Iš pareigų besitraukiant R.Valentukevičiui, gali kristi ir kitų VTEK pareigūnų galvos
Iš par­ei­gų be­si­trau­kian­čiam Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­kui Ro­mui Va­len­tu­ke­vi­čiui Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis reiš­kia dar vie­ną prie­kaiš­tą – dėl ne­sa­va­ran­kiš­ko vei­ki­mo. Ke­tu­ri iš pen­kių VTEK na­rių rei­ka­lau­ja įver­tin­ti VTEK Pre­ven­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Min­dau­go Siau­rio at­sa­ko­my­bę.

M.Siau­rį kai ku­rie ko­mi­si­jos na­riai įvar­di­ja bu­vus fak­tiš­kuo­ju ko­mi­si­jos va­do­vu, jo veiks­mai esą nu­lė­mė ne vie­ną prieš­ta­rin­gai ver­tin­tą VTEK var­du pri­sta­ty­tą spren­di­mą.

„Ma­nau, kad pir­mi­nin­kas vei­kia ne­sa­va­ran­kiš­kai. Tur­būt rei­kė­tų ieš­ko­ti, ko­dėl ne­sa­va­ran­kiš­kai“, – BNS sa­kė V.Pra­nckie­tis. Sei­mo va­do­vas ne­įvar­di­jo, kas ga­lė­jo veik­ti VTEK va­do­vo spren­di­mus.

Tuo me­tu VTEK ko­mi­si­jos na­rė Da­lia Pa­ulaus­kai­tė tei­gė, jog fak­tiš­ka­sis VTEK va­do­vas pa­sta­rai­siais me­tais bu­vo ko­mi­si­jos Pre­ven­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas M.Siau­rys.

„Ma­no nuo­mo­ne, jis (M.Siau­rys – BNS) la­bai smar­kiai per­žen­gė sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bas. Aš esu iš­sa­kius ine­pa­si­ti­kė­ji­mą juo po­sė­džiuo­se vie­šai ne kar­tą“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė D.Pa­ulaus­kai­tė.

Ke­tu­ri iš pen­kių VTEK ko­mi­si­jos na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę krei­pė­si į ko­mi­si­jos va­do­vą pra­šy­da­mi spręs­ti M.Siau­rio tar­ny­bi­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą.

Raš­te VTEK pir­mi­nin­kui ko­mi­si­jos na­riai Sau­lius Ka­tuo­ka, Gra­ži­na Im­bra­sie­nė, Vir­gi­ni­jus Ka­na­pins­kas ir D.Pa­ulaus­kai­tė pri­mi­nė per­nai rugp­jū­tį M.Siau­rio ži­niask­lai­do­je svars­ty­tą idė­ją įtei­sin­ti pa­cien­tų at­ly­gį me­di­kams „vo­ke­liuo­se“.

Kaip pa­žy­mi VTEK na­riai, nors bu­vo įpa­rei­go­tas šios idė­jos įgy­ven­di­ni­mo at­si­sa­ky­ti ir at­ei­ty­je to­kias ini­cia­ty­vas de­rin­ti su VTEK, M.Siau­rys vė­liau te­le­vi­zi­jo­je dar­kart pri­sta­tė šį as­me­ni­nį su­ma­ny­mą.

„Sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę vie­šai pa­teik­da­mas kaip VTEK po­zi­ci­ją, M.Siau­rys ne tik vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus, bet ir pa­da­rė di­de­lę ža­lą VTEK au­to­ri­te­tui bei su­ma­ži­no pa­si­ti­kė­ji­mą šia ins­ti­tu­ci­ja. To­kie M.Siau­rio veiks­mai ver­tin­ti­ni kaip šiurkš­tus tar­ny­bi­nis nu­si­žen­gi­mas, už ku­rį vals­ty­bės tar­nau­to­jas ga­li bū­ti at­leis­tas iš vals­ty­bės tar­ny­bos“, – raš­te tei­gia VTEK na­riai.

VTEK va­do­vas R.Va­len­tu­ke­vi­čius tei­gė už šį nu­si­žen­gi­mą sky­ręs M.Siau­riui tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – pa­sta­bą, ji vė­liau bu­vo pa­nai­kin­ta.

Re­ko­men­da­ci­jos G.Kil­di­šie­nei ir G.Kė­vi­šui – be VTEK na­rių žinios

Ko­mi­si­jos na­riai sa­vo raš­te taip pat nu­ro­do, jog bū­tent M.Siau­rio nu­ro­dy­mu be VTEK ko­mi­si­jos na­rių ži­nios bu­vo par­eng­ti iš­aiš­ki­ni­mai bei re­ko­men­da­ci­jos bu­vu­siai par­la­men­ta­rei Gre­tai Kil­di­šie­nei ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vui Gin­tau­tui Kė­vi­šui.

