Iš Donecko atvyko antroji lietuvių kilmės šeima
Pir­ma­die­nį iš Ukrai­nos į Lie­tu­vą gy­ven­ti at­vy­ko an­tro­ji lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­ti šei­ma.

Tri­jų as­me­nų šei­ma - tė­vas, mo­ti­na ir jų sū­nus - au­to­mo­bi­liu at­vy­ko iš Do­nec­ko sri­ties. Lai­ki­nai ji įsi­kurs Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre, vė­liau tu­rė­tų bū­ti per­kel­ta į Vil­nių.

„Jie at­va­žia­vę, jau Lie­tu­vo­je“, - BNS sa­kė šio cen­tro Ruk­lo­je di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas.

Pir­mo­ji šei­ma iš ka­ro dras­ko­mos Ry­tų Ukrai­nos į Lie­tu­vą at­vy­ko prieš pu­san­tros sa­vai­tės. Ji įsi­kū­rė Drus­ki­nin­kų poil­sio na­muo­se „Dai­na­va“, ti­ki­ma­si po mė­ne­sio ją per­kraus­ty­ti į so­cia­li­nį būs­tą sos­ti­nė­je.

Nau­jau­siais Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) duo­me­ni­mis, iš vi­so per­si­kel­ti į Lie­tu­vą yra par­eiš­kę pa­gei­da­vi­mą apie 50 lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čių ir jų šei­mų na­rių.

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė lie­pos pa­bai­go­je.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.