Iš „Lietuvos geležinkelių“ atleidžiamas S. Gudvalis
„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pra­ne­ša, jog nuo ki­tų me­tų sau­sio 3 d. įmo­nė ieš­kos pa­mai­nos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Sta­siui Gud­va­liui.

Įsa­ky­mą dėl S. Gud­va­lio at­lei­di­mo ša­lių su­si­ta­ri­mu „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Man­tas Bar­tuš­ka pa­si­ra­šė šian­dien (gruo­džio 30 d.). S. Gud­va­lis taip pat va­do­va­vo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jai, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

S. Gud­va­lis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“ dir­bo dau­giau nei 30 me­tų. Nuo 2007 m. S. Gud­va­lis bu­vo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ir Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­rius.

Pa­gal Dar­bo ko­dek­są, darb­da­vio ini­cia­ty­va at­lei­džia­mam S. Gud­va­liui už jo sta­žą pri­klau­sy­tų 6 mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja. Be to, apie at­lei­di­mą iš dar­bo, re­mian­tis tei­sės ak­tais, rei­kė­tų įspė­ti ma­žiau­siai prieš du mė­ne­sius – šį lai­ko­tar­pį taip pat rei­kė­tų mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mą. Sie­kiant grei­tes­nio va­do­vy­bės at­si­nau­ji­ni­mo, su­si­tar­ta dar­bo su­tar­tį nu­trauk­ti ne­del­siant ir iš­mo­kė­ti tą pa­čią 8 mė­ne­sių kom­pen­sa­ci­ją.