Iš socialdemokratų traukiasi kompozitorius Faustas Latėnas
Ži­no­mas kom­po­zi­to­rius Faus­tas La­tė­nas nu­spren­dė pa­lik­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją (LSDP). „Tu­riu bū­ti to­je pu­sė­je, kur kul­tū­ra gi­na­ma, o ne ten, kur ji nai­ki­na­ma“, – LŽ sa­kė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­žiū­riu į kul­tū­rą nu­si­vy­lęs kom­po­zi­to­rius.

LŽ šal­ti­nių duo­me­ni­mis, kul­tū­ri­nės vi­suo­me­nės at­sto­vas, kom­po­zi­to­rius F. La­tė­nas nu­spren­dė trauk­tis iš LSDP. Jis pa­lie­ka par­ti­ją, ku­rios šū­kis – „Svar­biau­sia – žmo­gus.“

F. La­tė­nas bend­ra­žy­giams pra­ne­šė: „Kaip me­no kū­rė­jas ir kul­tū­ros puo­se­lė­to­jas, daug me­tų ati­da­vęs kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų kū­ri­mui ir įtvir­ti­ni­mui, klau­siu sa­vęs, ar aš ga­liu bū­ti to­kio­je koa­li­ci­jo­je, ku­ri at­vi­rai abe­jin­ga kul­tū­rai ir jos žmo­nėms, o kon­kre­čiais veiks­mais pla­nuo­ja ją žlug­dy­ti? At­sa­kau sau ir Jums – ne, ne­ga­liu. To­dėl pri­imu man la­bai su­nkų ir skau­dų spren­di­mą ir, nuo­šir­džiai dė­ko­da­mas Jums vi­siems ir kiek­vie­nam as­me­niš­kai už bu­vu­sius gra­žius dar­bus, in­for­muo­ju, kad nu­trau­kiu na­rys­tę LSDP.“

Kom­po­zi­to­rius, LSDP na­riu bu­vęs be­veik 10 me­tų, LŽ sa­kė: „Kai at­si­dū­rė­me koa­li­ci­jo­je, pri­im­ta prog­ra­mos ir jos kul­tū­ros da­lis, bu­vo vie­nos kal­bos, o pa­sta­rų­jų mė­ne­sių žings­niai, kai iš kul­tū­ros ža­da­ma ati­mti be­veik 18 mln. eu­rų, net jei kaž­kiek nu­si­de­rės, par­odo po­žiū­rį į kul­tū­rą.“

„Ar kas nors ka­da nors ko nors klau­sė, do­mė­jo­si, kaip ap­link ver­da to­kios ais­tros, ypač pa­sta­ruo­ju me­tu? Aš da­ly­vau­ju šio­je ko­vo­je, prieš, pa­va­din­ki­me, an­ti­kul­tū­rą, prieš kul­tū­ros nai­ki­ni­mą su sa­vo ko­le­go­mis, ki­tais kul­tū­ri­nin­kais – me­no, tea­tro, kon­cer­ti­nių įstai­gų žmo­nė­mis, ku­rie yra su­si­rū­pi­nę ir ku­riems skau­da, – kal­bė­jo kom­po­zi­to­rius. – Dar yra bib­lio­te­kos, mu­zie­jai ir taip to­liau. Vi­sas kul­tū­ros lau­kas, ku­rį aš ži­nau. Kiek dar­bų bu­vo pa­da­ry­ta! At­ly­gi­ni­mus du kar­tus pa­vy­ko šiek tiek pa­kel­ti. O da­bar vie­nu ypu tai no­ri nu­brauk­ti. Net jei tai bus ne 17, bet 15 ar 10 ma­žiau mi­li­jo­nų eu­rų.“

F. La­tė­nas tei­gė iš­ei­nąs iš koa­li­ci­jos, o jei bend­ra­par­tie­čiai so­cial­de­mo­kra­tai ne­ma­to, kad kul­tū­ros lau­kas vi­siš­kai nai­ki­na­mas, pa­lie­ka ir šią par­ti­ją. Pa­sak kom­po­zi­to­riaus, jis ne­ga­li bū­ti abe­jo­se pu­sė­se, to­dėl nu­spren­dė rink­tis kul­tū­ros „ap­ka­sus“ ir ją gin­ti kar­tu su ki­tais kū­ry­bos žmo­nė­mis.

„Bū­da­mas koa­li­ci­jo­je ne­ga­liu ko­vo­ti už kul­tū­ros lau­ką, ma­ty­da­mas, kas da­ro­si. Ne­ga­liu bū­ti iš kar­to dve­jo­se pu­sė­se“, – tei­gė F. La­tė­nas. Jis sa­kė, kad da­bar me­ni­nin­kai ga­lė­tų prie­kaiš­tau­ti už bu­vi­mą koa­li­ci­jo­je, ku­ri kul­tū­rą nai­ki­na. Tad kom­po­zi­to­rius dar­buo­sis ki­to­je „ap­ka­sų“ pu­sė­je – kaip pats sa­kė, ten, kur kul­tū­rai yra rei­ka­lin­ges­nis.

F. La­tė­nas yra bu­vę kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tru, vy­riau­sy­bės kon­sul­tan­tu kul­tū­ros klau­si­mais, prem­je­ro pa­ta­rė­ju. Jis yra ži­no­mas kom­po­zi­to­rius. Su­kū­rė mu­zi­ką dau­giau kaip 200 spek­tak­lių, dau­giau kaip 40 do­ku­men­ti­nių bei vai­dy­bi­nių fil­mų, te­le­vi­zi­jos pa­sta­ty­mams. Kū­ri­nių or­kes­trui, ka­me­ri­nių, so­lo ins­tru­men­tams, vo­ka­lui, cho­rui ir kt. au­to­rius. Šiuo me­tu F. La­tė­nas yra Vil­niaus ma­žo­jo tea­tro va­do­vo pa­va­duo­to­jas.