Iš pareigų atleidžiami keturi teisėjai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė de­šimt de­kre­tų dėl tei­sė­jų at­lei­di­mo ir per­kė­li­mo. Ke­tu­ri tei­sė­jai at­lei­džia­mi iš dar­bo vi­sam lai­kui, ki­ti - iš apy­lin­kės teis­mų per­ke­lia­mi į apy­gar­dos, pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui.

Dviem iš iš at­leis­tų tei­sė­jų ga­lė­jo grės­ti draus­mi­nė at­sa­ko­my­bė.

Pre­zi­den­tės de­kre­te ra­šo­ma, kad su­lau­kus įsta­ty­me nu­sta­ty­to am­žiaus nuo bir­že­lio 9 die­nos at­lei­džia­ma Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo 61 me­tų tei­sė­ja Al­do­na Tu­me­lio­ny­tė.

Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­ja per­nai šiai tei­sė­jai bu­vo iš­kė­lu­si draus­mės by­lą, o ją iš­nag­ri­nė­jęs Tei­sė­jų gar­bės teis­mas A.Tu­me­lio­ny­tei sky­rė pa­pei­ki­mą. Nuo­bau­da ad­mi­nis­tra­ci­nes ir bau­džia­mą­sias by­las nag­ri­nė­ju­siai tei­sė­jai skir­ta už tai, kad ne­man­da­giai ir ne­pa­gar­biai bend­ra­vo su po­sė­džių da­ly­viais, lei­do­si į as­me­niš­ku­mus, rep­li­ka­vo ir mo­ra­li­za­vo. Ne­se­niai vėl su­abe­jo­ta šios tei­sė­jos eti­ka.

„Ty­ri­mas ne­pra­dė­tas, nes nė­ra tiks­lin­ga, kai tei­sė­jos klau­si­mas yra iš­spręs­tas“, - BNS sa­kė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo at­sto­vė spau­dai Guo­da Pa­užai­tė.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė de­kre­tu tei­kia Sei­mui pri­tar­ti Ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jos 61 me­tų Aud­ro­nės Ja­rac­kai­tės at­lei­di­mui su­lau­kus nu­sta­ty­to pen­si­nio am­žiaus.

Tei­sė­jos dar­bo­vie­tė dėl jos veik­los nuo sau­sio at­lie­ka dar­bi­nės veik­los ty­ri­mą.

„Ty­ri­mas te­be­vyks­ta dėl tei­sė­jos veik­los 2014-2015 me­tais. Jis pra­dė­tas me­tų pra­džio­je po ei­li­nio ti­kri­ni­mo, vė­liau teis­mo pir­mi­nin­ko įsa­ky­mu nu­spręs­ta at­lik­ti ne­ei­li­nį pa­ti­kri­ni­mą“, - BNS sa­kė Ape­lia­ci­nio teis­mo at­sto­vė spau­dai Kris­ti­na Pe­tro­šie­nė.

Bir­že­lio 1 die­ną iš Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jos par­ei­gų sa­vo no­ru at­lei­džia­ma tei­sė­ja An­ge­lė Ika­sa­lie­nė. Bir­že­lio 24 die­ną pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui at­lei­džia­mas Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Sta­nis­lo­vas Juo­ce­vi­čius.

Bir­že­lio 21 die­ną iš Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gų pa­si­bai­gus pa­sky­ri­mo į šias par­ei­gas ter­mi­nui at­lei­džia­mas Ar­vy­das Dau­gė­la, o bir­že­lio 3 die­ną iš pir­mi­nin­kės par­ei­gų at­lei­džia­ma Jo­na­vos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kė Jo­lan­ta Da­mu­lie­nė ir Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mo va­do­vė Ri­ta Damb­raus­kai­tė.