Iš naujo nagrinėjama galimų D. Kedžio bendrininkų byla
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį nu­spren­dė iš nau­jo nag­ri­nė­ti Drą­siaus Ke­džio ga­li­mų bend­ri­nin­kų - Rai­mun­do Iva­naus­ko ir Eg­lės Ba­raus­kai­tės - by­lą. Taip pa­da­ry­ta, nes pa­si­kei­tė vie­nas iš ko­le­gi­jos tei­sė­jų - tei­sė­jas Arū­nas Pa­žars­kis pe­rei­na dirb­ti į Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą.

Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad pa­si­kei­tus tei­sė­jui, by­la tu­ri bū­ti nag­ri­nė­ja­ma iš nau­jo. At­sar­gi­nis tei­sė­jas šio­je by­lo­je pa­skir­tas ne­bu­vo.

R.Iva­naus­ko ir E.Ba­raus­kai­tės by­lo­je jau bu­vo apk­laus­ti dau­gu­ma liu­dy­to­jų, par­ody­mus da­vė kal­ti­na­mie­ji.

Teis­mo po­sė­džio pra­džio­je pro­ku­ro­ras pro­ku­ro­ras Re­das Sa­vic­kas pa­skel­bė kal­ti­na­mą­jį ak­tą, bu­vo pa­klaus­ta kal­ti­na­mų­jų po­zi­ci­jos dėl jiems par­eikš­tų kal­ti­ni­mų.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, kau­nie­čiai R.Iva­naus­kas ir E.Ba­raus­kai­tė kal­ti­na­mi kurs­tę pa­da­ry­ti la­bai su­nkią nu­si­kals­ta­mą vei­ką – D.Ke­dį ra­gi­nę 2009 me­tų ru­de­nį nu­žu­dy­ti Jo­ną Fur­ma­na­vi­čių, Vio­le­tą Na­ru­še­vi­čie­nę, Lai­mu­tę Stan­kū­nai­tę ir And­rių Ūsą. Jie kal­ti­na­mi dar ir tuo, kad pla­nuo­jant ren­gia­mų nu­žu­dy­mų de­ta­les, da­vė pa­ta­ri­mų dėl nu­žu­dy­mų ei­gos, ra­do ga­li­mą bend­ri­nin­ką, kar­tu su D.Ke­džiu ap­ta­ri­nė­jo slaps­ty­mo­si vie­tas bei at­si­trau­ki­mo ke­lius, po­li­ci­jos dar­buo­to­jų su­klai­di­ni­mo tak­ti­ką, da­ly­va­vo už­ti­kri­nant D.Ke­džio slaps­ty­mą­si po jo pla­nuo­ja­mų nu­žu­dy­mų. Anot pro­ku­ra­tū­ros, R.Iva­naus­kas ir E.Ba­raus­kai­tė da­ly­va­vo iš­ban­dant nu­žu­dy­muo­se nu­ma­ty­tą nau­do­ti pis­to­le­tą su gar­so slo­pin­tu­vu bei ne­per­šau­na­mas lie­me­nes.

„Nep­ri­si­pa­žįs­tu - me­las, ne­svei­kas bai­sus me­las“, - apie kal­ti­ni­mus kal­bė­jo R.Iva­naus­kas.

E.Ba­raus­kai­tė sa­kė, kad kal­ti­ni­mus su­pran­ta, ta­čiau kal­ta ne­pri­si­pa­žįs­ta, ma­no, kad „tai - ab­sur­diš­ki da­ly­kai“.

Pra­dė­jus nag­ri­nė­ti by­lą iš nau­jo, tu­rė­tų bū­tų apk­laus­ti liu­dy­to­jai.

„Pa­gal bend­ras tai­syk­les - iš nau­jo, pro­ce­sas ga­li bū­ti vi­soks ir įvai­rus, anks­čiau apk­laus­tų liu­dy­to­jų par­ody­mai bal­su pers­kai­to­mi. Aš, pa­si­ta­ręs su klien­tais, pra­šau ko­le­gi­jos, kad liu­dy­to­jus, ku­rie jau apk­laus­ti, ne­beapk­laus­tų, jų par­ody­mus pa­gar­sin­ti, iš nau­jo ne­apk­laus­ti ir nu­ken­tė­ju­sių­jų, jų par­ody­mai aiš­kūs“, - sa­kė nu­ken­tė­ju­sių­jų šio­je by­lo­je ad­vo­ka­tas Val­de­ma­ras Bu­žins­kas.

Tuo me­tu kal­ti­na­mų­jų ad­vo­ka­tai tei­gė, kad nau­ja tei­sė­ja gal­būt tu­rė­tų klau­si­mų by­los liu­dy­to­jui Min­dau­gui Ža­li­mui ir ki­tiems.

Be vi­sų ki­tų klau­si­mų teis­mas taip pat tu­rė­tų spręs­ti dėl eks­per­ti­zės sky­ri­mo dėl kal­ti­na­mo­jo R.Iva­naus­ko svei­ka­tos būk­lės.

Į teis­mo po­sė­dį tre­čia­die­nį liu­dy­ti bu­vo iš­kvies­ti bu­vę ir esa­mi aukš­to ran­go po­li­ci­jos par­ei­gū­nai - To­mas Ul­pis, Vis­val­das Rač­kaus­kas ir Vi­ta­li­jus Vit­kovs­kis. Jie bu­vo kal­ti­na­mie­ji ki­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, kal­ti­nant ne­tin­ka­mu par­ei­gų at­li­ki­mu, rea­guo­jant į nu­žu­dy­mus Kau­ne 2009 me­tais.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas juos vi­siš­kai iš­tei­si­no. Vi­si trys iš­tei­sin­tie­ji at­vy­ko liu­dy­ti į teis­mą, ta­čiau par­ody­mus duo­ti at­si­sa­kė.

„Ne­su ap­sau­go­tas tei­siš­kai, pro­ku­ra­tū­ra dar ga­li skųs­ti nuo­spren­dį. Ma­no pa­sa­ky­mas be prie­sai­kos - pra­ne­ši­mas spau­dai“, - sa­kė T.Ul­pis.

Teis­mas liu­dy­to­ju apk­laus bu­vu­si tei­sė­jos Ne­rin­gos Venc­kie­nės su­tuok­ti­nį, ad­vo­ka­tą Ai­dą Venc­kų.