Iš Rytų partnerystės susitikimo tikėjosi daugiau
Lie­tu­va iš pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ry­tų par­tne­rys­tės vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo ti­kė­jo­si dau­giau, sa­ko Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka.

„Mū­sų vals­ty­bės no­rai bu­vo šiek tiek di­des­ni, ne­gu at­sis­pin­di Ry­gos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mų re­zul­ta­tai“, - pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė par­la­men­ta­ras.

Jo tei­gi­mu, Lie­tu­va šia­me su­si­ti­ki­me ti­kė­jo­si, kad Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lims bus su­teik­ta na­rys­tės ES pers­pek­ty­va, ga­ran­ti­jos dėl be­vi­zio re­ži­mo bus su­teik­tos Gru­zi­jai ir Ukrai­nai.

„Man­da­tuo­jant mi­nis­trą mes pa­pra­šė­me, kad jis Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bai pa­mi­nė­tų, kad Lie­tu­vos po­zi­ci­ja yra ne eu­ro­pi­nė pers­pek­ty­va Ry­tų par­tne­rių vals­ty­bėms, o na­rys­tės ES pers­pek­ty­va“, - sa­kė URK pir­mi­nin­kas.

„Mū­sų stip­res­nė po­zi­ci­ja (...) bu­vo ir dėl vi­zų li­be­ra­li­za­vi­mo Gru­zi­jai ir Ukrai­nai. Ypa­tin­gai Gru­zi­jai“, - pri­dū­rė B.Juo­dka.

Tuo me­tu Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las tei­gė, kad jau prieš vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą bu­vo aiš­ku, jog ES ne­nu­si­tei­ku­si pri­im­ti kon­kre­čių spren­di­mų dėl Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lių.

„Ne dėl pa­čių Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lių, dau­giau dėl pa­čios Eu­ro­pos są­jun­gos, ku­ri nė­ra šiuo me­tu nu­si­tei­ku­si plės­tis“, - sa­kė G.Kir­ki­las.

Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mo­je da­ly­vau­ja Ar­mė­ni­ja, Azer­bai­dža­nas, Bal­ta­ru­si­ja, Gru­zi­ja, Mol­do­va ir Ukrai­na. Ru­si­ja prog­ra­mą ver­ti­na kri­tiš­kai, siek­da­ma iš­lai­ky­ti sa­vo įta­ką bu­vu­sioms so­vie­ti­nėms res­pub­li­koms.

ES Ry­tų par­tne­rys­tės vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį vy­ko Ry­go­je.

Jo dek­la­ra­ci­jo­je su­si­ti­ki­mo da­ly­viai par­eiš­kė, kad „pri­pa­žįs­ta par­tne­rių eu­ro­pi­nes as­pi­ra­ci­jas ir eu­ro­pi­nį pa­si­rin­ki­mą“. Va­ka­rų ir Pie­tų Eu­ro­pos ša­lys ne­pri­ta­rė siū­ly­mams nu­ma­ty­ti na­rys­tės ES pers­pek­ty­vą.