Iš gražių norų paremti beliko šnipštas
Prieš po­rą me­tų vargs­tan­čioms šei­moms pra­dė­ta teik­ti par­ama būs­tui iš­si­nuo­mo­ti pa­ty­rė fias­ko: 2015 me­tais ja pa­si­nau­do­jo 105, per­nai – 524 šei­mos. Tuo me­tu ga­li­my­bė gau­ti iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos kom­pen­sa­ci­ją ne­ti­ko nė vie­nam as­me­niui.

To­dėl sku­biai ieš­ko­ma nau­jų bū­dų pa­gel­bė­ti so­cia­li­nio būs­to lau­kian­čioms šei­moms. Jų ba­lan­džio pra­džio­je mū­sų ša­ly­je bu­vo 12 494. Kai ku­rie žmo­nės lauk­ti so­cia­li­nio būs­to pri­vers­ti dau­giau kaip 20 me­tų.

Ne­pa­trauk­lios priemonės

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas (SRDK) pri­pa­ži­no, kad Lie­tu­vo­je su­kur­ta par­amos būs­tui iš­si­nuo­mo­ti sis­te­ma ne­veiks­min­ga. Prie to­kios iš­va­dos prie­ita iš­ana­li­za­vus Vals­ty­bės kon­tro­lės at­lik­tą au­di­tą, ku­rio me­tu ver­tin­ta, ar ši sis­te­ma už­ti­kri­na būs­to prie­ina­mu­mą jo lau­kian­tiems as­me­nims, ar lė­šos ir sa­vi­val­dy­bių so­cia­li­nio būs­to fon­dai val­do­mi efek­ty­viai, ra­cio­na­liai ir tei­sė­tai.

Au­di­tas par­odė, kad esa­mos par­amos for­mos iš es­mės ne­veiks­min­gos ir ne­pa­tei­si­na gy­ven­to­jų, ne­tu­rin­čių pa­kan­ka­mai lė­šų pra­gy­ven­ti ir ne­ga­lin­čių jų gau­ti sa­vo pa­stan­go­mis, lū­kes­čių bei po­rei­kių. Mies­tuo­se so­cia­li­nio būs­to ga­li tek­ti lauk­ti nuo 20 iki 30 me­tų, ra­jo­nuo­se – nuo 10 iki 20 me­tų. So­cia­li­nį būs­tą kas­met gau­na tik apie 3 proc. jo lau­kian­čių šei­mų.

Ne­pa­sit­vir­ti­no ir nuo 2015 me­tų pra­dė­tos tai­ky­ti nau­jos par­amos prie­mo­nės – būs­to nuo­mos ir iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čių da­lies kom­pen­sa­ci­jos, vals­ty­bės ski­ria­mos tiems žmo­nėms, ku­rie nuo­mo­ja­si būs­tą iš pri­va­čių ju­ri­di­nių ar fi­zi­nių as­me­nų.

Ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės, pri­va­čia­me sek­to­riu­je iš­si­nuo­mo­ję būs­tą, ga­li kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę dėl da­li­nės nuo­mpi­ni­gių kom­pen­sa­ci­jos. Svar­biau­sia, kad nuo­mos su­tar­tis bū­tų su­da­ry­ta dau­giau kaip me­tams ir įre­gis­truo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tre.

Al­gir­das Sy­sas: „Žmo­nės so­cia­li­nio būs­to lau­kia iki 30 me­tų, o vals­ty­bės ski­ria­mi pi­ni­gai ne­pa­nau­do­ja­mi.“

Dar vie­na par­amos būs­tui for­ma – ga­li­my­bė ją gau­ti iš­per­ka­ma­jai būs­to nuo­mai. Jei­gu būs­to sa­vi­nin­kas su­tin­ka, bu­to ver­tė jam yra iš­mo­ka­ma da­li­mis – pa­ma­žu mo­kant įmo­kas ga­liau­siai su sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba įgy­ja­ma nuo­sa­vy­bė.

Kaip tei­gia­ma Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­do­se, lė­šas sa­vi­val­dy­bėms būs­to nuo­mos ir iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čių da­lies kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti ski­ria So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM). Ta­čiau 2015 me­tais sa­vi­val­dy­bės ne­pa­nau­do­jo 3 mln. 542 tūkst. eu­rų, per­nai – 104,9 tūkst. eu­rų vals­ty­bės lė­šų.

