Iš prezidentūros – į Suomiją
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ko­man­dą pa­lie­ka vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas. Nuo rugp­jū­čio pa­bai­gos jis ski­ria­mas Lie­tu­vos ne­pap­ras­tuo­ju ir įga­lio­tuo­ju am­ba­sa­do­riu­mi Suo­mi­jo­je.

54-erių V. Sa­ra­pi­nas vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ba dau­giau nei du de­šimt­me­čius. Iki 1996 me­tų jis bu­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos se­kre­to­rius, vė­liau – gy­ny­bos at­ašė JAV bei Ka­na­do­je. 1999–2000 me­tais pa­skir­tas Ci­vi­li­nės sau­gos de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, vė­liau – kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tru, taip pat bu­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vals­ty­bės se­kre­to­rius.

2006 – 2009 me­tais V. Sa­ra­pi­nas ėjo Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio par­ei­gas. Prem­je­ru ta­pus kon­ser­va­to­riui And­riui Ku­bi­liui, V. Sa­ra­pi­nas pa­si­trau­kė iš Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio par­ei­gų, dir­bo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je . 2010 –2014 jis bu­vo Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Niu­jor­ke.

Po pre­zi­den­to rin­ki­mų at­nau­jin­da­ma sa­vo ko­man­dą 2014-ųjų lie­pą D. Gry­baus­kai­tė pa­sky­rė V.Sa­ra­pi­ną vy­riau­siuo­ju pa­ta­rė­ju bei Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos se­kre­to­riu­mi.