Iš kovos dėl LSDP partijos vadovo pareigų pasitraukė K. Miškinienė
Dėl Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko par­ei­gų var­žy­tis li­ko še­ši kan­di­da­tai, BNS in­for­ma­vo par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Val­das Še­rei­ka.

Iš rin­ki­mų ko­vos pa­si­trau­kė eks­par­la­men­ta­rė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė, anks­čiau to­kį spren­di­mą dėl ne­skaid­rių ry­šių su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio ir Ru­si­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jų at­sto­vais pri­ėmė Min­dau­gas Bas­tys.

Iki sek­ma­die­nio va­ka­ro iš­kel­ti kan­di­da­tai tu­ri ap­sisp­ręs­ti, ar iki ga­lo ko­vos dėl LSDP va­do­vo par­ei­gų.

„E­sa­me su­da­rę to­kį gra­fi­ką, kad tu­ri ap­sisp­ręs­ti, bet jei­gu per­si­gal­vos vė­liau, ne­pri­ver­si juk žmo­gaus kan­di­da­tuo­ti“, – tei­gė V.Še­rei­ka.

Kan­di­da­tų są­ra­še li­ko eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis, Sei­mo na­riai Ar­tū­ras Skar­džius ir And­rius Pa­lio­nis, ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, bu­vęs par­la­men­ta­ras Man­tas Va­raš­ka.

So­cial­de­mo­kra­tai pir­mą kar­tą sa­vo pir­mi­nin­ką tie­sio­giai. Bal­sa­vi­mas sky­riuo­se vyks ba­lan­džio 6–8 die­no­mis. An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28–29 die­no­mis, re­zul­ta­tus pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti ge­gu­žės 2 die­ną, o ofi­cia­liai dar­bą nau­ja­sis pir­mi­nin­kas pra­dės per LSDP su­va­žia­vi­mą ge­gu­žės 6 die­ną.

Iki šiol LSDP pir­mi­nin­kai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se.