Iš ligoninių vadovų sąjungos dingo apie 150 tūkst.
Iš li­go­ni­nių va­do­vų są­jun­gos sąs­kai­tos din­go apie 150 tūks­tan­čių eu­rų, skel­bia Lie­tu­vo ry­to te­le­vi­zi­ja.

Įta­ria­ma, kad pi­ni­gus pen­ke­rius me­tus į sa­vo sąs­kai­tą per­ves­da­vo elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pri­si­jun­gi­mus tu­rė­ju­si bu­hal­te­rė.

Mo­te­ris kal­tės ne­iš­si­gy­nė ir aiš­ki­no sąs­kai­tą tuš­ti­nu­si lie­pia­ma vy­ro. Pi­ni­gų din­gi­mo fak­tas pa­aiš­kė­jo nu­spren­dus rink­ti nau­ją są­jun­gos pre­zi­den­tą ir už­sa­kius iš­ori­nį au­di­tą.

Vie­šai skel­bia­ma, kad Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­ga – ne pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ni­jan­ti as­me­nis, dir­ban­čius va­do­vau­jan­tį dar­bą svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čio­se įstai­go­se.

Są­jun­ga or­ga­ni­zuo­ja įvai­rius ren­gi­nius, da­ly­vau­ja įvai­rių prog­ra­mų ruo­ši­me ir įgy­ven­di­ni­me, tei­kia pa­siū­ly­mus Vy­riau­sy­bei, įvai­rioms mi­nis­te­ri­joms, sa­vi­val­dy­bėms ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms ir or­ga­ni­za­ci­joms svei­ka­tos po­li­ti­kos klau­si­mais; at­sto­vau­ja aso­cia­ci­jos ti­krų­jų na­rių in­te­re­sams įvai­rio­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se.

1996 m. rugp­jū­čio mėn. 31 d. Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­ga pri­im­ta į Eu­ro­pos li­go­ni­nių va­do­vų aso­cia­ci­ją (EAHM).