Iš Lietuvos bėga būriai pabėgėlių
Iš Ruk­los Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro iš­vy­ko 35 pa­bė­gė­liai.

Kaip BNS pa­tvir­ti­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis, 16 su­au­gu­sių ir 19 vai­kų iš Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos dviem mi­kroau­to­bu­sais iš­vy­ko sa­vait­ga­lį, juos per sie­ną pra­lei­do Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos par­ei­gū­nai.

„Jie nu­si­sam­dė, ma­tyt, du au­to­bu­siu­kus ir 35 žmo­nės iš­va­žia­vo. Juos su­lai­kė pa­sie­nis, pa­ti­kri­no do­ku­men­tus ir pra­lei­do“, – sa­kė A.Še­šel­gis.

Anot jo, tarp pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą per­kel­tų pa­bė­gė­lių bu­vo 32 si­rai ir 3 ira­kie­čiai, jie šį sa­vait­ga­lį bu­vo su­stab­dy­ti ir pa­ti­krin­ti Lie­tu­vos-Len­ki­jos pa­sie­ny­je bei ne­tru­kus pra­leis­ti, ka­dan­gi jie tu­ri Šen­ge­no vi­zas ir ga­li ke­liau­ti vi­so­je ES.

„Jie do­ku­men­tus su­sit­var­kę, jų do­ku­men­tai tvar­kin­gi, tai ne­už­lai­ky­si žmo­nių (...). Ne, jie ap­ri­bo­ji­mo pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre ne­tu­ri, jie lais­vai tu­ri kon­tak­tų, nie­kas jų ne­kon­tro­liuo­ja, su kuo kon­tak­tuo­ja, kaip kon­tak­tuo­ja, jie ir į par­duo­tu­ves vaikš­to, jiems at­si­žy­mė­ti ne­rei­kia cen­tre. Tie­siog su jais bu­vo vyk­do­mas dar­bas, o kad jie ši­taip pa­siel­gė, tai – ne pir­mas kar­tas“, – BNS sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Jus­tas Pa­nkaus­kas BNS sa­kė, kad jei­gu iš­vy­kę pa­bė­gė­liai į Lie­tu­vą ne­grįš per mė­ne­sį, jiems bus ne­be­mo­ka­ma so­cia­li­nė iš­mo­ka.

„Jie tu­ri pil­ną tei­sę bū­ti tris mė­ne­sius per pu­sę me­tų Šen­ge­no erd­vė­je esan­čio­se vals­ty­bė­se, įskai­tant Vo­kie­ti­ją, kur, įta­ria­me, jie iš­vy­ko“, – tei­gė J.Pa­nkaus­kas.

„Jei­gu per pu­sę me­tų jie ne­grįš į Lie­tu­vą, bus svars­to­ma, ar pa­nai­kin­ti jiems su­teik­tą prie­globs­čio sta­tu­są“, – pri­dū­rė jis.

Tai jau ne pir­mas kar­tas, kai į Lie­tu­vą per­kel­ti pa­bė­gė­liai pa­lie­ka Lie­tu­vą.

Dvi šei­mos – ira­kie­čių bei si­rų, ne­tu­rin­čių pi­lie­ty­bės – ban­dė pa­lik­ti Lie­tu­vą spa­lio pa­bai­go­je, vie­na šei­ma bu­vo grą­žin­ta nuo Lie­tu­vos-Len­ki­jos pa­sie­nio, ki­ta bu­vo su­stab­dy­ta Len­ki­jo­je. Jie, prieš­in­gai nei šį sa­vait­ga­lį iš­vy­kę pa­bė­gė­liai, ne­tu­rė­jo tei­sės pa­lik­ti Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos. Dar vie­na šei­ma jau anks­čiau pa­li­ko Lie­tu­vą, jie yra Šve­di­jo­je.

Pa­sta­ruo­ju me­tu Ruk­lo­je bu­vo ki­lę ke­li in­ci­den­tai, su­si­ję su pa­bė­gė­liais.

Spa­lio vi­du­ry­je du ne­pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai už­si­puo­lė dvi pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro gy­ven­to­jas – si­rę ir ira­kie­tę, ku­rios ve­ži­mė­ly­je ve­žė­si ma­ža­me­tį vai­ką. Dėl to apie 30 pa­bė­gė­lių bu­vo pa­si­ren­gę ei­ti aiš­kin­tis san­ty­kių pa­tys, ta­čiau pa­bend­ra­vę su par­ei­gū­nais pla­nų at­si­sa­kė.

Prieš ke­lias sa­vai­tes mies­te­ly­je vie­ti­niai pa­aug­liai ap­mė­tė ak­me­ni­mis pa­aug­lius si­rus pa­bė­gė­lius, tei­gia po­li­ci­ja.

Spa­lio pa­bai­go­je Ruk­lo­je esan­čia­me pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre gy­ve­no apie 180 pa­bė­gė­lių. Dau­giau­sia jų – žmo­nių iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų, per­kel­tų pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą. Iš vi­so Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius. Šiuo me­tu į ša­lį per­kel­ta be­veik 200 as­me­nų.