Išankstinio mokėjimo SIM korteles teks registruoti
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį iš es­mės pri­ta­rė siū­ly­mui re­gis­truo­ti iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo SIM kor­te­les. Jei dėl to bus ga­lu­ti­nai su­tar­ta, teks re­gis­truo­ti ne tik nau­jai iš­duo­da­mas, bet ir se­nas kor­te­les.

„Klau­si­mui bu­vo iš es­mės pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me“, – žur­na­lis­tams sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Anot jo, tu­rė­tų bū­ti re­gis­truo­ja­mos ir jau nau­do­ja­mos kor­te­lės.

„O­pe­ra­to­riai tu­rė­tų, aiš­ku, nu­sis­ta­ty­ti jiems tin­ka­mą bū­dą, kaip jie ga­lė­tų su­re­gis­truo­ti ir iki šios die­nos iš­duo­tas kor­te­les, tai yra jau ope­ra­to­rių lais­vė pa­si­rink­ti“, – tei­gė T.Ži­lins­kas.

Pa­tai­sas par­en­gu­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) ti­ki­si, kad nau­jo­vė pa­dė­tų ko­vo­ti su te­le­fo­ni­niais su­kčiais. Be to, pa­sak mi­nis­tro, tai pri­si­dė­tų prie ko­vos su te­ro­riz­mu.

Mo­bi­lio­jo ry­šio bend­ro­vės ne­vie­na­reikš­miai ver­ti­na siū­ly­mą pri­va­lo­mai re­gis­truo­ti iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo SIM kor­te­les. Bend­ro­vė „Te­le2“ tei­gia, kad nau­jo­vės su­ma­žins kon­ku­ren­ci­ją ir pa­di­dins mo­bi­lio­jo ry­šio pa­slau­gų kai­nas, „Om­ni­tel“ tvir­ti­na, jog pri­va­lo­mas SIM kor­te­lių re­gis­tra­vi­mas įta­kos kai­noms ne­tu­rės, be to, kar­tu pa­dės ma­žin­ti nu­si­kals­ta­mu­mą. Tuo me­tu „Bi­tė Lie­tu­va“ aiš­ki­na pri­ta­rian­ti pa­čiai idė­jai, ta­čiau tei­gia, kad ją įgy­ven­din­ti rei­kė­tų vi­sos ES mas­tu, nes nu­si­kal­tė­liai ga­lės ne­sun­kiai įsi­gy­ti SIM kor­te­les kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se.

„Iš es­mės tu­ri­me vie­ną prieš­ta­rau­jan­tį ope­ra­to­rių“, – sa­kė mi­nis­tras.

Pa­tai­sas teik­da­ma VRM pa­žy­mi, kad pla­nuo­jant ir vyk­dant nu­si­kal­ti­mus daž­niau­siai nau­do­ja­ma­si „La­bas“, „Ex­tra“ ar ki­to­mis iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo SIM kor­te­lė­mis. Jas kar­tu su mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų apa­ra­tais nu­si­kal­tė­liai kei­čia kas­dien, o ne­re­tai ir ke­lis kar­tus per die­ną.

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, to­kia pa­dė­tis la­bai su­nki­na ir lė­ti­na at­lie­ka­mus kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ir iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, nes to­kių kor­te­lių var­to­to­jų as­me­ny­bėms nu­sta­ty­ti gaiš­ta­mas lai­kas, o su­rink­ti duo­me­nys pra­ran­da ak­tua­lu­mą. Jos duo­me­ni­mis, iš­anks­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo kor­te­lės pri­va­lo­mai re­gis­truo­ja­mos Vo­kie­ti­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Grai­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je.

In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per me­tus pa­si­nau­do­jant mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais pa­da­ro­ma apie 300 nu­si­kals­ta­mų vei­kų, o jų tur­ti­nė ža­la per me­tus vi­du­ti­niš­kai sie­kia 242 tūkst. eu­rų.

„Tai pa­dė­tų ir­gi ko­vo­ti, ma­nau, pa­kan­ka­mai efek­ty­viai, ma­tant, kas vyks­ta Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ko­kios ten­den­ci­jos su te­ro­ro ak­tų or­ga­ni­za­vi­mu“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Nau­jo­vę siū­lo­ma įgy­ven­din­ti nuo 2018 me­tų vi­du­rio.

Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu ša­ly­je yra 1,564 mln. iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo abo­nen­tų.