Iš Lietuvos pabėgo dar viena pabėgėlių šeima
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pra­ne­šė LNK Ži­nios.

Šei­ma jau bu­vo iš­leis­ta gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, šei­mos gal­va tu­rė­jo dar­bą sta­ty­bo­se. Kur jie yra da­bar – ne­aiš­ku.

Si­rų šei­ma į Lie­tu­vą bu­vo per­kel­ta iš Tur­ki­jos pa­bė­gė­lių sto­vyk­los maž­daug prie ke­tu­ris mė­ne­sius. Rau­do­no­jo kry­žiaus ku­ra­to­riai prieš sa­vai­tę su­si­gau­dė, kad jų Lie­tu­vo­je ne­bė­ra.

Dar tris sa­vai­tes ši šei­ma gaus iš­mo­kas iš Lie­tu­vos, o vė­liau, jei ne­grįš, pi­ni­gai bus nu­trauk­ti.

„Jie la­bai sėk­min­gai dir­bo, tu­rė­jo dar­bą, bu­vo su­ras­ta. Ne­sis­kun­dė, iki ši­to mo­men­to mes jo­kių nu­sis­kun­di­mų iš jų ne­sa­me gir­dė­ję“, – sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis.

Mig­ran­tų in­teg­ra­ci­ja be­si­rū­pi­nan­tis „Ca­ri­tas“ sa­ko, kad iš Lie­tu­vos bė­gan­čius pa­bė­gė­lius rei­kia su­pras­ti – prieš per­si­kel­da­mi jie ma­žai ži­no apie Lie­tu­vą, ma­no, kad iš­mo­kos ir at­ly­gi­ni­mai Lie­tu­vo­je – kaip Vo­kie­ti­jo­je.

„Žmo­nės tur­būt at­vy­kę per pir­mas sa­vai­tes su­si­pa­žįs­ta, ko­kia yra si­tua­ci­ja, ko­kia iš tie­sų vei­kia dar­bo sis­te­ma Lie­tu­vo­je, ko­kia eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja, kul­tū­ra ir pa­na­šiai. Žmo­nės pa­ti­ria šo­ką ir tai yra vi­siš­kai na­tū­ra­lus pro­ce­sas, di­dio­ji da­lis žmo­nių pa­ti­ria šo­ką“, – sa­kė „Ca­ri­to“ Už­sie­nie­čių in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mos va­do­vė Il­ma Skuo­die­nė.

Ki­ta mig­ran­tų šei­ma – ira­kie­čiai – jau ke­li mė­ne­siai yra Šve­di­jo­je. Ši šei­ma jau pra­ra­do Lie­tu­vo­je gau­tas iš­mo­kas, bet te­be­tu­ri tei­si­nę ap­sau­gą. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas lei­džia pa­bė­gė­liams bū­ti už­sie­ny­je pu­sę me­tų.

Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 as­me­nis, ku­rie bė­ga nuo smur­to Si­ri­jo­je, Ira­ke. Šiuo me­tu į Lie­tu­vą yra per­kel­ta apie 100 mig­ran­tų si­rų ir ira­kie­čių.