To­dėl Sei­mo SRDK pa­ve­dė SADM kar­tu su Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja pa­teik­ti ko­mi­te­tui pa­siū­ly­mus par­amos būs­tui iš­si­nuo­mo­ti sis­te­mai to­bu­lin­ti. Par­la­men­ta­rai taip pat pa­gei­dau­ja su­ži­no­ti, kaip sa­vi­val­dy­bės pa­nau­do­jo gau­tas lė­šas už par­duo­tus sa­vi­val­dy­bių būs­tus, ko­kia rin­kos kai­na Vil­niaus ir Kau­no mies­tų sa­vi­val­dy­bė­se par­duo­ti joms pri­klau­sę būs­tai.

Algirdas Sysas: "Žmonės socialinio būsto laukia iki 30 metų, o valstybės skiriami pinigai nepanaudojami.“/Alinos Ožič nuotrauka

„Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ne­to­le­ruo­ti­na. Žmo­nės so­cia­li­nio būs­to lau­kia iki 30 me­tų, o vals­ty­bės ski­ria­mi pi­ni­gai ne­pa­nau­do­ja­mi“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo SRDK pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas.

Ne­pa­si­ti­ki nuomininkais

„Lie­tu­vos ži­nioms“ A. Sy­sas pri­pa­ži­no, kad vie­na prie­žas­čių, ko­dėl ne­pa­vy­ko įsuk­ti būs­to nuo­mos kom­pen­sa­ci­jų vargs­tan­čioms šei­moms, yra ne būs­tą no­rin­čių iš­si­nuo­mo­ti šei­mų ryž­to sto­ka, o nuo­mo­to­jų ne­no­ras so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms nuo­mo­ti bu­tus.

„Juos daž­niau­siai nuo­mo­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nės. Jie bi­jo, jog su­ti­kus, kad nuo­mi­nin­kai bu­te dek­la­ruo­tų sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, vė­liau juos iš bu­to bus su­nku iš­krapš­ty­ti. Be to, ofi­cia­liai iš­nuo­mo­jus bu­tą, nuo­mo­to­jams at­si­ran­da par­ei­ga mo­kė­ti pa­ja­mų mo­kes­tį vals­ty­bei, o dau­ge­lis nuo­mo­to­jų to ne­no­ri“, – dės­tė Sei­mo na­rys.

Pa­na­šiai „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo Šiau­lių mies­to me­ri­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to So­cia­li­nio būs­to pos­ky­rio ve­dė­ja Ija Jen­cie­nė. Šiau­liuo­se kom­pen­sa­ci­jas būs­to nuo­mai, sie­kian­čias 31,87 eu­ro per mė­ne­sį vie­nam šei­mos na­riui, gau­na ke­tu­rios šei­mos. Ti­ki­ma­si, kad šie­met to­kių šei­mų bus dau­giau. Šiuo me­tu į me­ri­ją yra krei­pu­sios dar trys šei­mos, ku­rios no­rė­tų su­lauk­ti kom­pen­sa­ci­jų.

„Di­džiau­sia prob­le­ma – ne­pa­si­ti­kė­ji­mas rem­ti­no­mis šei­mo­mis. Žmo­nės bi­jo, kad to­kiai šei­mai iš­si­kė­lus iš bu­to ja­me ti­krai teks at­lik­ti bent jau ei­na­mą­jį re­mon­tą“, – kal­bė­jo I. Jen­cie­nė. Ji pri­pa­ži­no, kad to­kie nuo­gąs­ta­vi­mai iš da­lies pa­tei­si­na­mi. Mat esa­ma at­ve­jų, kai so­cia­liai rem­ti­nos šei­mos, iš­si­kraus­ty­da­mos iš so­cia­li­nio būs­to, jį pa­lie­ka be elek­tros liz­dų ir van­dens čiau­pų.

