Iš Rusijos jokio atsako dėl už šnipinėjimą kalinčių lietuvių
Lie­tu­vos par­ei­gū­nai kol kas ne­su­lau­kė Ru­si­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­mo dėl ga­li­my­bės Lie­tu­vo­je baus­mę at­lik­ti dviem Ru­si­jo­je už šni­pi­nė­ji­mą nu­teis­tiems ša­lies pi­lie­čiams.

„Kol kas ne­su­lau­kė­me jo­kio Ru­si­jos at­sa­ky­mo“, – BNS sa­kė Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas spau­dai Aud­ris Ku­tre­vi­čius.

Apie Ru­si­jo­je nu­teis­to Aris­ti­do Ta­mo­šai­čio ar­ti­mų­jų pra­šy­mą per­kel­ti jį vyk­dy­ti baus­mę Lie­tu­vo­je vie­šai bu­vo pra­neš­ta per­nai bir­že­lį. Tuo me­tu dvi­gu­bą Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­ty­bę tu­rin­tis Jev­ge­ni­jus Ma­tai­tis to­kį pra­šy­mą pa­tei­kė va­sa­ros pa­bai­go­je.

Dėl šni­pi­nė­ji­mo Ru­si­jo­je A.Ta­mo­šai­tis bu­vo nu­teis­tas 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me. J.Ma­tai­čiui skir­ti 13 me­tų ka­lė­ji­mo.

Lie­tu­vos pi­lie­čius Mask­va su­lai­kė ir nu­tei­sė po to, kai Lie­tu­va pa­skel­bė ša­ly­je su­lai­kiu­si Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) Ka­ra­liau­čiaus sri­ties žval­gy­bi­nin­ką Ni­ko­la­jų Fi­lip­čen­ką.

Šiuo me­tu taip pat tei­sia­mas ir ki­tas šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis Ser­ge­jus Moi­se­jen­ka.

Ša­lies par­ei­gū­nai kol kas vie­šai ne­ko­men­ta­vo ap­si­kei­ti­mo šni­pais ga­li­my­bės.