Iš Rusijos pabėgęs nacionalistas Lietuvoje prašys politinio prieglobsčio
Iš Ru­si­jos pa­bė­gęs „Ru­sų mar­šų“ or­ga­ni­za­to­rius, sa­ve na­cio­na­lis­tu va­di­nan­tis Ju­ri­jus Gors­kis ža­da pra­šy­ti po­li­ti­nio prie­globs­čio Lie­tu­vo­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę per Bal­ta­ru­si­ją į Lie­tu­vą at­vy­kęs ru­sų opo­zi­ci­jos vei­kė­jas tei­gia tai pa­da­ry­sian­tis va­sa­ros pa­bai­go­je, nes šiuo me­tu dar tu­ri ga­lio­jan­čią vi­zą.

„Šiuo me­tu at­va­žia­vau pa­gal Lie­tu­vos vi­zą. Aš kol kas pa­si­nau­do­siu ga­li­my­be bū­ti čia kaip tu­ris­tas, nes man dar rei­kia pa­ke­liau­ti po Eu­ro­pos Są­jun­gą su rei­ka­lais. Kai baig­siu tvar­ky­ti sa­vo ne­ati­dė­lio­ti­nus rei­ka­lus ten, iš kar­to pa­pra­šy­siu prie­globs­čio Lie­tu­vo­je. Tai grei­čiau­siai įvyks rugp­jū­čio vi­du­ry­je ar­ba rugp­jū­čio pa­bai­go­je“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė J.Gors­kis.

Jis į Lie­tu­vą at­vy­ko nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį.

Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) par­ei­gū­nai Mask­vo­je ru­są su­lai­kė pra­ėju­sį tre­čia­die­nį. J.Gors­kis tei­gė, kad jis įta­ria­mas vie­šu ra­gi­ni­mu vyk­dy­ti eks­tre­mis­ti­nes veik­las.

Jo va­do­vau­ja­mo­se na­cio­na­lis­tų ei­ty­nė­se ge­gu­žę jis skan­da­vo „U­krai­na – Mai­da­nas, Ru­si­ja – Ma­nie­žo aikš­tė, pa­dan­gos, ba­ri­ka­dos, ug­nis“ ir „17–11–5 re­vo­liu­ci­ja“.

Pa­sak J.Gors­kio, Ru­si­jos tei­sė­sau­ga in­terp­re­ta­vo šiuos šū­kius kaip „ra­gi­ni­mus štur­muo­ti Krem­lių“, nors tai, jo tei­gi­mu, yra ne­tei­sin­ga in­terp­re­ta­ci­ja.

„Ma­no žo­džiuo­se ne­bu­vo jo­kio ra­gi­ni­mo“, – sa­kė vy­ras.

Pra­ėjus dviem die­noms nuo su­lai­ky­mo vie­tos teis­mas jam sky­rė na­mų areš­tą.

J.Gors­kis pa­sa­ko­jo į Lie­tu­vą at­vy­kęs pa­gal iš anks­to su­pla­nuo­tą marš­ru­tą, keis­da­mas au­to­mo­bi­lius.

Jis tvir­ti­no ne­no­rin­tis bū­ti po­li­ti­nė­je ne­lais­vė­je.

„Sa­ky­čiau, kad pa­bė­gau iš ne­lais­vės. Aš nie­kur ne­bė­gau, aš tie­siog ne­no­riu bū­ti ne­lais­vė­je“, – kal­bė­jo J.Gors­kis.

Ak­ty­vis­tas tei­gė jau tre­jus me­tus va­ži­nė­jan­tis į Lie­tu­vą, kur tu­ri žmo­nos var­du re­gis­truo­tą na­mą Pa­lan­go­je.

Jis lie­pą pa­skel­bė įku­rian­tis nau­ją vi­suo­me­ni­nį ju­dė­ji­mą „Nau­jo­ji de­ši­nio­ji al­ter­na­ty­va“, ta­čiau jo re­gis­truo­ti ne­ža­da, nes bai­mi­na­si dėl na­rių sau­gu­mo ir ga­li­mo per­se­kio­ji­mo.

„Ta­da pla­na­vau da­ry­ti tarp­tau­ti­nius pa­da­li­nius. To­dėl šią va­sa­rą ir va­ži­nė­siu pas žmo­nes Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, ku­riuos pa­žįs­tu“, – sa­kė J.Gors­kis.