Išaugęs nepasitikėjimas žiniasklaida – kritikos valdantiesiems pasekmė
Iš­au­gu­sį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ži­niask­lai­da Vil­niaus uni­ver­si­te­to Žur­na­lis­ti­kos ins­ti­tu­to va­do­vas doc. Dei­man­tas Jas­trams­kis ir lai­dų ve­dė­jas žur­na­lis­tas  Au­ri­mas Pe­red­nis sie­ja su pa­sta­rų­jų mė­ne­sių kri­ti­ka val­dan­tie­siems.

D.Jas­trams­kis kar­tu pa­žy­mi, kad pa­si­ti­kin­čių da­lis sa­vo ruo­žtu ne­su­ma­žė­jo, o A.Pe­red­nio tei­gi­mu, vi­sa­me pa­sau­ly­je da­bar ži­niask­lai­da iš­gy­ve­na pa­si­ti­kė­ji­mo kri­zę.

Bal­sa­vu­sie­ji už „vals­tie­čius“ ne­pa­ten­kin­ti jų iš­rink­tų­jų kritika

„Per tuos du mė­ne­sius bu­vo ne­ma­žai įvy­kių Lie­tu­vos po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, ir ne­ma­žai ži­niask­lai­dos kri­ti­kos te­ko bū­tent tam ti­krų dar vis my­li­mų po­li­ti­kų at­žvil­giu, ir vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl ga­lė­jo at­si­ras­ti po­ky­tis – dėl to, kad tie žmo­nės, ku­rie sim­pa­ti­zuo­ja val­džio­je ne­se­niai esan­tiems po­li­ti­kams, nė­ra pa­ten­kin­ti tuo, kad ži­niask­lai­da kri­tiš­kai juos pa­tei­kia“, – BNS sa­kė D.Jas­trams­kis.

Pa­sak jo, iš­au­gu­sio ne­pa­si­ti­kė­ji­mo prie­žas­čių rei­kė­tų ieš­ko­ti ne pa­čio­je ži­niask­lai­do­je, tai par­odo iš­li­kęs sta­bi­lus tei­gia­mas ver­ti­ni­mas, apie 38–39 pro­cen­tai.

„Kol kas (iš­au­gu­sio ne­pa­si­ti­kė­ji­mo) ne­ver­tin­čiau kaip ži­niask­lai­dos prob­le­mos, nes ir žvel­giant į ke­le­rių me­tų lai­ko­tar­pį pa­si­ti­kė­ji­mas ži­niask­lai­da yra di­des­nis nei anks­čiau. Tai (ver­ti­ni­mas) tos da­lies au­di­to­ri­jos, ku­ri ne tei­gia­mai ver­ti­no ži­niask­lai­dą, o ku­rie anks­čiau nuo­mo­nės ne­tu­rė­jo. Pa­čio­je ži­niask­lai­do­je ne­rei­kia ieš­ko­ti prie­žas­čių, čia ko­re­lia­ci­jos ti­kriau­siai bus su sim­pa­ti­jo­mis po­li­ti­kams“, – ar­gu­men­ta­vo do­cen­tas.

Ži­niask­lai­da iš­gy­ve­na pa­si­ti­kė­ji­mo krizę

„Ži­nių ra­di­jo“ žur­na­lis­tas A.Pe­red­nis BNS tei­gė, kad jo ne­ste­bi­na že­mė­jan­tis pa­si­ti­kė­ji­mas ži­niask­lai­da: „Vi­sam pa­sau­ly­je ži­niask­lai­da iš­gy­ve­na pa­si­ti­kė­ji­mo kri­zę, ma­to­me, kas vyks­ta JAV, kai pre­zi­den­tas šią sa­vai­tę pa­skel­bė da­lį įta­kin­gos ži­niask­lai­dos net Ame­ri­kos žmo­nių prieš­ais, ne­įlei­džia į spau­dos kon­fe­ren­ci­jas. Lie­tu­vo­je ir­gi jau­čia­mas nu­si­vy­li­mo di­dė­ji­mas“.

Pa­sak jo, po rin­ki­mų ži­niask­lai­da ir kai ku­rios „e­li­to gru­pės“ bu­vo itin iš anks­to kri­tiš­kos vals­tie­čiams.

