ju­sią tvar­ką į pen­si­ją ji bū­tų iš­ėju­si dve­jais me­tais anks­čiau ne­gu da­bar. “2012-ai­siais pa­il­gin­tas pen­si­jos am­žius at­ėmė iš ma­nęs ga­li­my­bę gau­ti pen­si­ją už Čer­no­by­lio pra­ga­rą iš­ken­tu­sį vy­rą“, - pri­dū­rė naš­lė.

Lie­tu­vos ju­dė­ji­mo „Čer­no­by­lis“ pir­mi­nin­kas P. Pa­ške­vi­čius "Lie­tu­vos ži­nioms" sa­kė su­lau­kian­tis ne­ma­žai skam­bu­čių iš mo­te­rų, ku­rių vy­rai mi­rė po to, kai bu­vo iš­vež­ti į Čer­no­by­lio pra­ga­rą, ir ku­rios skun­džia­si ne­te­ku­sios tei­sės į vals­ty­bi­nes nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų naš­lių pen­si­jas. Kiek­vie­nai jų „Sod­ra“ pa­aiš­ki­na, kad naš­lių pen­si­jos ne­ski­ria­mos dėl to, jog su­tuok­ti­niai mi­rė se­niau ne­gu rei­ka­lau­ja­ma įsta­ty­mu, t. y. dau­giau nei prieš pen­ke­rius me­tus. „Sup­ran­tu, mū­sų vals­ty­bė ne­tu­ri tiek pi­ni­gų, kad pa­si­rū­pin­tų vi­sais žmo­nė­mis. Ta­čiau pa­aiš­kin­ti mo­te­riai, jog ji ne­ver­ta pen­si­jos, nes per anks­ti pa­lai­do­jo vy­rą, ma­nau, yra ab­sur­das“, - kal­bė­jo P. Pa­ške­vi­čius. Jis tvir­ti­no ne­nu­lei­sian­tis ran­kų ir ko­vo­sian­tis, kad Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­me at­si­ras­tų pa­tai­sa, ku­ri ne­leis­tų rū­šiuo­ti čer­no­by­lie­čių naš­lių.