Ko­mi­si­jos na­riai raš­te pa­žy­mi, kad M.Siau­rio va­do­vau­ja­mas sky­rius ne­tin­ka­mai ir klai­din­gai iš­aiš­ki­no G.Kil­di­šie­nei Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas, o tai pa­ken­kė VTEK au­to­ri­te­tui ir par­ašą po raš­tu pa­dė­ju­siam ko­mi­si­jos va­do­vui R.Va­len­tu­ke­vi­čiui.

Apie M.Siau­rio nu­ro­dy­mu VTEK var­du par­eng­tas re­ko­men­da­ci­jas dėl G.Kė­vi­šo ko­mi­si­jos na­riai tei­gia su­ži­no­ję tik po me­tų.

„Mes at­si­tik­ti­nai „pa­ga­vom“ tą re­ko­men­da­ci­ją (dėl G.Kė­vi­šo – BNS), kur ra­šy­ta, kad ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nė­jo ir tei­kė. Ko­mi­si­jo­je ne­bu­vo tai nag­ri­nė­ta. Iš es­mės tai bu­vo pa­tar­ta, kaip iš­si­suk­ti iš si­tua­ci­jos apei­nant įsta­ty­mą“, – tei­gė D.Pa­ulaus­kai­tė.

„To­kiais sa­vo veiks­mais M.Siau­rys vir­ši­jo jam su­teik­tus įga­lio­ji­mus, nes teik­ti ra­šy­ti­nes re­ko­men­da­ci­jas VTEK var­du ga­li tik pa­ti ko­mi­si­ja“, – nu­ro­do­ma raš­te.

M.Siau­rys BNS tei­gė, kad jam me­ta­mi ko­mi­si­jos na­rių prie­kaiš­tai – ne­tei­sin­gi ir nu­ro­dė, jog yra pa­tei­kęs ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui sa­vo pa­aiš­ki­ni­mą, grįs­tą do­ku­men­tais, ku­rie, anot jo, pa­nei­gia kri­ti­ką.

„Y­ra ma­no at­sa­ky­mas pa­aiš­ki­ni­mas ir aš dau­giau nie­ko ne­ga­liu pa­sa­kyt“, – tei­gė M.Siau­rys. Jis ne­igė, jog yra per­žen­gęs sa­vo įga­lio­ji­mų ri­bas, nes yra tie­sio­giai at­skai­tin­gas VTEK pir­mi­nin­kui ir vyk­dy­da­vęs jo pa­ve­di­mus.

Sei­mo ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė VTEK ataskaitai

Su šia si­tua­ci­ja ket­vir­ta­die­nį su­pa­žin­din­tas ir Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, svars­tęs VTEK 2016 me­tų at­as­kai­tą.

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je VTEK na­riai pa­neig­da­mi R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus pri­sta­ty­tos at­as­kai­tos tei­gi­nius, pa­brė­žė ne­ži­nan­tys tiks­lių skai­čių, kiek re­ko­men­da­ci­jų ir iš­aiš­ki­ni­mų yra teik­ta VTEK, o kiek pa­ties pir­mi­nin­ko var­du. Ši in­for­ma­ci­ja, anot VTEK na­rių, jiems pa­tiems ne­pa­teik­ta.

Sei­mo ko­mi­te­tas bend­ru su­ta­ri­mu nu­spren­dė ne­pri­tar­ti ko­mi­si­jos at­as­kai­tai ir grą­ži­no ją tiks­lin­ti.

„Paaiš­kė­jo, kad ko­mi­te­tui pa­teik­ta VTEK at­as­kai­ta ne­ati­tin­ka rea­ly­bės, net pa­tys ko­mi­si­jos na­riai ne­ga­li pa­tvir­ti­ni kai ku­rių duo­me­nų, ku­rie pa­tei­kia­mi ko­mi­si­jos var­du. Aiš­kė­ja tai, kad ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pa­tei­kė at­as­kai­tą tam, kad nu­slėp­tų rea­lias prob­le­mas, to­dėl ko­mi­te­tas ma­no, kad VTEK tu­ri per­žiū­rė­ti at­as­kai­tą ir pa­teik­ti rea­lius duo­me­nis“, – po po­sė­džio sa­kė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­rys Po­vi­las Urb­šys.

„Į­si­ti­ki­no­me, kad ko­mi­si­ja ne­vei­kia kaip ko­le­gia­lus or­ga­nas, tai yra po­no Va­len­tu­ke­vi­čiaus da­ri­nys, ku­rį ga­li­ma bū­tų pa­va­din­ti Va­len­tu­ke­vi­čiaus tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja“, – pri­dū­rė par­la­men­ta­ras.

VTEK pir­mi­nin­kas R.Va­len­tu­ke­vi­čius po ko­mi­te­to po­sė­džio ket­vir­ta­die­nį įtei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą Sei­mo pir­mi­nin­kui V.Pra­nckie­čiui. Sei­mas jį tu­rė­tų svars­ty­ti ki­tą sa­vai­tę.