„Daug eti­ke­čių, tro­lin­go, iš­anks­ti­nio nu­sis­ta­ty­mo. To­dėl ga­na grei­tai pa­si­py­lu­si aš­tri kri­ti­ka, ro­dy­mas nau­jos val­džios klai­dų, na­tū­ra­liai kė­lė da­lies žmo­nių bal­sa­vu­sių už vals­tie­čių par­ti­ją su­sier­zi­ni­mą ir at­vi­rą pyk­tį. Plius kri­ti­kos to­nas nau­jie­siems ne­re­tai bu­vo ga­na ag­re­sy­vus ir įžei­dus, tai ga­lė­jo žeis­ti ir bal­sa­vu­sius rin­kė­jus. Vi­suo­me­nė, ypač vy­res­nė jos da­lis Lie­tu­vo­je jau­tro­ka to­kiam to­nui“, – tei­gė A.Pe­red­nis.

Jis taip pat ak­cen­tuo­ja, kad „vals­tie­čių“ kri­ti­ką da­lis vi­suo­me­nės ver­ti­no kaip la­bai ne­reikš­min­gą.

„Daug žmo­nių, bent ma­no klau­sy­to­jų, er­zi­no, kad te­mų pa­si­rin­ki­mas bu­vo vi­suo­me­nei ma­žai ak­tua­lus. Dau­gy­bė skam­bu­čių „kiek jūs čia apie tuos pa­ltus kal­bė­sit“, „ar dar ne­nu­si­bo­do apie tas pa­nas“. Žmo­nes pik­ti­no, kad te­ma­ti­ka pri­me­ta­ma la­bai ne­reikš­min­ga vi­suo­me­nei“, – BNS tei­gė A.Pe­red­nis, taip pat pa­brė­žęs, kad da­lis tų, ku­rie „tu­ri sa­vo ran­ko­se mi­kro­fo­ną ne­re­tai ban­do ir pri­mes­ti sa­vo tie­są, ne­ven­gia­ma bū­ti ša­liš­kais, ro­dy­ti iš­anks­ti­nę nuo­mo­nę, dėl to vyks­ta na­tū­ra­li pi­lie­čių at­me­ti­mo reak­ci­ja“.

A.Pe­red­nis be ki­ta ko pa­ste­bė­jo, kad sa­vo­tiš­ką meš­kos pa­slau­gą pa­da­rė ir tas fak­tas, kad „ke­le­tas ryš­kių, daž­nai kal­bi­na­mų nuo­mo­nių ly­de­rių, žur­na­lis­tų ne­re­tai yra ta­pa­ti­na­ma su vi­sa ži­niask­lai­da, nes jie vi­sur pri­sta­to­mi kaip žur­na­lis­tai“.

„Pri­dė­kim dar bend­rą di­džiu­lį ne­ga­ty­vios in­for­ma­ci­jos kie­kį ži­niask­lai­doj, an­traš­čių kul­tū­rą, ku­rios nie­ko su tu­ri­niu ne­tu­ri bend­ro, sen­sa­ci­jų vai­ky­mą­si ir ne­kels jo­kios nuo­sta­bos tie krin­tan­tys pa­si­ti­kė­ji­mas ži­niask­lai­dos ins­ti­tu­tu. Ir iš tos pa­si­ti­kė­ji­mo duo­bės ne­ma­tau pers­pek­ty­vų, kad pa­vyks kil­ti,“ – par­eiš­kė „Ži­nių ra­di­jo“ lai­dų ve­dė­jas.

Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ už­sa­ky­mu vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ at­lik­ta apk­lau­sa ro­do, kad Lie­tu­vo­je dau­gė­ja ne­pa­si­ti­kin­čių ži­niask­lai­da gy­ven­to­jų.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, ži­niask­lai­da da­bar ne­pa­si­ti­ki 27 proc. gy­ven­to­jų, nors tei­gia­mai ją ver­ti­na maž­daug tiek pat apk­lau­sos da­ly­vių, kiek ir prieš mė­ne­sį – 38 proc. (sau­sį – 39,5 proc.). Gruo­dį ne­pa­si­ti­kin­čių ži­niask­lai­da bu­vo 19 proc., sau­sį – 23 pro­cen­tai.

„Vil­mo­rus“ va­do­vas so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys sa­ko, kad va­sa­rio mė­ne­sio ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ži­niask­lai­da ro­dik­lis re­kor­diš­kai di­de­lis, bet ir­gi iš­sa­ko po­zi­ci­ją, kad vi­suo­me­nės ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ži­niask­lai­da iš­au­go dėl val­dan­čių­jų kri­ti­kos. Pa­sak jo, tei­gia­mas ži­niask­lai­dos ver­ti­ni­mas – 38–39 proc. „nė­ra ma­žas“.