Iš Egipto parskraidinti beveik 200 Lietuvos turistų
Sek­ma­die­nio va­ka­rą į Vil­niaus oro uos­tą par­skri­do 178 Egip­to ku­ror­te Šarm aš Šei­che at­os­to­ga­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos.

Jie par­skri­do pa­si­bai­gus nu­ma­ty­tam at­os­to­gų lai­kui. Poil­siau­to­jai tvir­ti­no, kad pa­čia­me ku­ror­to ra­mu, tik iš­skren­dant oro uos­te te­ko at­lai­ky­ti kruopš­čią pa­ti­krą.

„Se­kė­me spau­dą, žiū­rė­jo­me, kas vyks­ta. Bu­vo­me la­bai iš­si­gan­dę iš pra­džių, bet per sa­vai­tę ap­si­ra­mi­no­me. Bai­so­ka bu­vo skris­ti“, – sa­kė iš Šarm aš Šei­cho grį­žu­si vil­nie­tė Vil­ma.

Ji ir ki­ti grį­žu­sie­ji pa­sa­ko­jo, kad anks­čiau par­skris­ti į Lie­tu­vą nie­kas ne­siū­lė. Su­si­sie­kus su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, pa­tar­ta ra­miai baig­ti poil­sį.

„Ra­šė­me laiš­kus Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, ra­šė, kad ne­rei­kė­tų per­gy­ven­ti, kad vis­kas ge­rai. Ma­tė­me, kad jau at­šau­kė (skry­džius) ru­sai, at­šau­kė Ang­li­ja sa­vo žmo­nes, o mes dar lau­kė­me. Pa­skui ir mus at­šau­kė. Bai­gė­me poil­sį“, – tei­gė mo­te­ris.

Pa­sak jos, Šarm aš Šei­cho oro uos­tas pil­nas gink­luo­tų par­ei­gū­nų, kruopš­čiai ti­krin­tas ne tik ke­lei­vių ba­ga­žas, bet ir pa­tys skren­dan­tie­ji ap­žiū­rė­ti ran­ki­niu bū­du.

Lie­tu­viai na­mo grį­žo su ba­ga­žu, tuo me­tu ki­tos vals­ty­bės pir­ma par­skrai­di­na tu­ris­tus, o vė­liau jų ba­ga­žą.

„Žiū­rė­jo­me, kaip rea­guo­ja ki­tos ša­lys, kaip rū­pi­na­si. Mums pri­trū­ko to rū­pes­čio. Su­si­sie­kiau su ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riais, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, do­mė­jau­si, ko­kios prie­mo­nės, kas da­ro­ma. Bri­tais la­bai rū­pi­na­si ir ba­ga­žą sie­kia at­ski­rai par­ga­ben­ti, kad ap­sau­go­tų tą pi­lie­tį“, – pa­sa­ko­jo iš Egip­to grį­žęs Dai­va­ras.

Skry­dį vyk­džiu­si už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vė „Small Pla­net Air­li­nes“ tvir­ti­no, kad ke­lei­vių įso­di­ni­mą Egip­te pri­žiū­rė­jo jos pa­čios sau­gu­mo dar­buo­to­jai.

„Taip pat or­lai­vį pri­žiū­rė­jo ke­tu­ri pa­pil­do­mai pa­sam­dy­ti sau­gos kom­pa­ni­jos dar­buo­to­jai, ku­rie kar­tu su mū­sų spe­cia­lis­tais ste­bė­jo ba­ga­ži­nes ir įėji­mus į or­lai­vį. Pa­pil­do­mai ti­krin­ti ir vi­si į or­lai­vį pa­ten­kan­tys ant­že­mi­nio ap­tar­na­vi­mo ir oro uos­to dar­buo­to­jai. Vyk­do­mų pro­ce­dū­rų me­tu ne­bu­vo pa­ste­bė­ta avia­ci­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus ne­ati­tin­kan­čių pro­ce­dū­rų ar ki­tų pa­žei­di­mų“, – pra­ne­šė bend­ro­vė.

Šia­me Egip­to ku­ror­te dar li­kę per 200 poil­siau­to­jų bus grą­žin­ti iki lap­kri­čio 11 die­nos. Skry­džiai į ku­ror­tą su­stab­dy­ti.

Ne­vyk­ti oro trans­por­tu į Šarm aš Šei­cho oro uos­tą ir ki­tus Si­na­jaus pu­sia­sa­lio oro uos­tus dėl sau­gu­mo su­me­ti­mų re­ko­men­da­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM).

Toks spren­di­mas pri­im­tas, vyks­tant ty­ri­mui dėl avia­ka­tas­tro­fos, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę su­du­žo iš šio ku­ror­to pa­ki­lęs Ru­si­jos lėk­tu­vas. Va­ka­ruo­se įta­ria­ma, kad lėk­tu­ve bu­vo su­sprog­din­ta bom­ba.

Lie­tu­vos už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vė „Small Pla­net Air­li­nes“ sek­ma­die­nį par­skrai­di­no ke­lio­nių agen­tū­rų „No­va­tu­ras“ ir „Tez Tour“ klien­tus.

Šios bend­ro­vės skry­džiai į ki­tą Rau­do­no­sios jū­ros ku­ror­tą Egip­te Hur­ga­dą ne­at­šau­kia­mi.

„No­va­tu­ras“ už­si­sa­kiu­siems skry­džius į Šarm aš Šei­chą pa­siū­lys al­ter­na­ty­vias ke­lio­nes, o „Tez Tour“ juos pa­keis skry­džiais į Hur­ga­dą.

„Small Pla­net Air­li­nes“ lėk­tu­vai Šarm aš Šei­chą pa­sie­kia iš Va­ka­rų pu­sės – virš Si­na­jaus pu­sia­sa­lio, kur vyks­ta Egip­to ka­riuo­me­nės ir „Is­la­mo vals­ty­bės“ ko­vo­to­jų su­si­rė­mi­mai, ji ne­skrai­di­na jau be­veik me­tus.

URM re­ko­men­da­ci­jas dėl Egip­to su­griež­ti­no po pa­si­ta­ri­mo su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos, Tu­riz­mo de­par­ta­men­to at­sto­vais penk­ta­die­nį.

URM siū­lo be bū­ti­ny­bės ne­ke­liau­ti į Kai­rą, Alek­sand­ri­ją, Is­mai­li­ją, Port Sai­dą ir ki­tus di­džiuo­sius Egip­to mies­tus ir Ni­lo del­tos gy­ven­vie­tes, nes čia iš­lie­ka te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių, de­mons­tra­ci­jų ir su­si­rė­mi­mų su sau­gu­mo pa­jė­go­mis ti­ki­my­bė.

Dėl kri­mi­na­li­nių ir te­ro­ris­ti­nių gru­puo­čių veik­los sau­gu­mo pa­dė­tis yra ypač blo­ga Šiau­rės Si­na­jaus pro­vin­ci­jo­je, įskai­tant Ta­bos-Su­eco ke­lią, Ta­bos ku­ror­tą, to­dėl į Šiau­rės Si­na­jaus pro­vin­ci­ją ir Ta­bos ku­ror­tą, Va­ka­rų (Li­bi­jos) dy­ku­mą bei Si­vos oa­zę ke­liu iš Mar­sa Ma­truh, re­ko­men­duo­ja­ma ne­vyk­ti, tei­gia URM.

Ru­si­jos lėk­tu­vui su­du­žus spa­lio 31 die­ną virš Egip­to Si­na­jaus pu­sia­sa­lio, žu­vo vi­si 224 juo skri­dę žmo­nės.