Iš Turkijos perkels irakiečius, iš Graikijos ir Italijos – sirus
Lie­tu­va no­rė­tų, kad į Lie­tu­vą iš Tur­ki­jos bū­tų per­ke­lia­mi ira­kie­čiai, o iš Grai­ki­jos ir Ita­li­jos – si­rai, sa­ko vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, Lie­tu­va no­rė­tų, jog tiek iš tre­čių­jų ša­lių, tiek iš Eu­ro­pos Są­jun­gos į Lie­tu­vą per­ke­lia­mi pa­bė­gė­liai tu­rė­tų aukš­tą­jį ar­ba pro­fe­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir at­vyk­tų šei­mo­mis. Jis taip pat at­sklei­dė, kad pir­mų­jų pa­bė­gė­lių šie­met ga­li­me ir ne­su­lauk­ti, nors anks­čiau pla­nuo­ta, kad jie tu­rė­tų at­vyk­ti jau šių me­tų pa­bai­go­je.

„I­ta­lai ir grai­kai dar nė­ra pa­tei­kę mums są­ra­šų, to­dėl, ko ge­ro, per­kė­li­mas, aš ma­nau, ar šiais me­tais vyks, ar ki­tų me­tų pra­džio­je, bet tai pri­klau­so ne nuo mū­sų“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pir­ma­die­nį vi­ce­mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, Ita­li­jai ir Grai­ki­jai su­nkiai se­ka­si su­re­gis­truo­ti at­vyks­tan­čius pa­bė­gė­lius ir dar or­ga­ni­zuo­ti jų per­kė­li­mą.

„Šian­dien mes pa­kal­bė­jo­me tik apie vie­ną kri­te­ri­jų – tai yra mums rei­kia per­kel­ti 70 žmo­nių iš tre­čių­jų ša­lių, ku­rios yra apie Si­ri­ją, apie ka­ro re­gio­ną. Tai mes pa­si­rin­ko­me Tur­ki­ją ir mes pa­si­rin­ko­me ira­kie­čius“, – tei­gė E.Jan­ke­vi­čius.

Šiuos pri­ori­te­tus Lie­tu­va ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis pa­teiks Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai.

„Šia­me po­sė­dy­je apie tai kal­bos nė­jo, bet mes esa­me pa­tei­kę sa­vo pre­fe­ren­ci­jas kal­bant apie per­kė­li­mus ir Eu­ro­pos Są­jun­gos, ne iš tre­čių­jų ša­lių (...), iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos – si­rai, šei­mos, aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas, pro­fe­si­nis iš­si­la­vi­ni­mas, bet ko­kia Eu­ro­pos Są­jun­gos kal­ba, ru­sų kal­ba“, – žur­na­lis­tams sa­kė jis.

Vi­ce­mi­nis­tras aiš­ki­no, jog Lie­tu­va pa­si­ruo­šu­si pri­im­ti tiek krikš­čio­nis, tiek mu­sul­mo­nus.

„Ga­lė­tų bū­ti pa­gei­da­vi­mas toks (pir­me­ny­bę teik­ti krikš­čio­nims) kal­bant apie re­li­gi­ją, nes jie ga­lė­tų leng­viau in­teg­ruo­tis Lie­tu­vo­je, bet mes im­si­me tiek krikš­čio­nis, tiek mu­sul­mo­nus“, – tei­gė jis.

Vi­ce­mi­nis­tras at­me­tė kri­ti­ką, kad įvar­din­da­ma kri­te­ri­jus Lie­tu­va dis­kri­mi­nuo­ja da­lį pa­bė­gė­lių.

„Kiek­vie­na ša­lis ga­li pa­sa­ky­ti ir iš­reikš­ti sa­vo pre­fe­ren­ci­jas, tai nė­ra ga­ran­tuo­tai, pa­skui ta ša­lis, iš ku­rios per­ke­lia­mi žmo­nės, ti­krai siū­lys įvai­riau­sių žmo­nių, bet mū­sų pre­fe­ren­ci­jos yra to­kios ir jei­gu mes pa­de­da­me, tai mes tu­ri­me tu­rė­ti ga­li­my­bę pa­dik­tuo­ti sa­vo no­rus ir pa­gei­da­vi­mus. Čia ti­krai jo­kios dis­kri­mi­na­ci­jos mes ne­įž­vel­gia­me, nes mes no­ri­me, kad tas per­kė­li­mas vyk­tų sklan­džiai, mū­sų vi­suo­me­nė yra su­si­rū­pi­nu­si, ir mes no­ri­me, kad tai bū­tų sėk­min­gos in­teg­ra­ci­jos is­to­ri­jos“, – aiš­ki­no jis.

Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pla­ną Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius.