Iš Vilniaus į Varšuvą vėl plaukia skundai
Len­ki­jos Sei­mo pir­mi­nin­kas Ma­re­kas Kuch­cins­kis at­sa­kė į Lie­tu­vos len­kų at­sto­vų pra­šy­mą ap­gin­ti Vil­niaus mies­te vei­kian­čias len­kų mo­kyk­las.

Laiš­ką prieš ke­lias sa­vai­tes M. Kuch­cins­kiui siun­tė Sei­mo na­rys, Lie­tu­vos len­kų mo­kyk­lų mo­ky­to­jų drau­gi­jos „Ma­cierz Szkol­na“ pir­mi­nin­kas Ju­ze­fas Kvet­kovs­kis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) frak­ci­jos na­rių Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je var­du – Re­na­ta Cy­tac­ka, Vil­niaus len­kų tė­vų fo­ru­mo var­du – Da­nu­ta Nar­but.Kaip ra­šo tink­la­la­pis L24.lt, at­sa­ky­me Len­ki­jos par­la­men­to pir­mi­nin­kas pa­dė­ko­jo už iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie prob­le­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria Lie­tu­vo­je vei­kian­čios len­kų mo­kyk­los. „Šie klau­si­mai man yra itin ar­ti­mi – 2015 m. rug­sė­jo mė­ne­sį, dar bū­da­mas Len­ki­jos Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju, at­vy­kau su vi­zi­tu į Vil­nių, kad iš ar­ti ga­lė­čiau ste­bė­ti pro­tes­to ak­ci­ją, skir­tą len­kų mo­kyk­loms Lie­tu­vo­je ap­gin­ti“, – M. Kuch­cins­kis pa­tvir­ti­no tai, kad len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos Lie­tu­vo­je prob­le­mos yra jam ge­rai ži­no­mos. Sei­mo pir­mi­nin­kas pa­ti­ki­no, kad Len­ki­jos par­la­men­tas la­bai do­mi­si ir at­ei­ty­je do­mė­sis Lie­tu­vos len­kų si­tua­ci­ja, vi­sų pir­ma jų tei­sė­mis švie­ti­mo sri­ty­je. „Len­ki­jos Sei­mui ypač rū­pi ir do­mi­na len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos Lie­tu­vo­je si­tua­ci­ja, ypa­tin­gai tei­sės mo­ky­tis gim­tą­ja kal­ba įgy­ven­di­ni­mas. No­rė­čiau pa­ti­kin­ti Jus, kad Len­ki­jos Sei­mo at­sto­vai, kiek­vie­ną­kart, kai, pa­lai­kant abi­pu­sius par­la­men­ti­nius ry­šius, pa­si­tai­kys pro­ga, po­kal­biuo­se su Lie­tu­vos at­sto­vais kels len­kų švie­ti­mo ir len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos funk­cio­na­vi­mo Lie­tu­vo­je klau­si­mus. Esu gi­liai įsi­ti­ki­nęs, kad tiek len­kų par­la­men­ta­rų, tiek Len­ki­jos vy­riau­sy­bės de­da­mos pa­stan­gos at­neš lau­kia­mus re­zul­ta­tus ir pa­žan­gą spren­džiant prob­le­mi­nius klau­si­mus Len­ki­jos ir Lie­tu­vos dvi­ša­liuo­se san­ty­kiuo­se“, – ci­tuo­ja­mas Len­ki­jos Sei­mo pir­mi­nin­kas.

M. Kuch­cins­kis pri­mi­nė, kad ne­tru­kus Len­ki­jos Se­na­tui bus grą­žin­ta už Len­ki­jos ri­bų gy­ve­nan­čių len­kų glo­bė­jo funk­ci­ja. „Kar­tu no­rė­čiau Jus in­for­muo­ti, kad ne­tru­kus Len­ki­jos Se­na­tui bus grą­žin­tas už Len­ki­jos gy­ve­nan­čių len­kų glo­bė­jo tra­di­ci­nis vaid­muo. Esu ti­kras, kad Lie­tu­vo­je vei­kian­čios len­kų švie­ti­mo įstai­gos ir to­liau ga­lės ti­kė­tis pa­gal­bos ir par­amos iš Len­ki­jos vals­ty­bės biu­dže­to“, – nu­ro­dė Len­ki­jos Sei­mo va­do­vas.

Sos­ti­nės len­kiš­kų mo­kyk­lų mo­ki­nių tė­vai per­nai ne kar­tą teis­mams skun­dė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­tus reor­ga­ni­za­ci­jos pla­nus, ta­čiau nie­ko ne­lai­mė­jo. Ini­ci­juo­jant LLRA , tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­los per­nai su­ren­gė ke­lis strei­kus dėl esą pa­žei­džia­mų tei­sių. Pa­tei­kia­mi rei­ka­la­vi­mai ne­kin­ta jau ke­le­rius me­tus. Svar­biau­si – pa­nai­kin­ti su­vie­no­din­tą lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną ir pa­di­din­ti mo­ki­nio krep­še­lį tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lo­se.