Išaiškinta beveik 300 kg narkotinių medžiagų kontrabanda
Pen­ki Lie­tu­vos  stos prieš teis­mą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo la­bai di­de­liu nar­ko­ti­nių me­džia­gų kie­kiu, kon­tra­ban­dos ir ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rų ir Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos Vil­niaus sky­riaus par­ei­gū­nų ty­ri­mo gru­pė.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 2014 me­tų pra­džio­je or­ga­ni­zuo­ta as­me­nų gru­pė, vei­ku­si Lie­tu­vo­je, Ny­der­lan­duo­se ir Ru­si­jo­je, tu­rė­da­ma tiks­lą nar­ko­ti­nes me­džia­gas ga­ben­ti tran­zi­tu iš Va­ka­rų Eu­ro­pos į Ru­si­ją, Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tė­je ne­tei­sė­tai įgi­jo la­bai di­de­lį kie­kį nar­ko­ti­nės me­džia­gos – virš 290 ki­log­ra­mų ka­na­pių der­vos. Pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį ke­ly­je Kau­nas-Ma­ri­jam­po­lė-Su­val­kai, Sa­la­pe­rau­gio kai­me, su­stab­džius Lie­tu­vos pi­lie­čio vai­ruo­ja­mą vil­ki­ką, pusp­rie­ka­bė­je įreng­to­je slėp­tu­vė­je bu­vo ras­ti 96 mi­nė­tos nar­ko­ti­nės me­džia­gos pa­ke­tai.

Pa­sak iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ku­sių par­ei­gū­nų, ty­ri­mo me­tu bu­vo gau­ta duo­me­nų, kad 2013 me­tų ru­de­nį ir 2014 m. pra­džio­je mi­nė­ti as­me­nys, pa­nau­do­da­mi pusp­rie­ka­bes su įreng­to­mis slėp­tu­vė­mis, iš Bal­ta­ru­si­jos per Lat­vi­jos te­ri­to­ri­ją ne kar­tą ga­be­no įvai­rius kie­kius ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių – ci­ga­re­čių, ku­rias rea­li­za­vo Lie­tu­vo­je. Bau­džia­mo­jo­je by­lo­je par­eikš­tas virš pu­san­tro mi­li­jo­no li­tų ieš­ki­nys dėl vals­ty­bei pa­da­ry­tos tur­ti­nės ža­los.