Ki­tų me­ri­jų so­cia­li­nės par­amos dar­buo­to­jai tei­gė ma­nan­tys, kad prie­žas­čių, ko­dėl nuo­mo­to­jai ne­no­ri įsi­leis­ti so­cia­liai rem­ti­nų nuo­mi­nin­kų, ga­li bū­ti dau­giau. „Žmo­nės ne­la­bai ti­ki vals­ty­be. Bai­mi­na­si, kad ji vie­nais me­tais ga­li siū­ly­ti būs­to nuo­mos kom­pen­sa­ci­jas, o ki­tais – jau ne­be. Tuo­met nu­trauk­ti nuo­mos su­tar­tis bū­tų itin su­dė­tin­ga“, – aiš­ki­no jie.

Be to, pa­čios so­cia­liai rem­ti­nos šei­mos la­biau lin­ku­sios rink­tis so­cia­li­nį būs­tą, o ne būs­to nuo­mos kom­pen­sa­ci­jas dėl to, kad so­cia­li­nį būs­tą ga­vę ir vi­sus mo­kes­čius tvar­kin­gai mo­kė­ję as­me­nys tu­ri dau­giau ga­ran­ti­jų gy­ven­ti ten de­šimt­me­čius, o ne ke­le­rius me­tus. Ki­taip ta­riant, šei­mos ne­no­ri daž­nai kel­tis iš vie­no bu­to į ki­tą, nes yra įpra­tu­sios, kad vai­kai lan­ko tam ti­kras iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas, mo­kyk­las.

Ieš­ko išeičių

A. Sy­sas mi­nė­jo, kad prieš po­rą me­tų Sei­me ap­ta­riant par­amą so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms ap­rū­pi­nant jas būs­tu bu­vo ki­lę daug dis­ku­si­jų dėl pa­si­rink­to mo­de­lio pa­grįs­tu­mo. Ta­čiau par­la­men­ta­rai ta­da pa­lai­kė bū­tent tą va­rian­tą, ku­ris da­bar pri­pa­žin­tas kaip ne­pa­tei­si­nęs lū­kes­čių. To­dėl ke­ti­na­ma jį keis­ti.

„Ne­ma­nau, kad de­rė­tų iš­ra­di­nė­ti ką nors nau­ja. Rei­kė­tų pa­si­nau­do­ti ki­tų Eu­ro­pos ša­lių pa­tir­ti­mi – sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų nuo­mo­ti bu­tus iš nuo­mo­to­jų ir į juos įleis­ti gy­ven­ti so­cia­li­nio būs­to pa­gei­dau­jan­čias šei­mas. Taip me­ri­jos su­teik­tų būs­to sa­vi­nin­kams ga­ran­ti­ją, kad už nuo­mą ir pa­slau­gas bus mo­ka­ma lai­ku“, – dės­tė A. Sy­sas. Anot jo, ki­to­se ša­ly­se to­kia pra­kti­ka pa­sit­vir­ti­no.

Tuo me­tu Šiau­lių me­ri­jos val­di­nin­kė I. Jen­cie­nė abe­jo­jo, ar po­ten­cia­liems būs­to nuo­mo­to­jams toks va­rian­tas bū­tų pri­im­ti­nas. „Nuo­mo­to­jai ži­nos, kam bus skir­tas būs­tas, ir jo pa­pras­čiau­siai ne­nuo­mos“, – sa­kė ji. I. Jen­cie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, kur kas ge­riau bū­tų, jei už pa­ja­mas, gau­tas iš­nuo­mo­jus būs­tą me­ri­jai, gy­ven­to­jams ne­rei­kė­tų mo­kė­ti mo­kes­čių.

Kaip bus kei­čia­mas Par­amos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mas, ko­kios par­amos ga­lės ti­kė­tis būs­to ne­tu­rin­čios so­cia­liai rem­ti­nos šei­mos, SADM val­di­nin­kai „Lie­tu­vos ži­nioms“ kol kas pa­aiš­kin­ti ne­ga­lė­jo.

SADM Par­amos būs­tui sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Sta­pu­lio­nis in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu ana­li­zuo­ja­mos įvai­rios ga­li­my­bės. Iki bir­že­lio tu­ri bū­ti par­eng­tas Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­nas, ku­ria­me ir at­sis­pin­dės tai, ką mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na da­ry­ti.