Išaiškinta rinkėjų, kurie balsavo du kartus
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) iš­aiš­ki­no ke­le­tą at­ve­jų, kai rin­kė­jai sa­vo va­lią per Sei­mo rin­ki­mus par­eiš­kė du kar­tus.

„Mes nu­sta­tė­me, kad per bal­sa­vi­mą iš anks­to bu­vo rin­kė­jų, ku­rie įvai­rio­se įstai­go­se bal­sa­vo po ke­le­tą kar­tų“, – sek­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pra­ne­šė VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Anot jo, pa­si­tai­kė, kad tas pats rin­kė­jas bal­sa­vo iš anks­to sa­vi­val­dy­bė­je ir na­muo­se, kai pas jį ap­si­lan­kė rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai.

„Rin­ki­mų apy­lin­kėms esa­me iš­siun­tę apie tai, kad yra to­kia si­tua­ci­ja ir kad jie bū­tų ati­dūs ir ne­įs­kai­ty­tų jo­kiu bū­du an­tro­jo rin­kė­jų bal­so“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Jis tei­gė, kad to­kiais at­ve­jais įsta­ty­mas nu­ma­to, jog skai­čiuo­ja­mas tik vie­nas rin­kė­jo vo­kas – nau­jau­sias.

Tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se vy­ko iš­anks­ti­nis pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas ren­kant Sei­mo na­rį, taip pat bu­vo ga­li­ma bal­suo­ti spe­cia­liuo­se pa­štuo­se, tai yra svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės rū­py­bos ar glo­bos įstai­go­se, ka­ri­niuo­se da­li­niuo­se, su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­go­se.

Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį na­muo­se bal­sa­vo ne­įga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, taip pat su­lau­kę 70 me­tų ir vy­res­ni, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę.

Z.Vai­gaus­kas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją taip pat pra­ne­šė, kad sek­ma­die­nį, an­tro­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro die­ną, ke­lio­se apy­lin­kė­se bu­vo su­tri­kęs in­ter­ne­to ry­šys, o Ry­tų apy­lin­kė­je Vil­ka­viš­ky­je din­go elek­tra, te­ko pa­sta­ty­ti ge­ne­ra­to­rių.

„Ti­ki­mės, kad ar­ti­miau­siu me­tu ten ne­be­bus prob­le­mų“, – vy­lė­si VRK va­do­vas.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad per an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą su­lau­kia­ma ge­ro­kai ma­žiau pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mus, o in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą bal­sų pir­ki­mą ne­gau­ta.

„An­tro­jo rin­ki­mų tu­ro me­tu ne­tu­rė­jo­me to­kių pra­ne­ši­mų, ku­rie bu­vo per pir­mą­jį tu­rą apie tai, kad gal­būt ve­ža­mi rin­kė­jai bal­suo­ti, per­ka­mi bal­sai ir pa­na­šiai“, – sek­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė ir VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

Anot jos, sek­ma­die­nį tik su­lauk­ta pra­ne­ši­mų apie ga­li­mą ne­tei­sė­tą rin­kė­jų pa­vė­žė­ji­mą Tau­ra­gės ir Vil­niaus ra­jo­nuo­se.

Per iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą po­li­ci­jos par­ei­gū­nai iš vi­so ga­vo 15 pra­ne­ši­mų apie rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mus. Vil­niaus aps­kri­ty­je jų bu­vo pen­ki, Aly­taus aps­kri­ty­je – ke­tu­ri, Tau­ra­gės aps­kri­ty­je – trys, Kau­no, Pa­ne­vė­žio ir Ute­nos aps­kri­ty­se – po vie­ną.

„Kol kas nei iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu, nei sek­ma­die­nį ne­pra­dė­ta iki­teis­mi­nių ty­ri­mų“, – sa­kė L.Mat­jo­šai­ty­tė.

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je vyks­ta pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas ren­kant par­la­men­tą, ren­ka­mi 68 Sei­mo na­riai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dė­jo 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.