Iš Briuselio – naujas rekomendacijų paketas
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ra­gi­na Lie­tu­vą ak­ty­vin­ti ino­va­ci­jų po­li­ti­ką, už­ti­krin­ti eko­no­mi­nį tva­ru­mą bei dau­giau dė­me­sio skir­ti in­ves­ti­ci­joms į žmo­giš­ką­jį ka­pi­ta­lą.

EK va­kar pa­tei­kė kiek­vie­nai Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bei skir­tas re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios, kaip ma­no­ma, tu­rė­tų pa­dė­ti stip­rin­ti eko­no­mi­ką. Jas ša­lys na­rės tu­rė­tų įgy­ven­din­ti per ar­ti­miau­sius 12–18 mė­ne­sių. Reng­da­ma re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai, EK rė­mė­si iš­sa­mia jos ūkio ana­li­ze, įver­ti­no Lie­tu­vos na­cio­na­li­nes re­for­mų bei sta­bi­lu­mo prog­ra­mas. Pir­mą kar­tą Lie­tu­vai bu­vo re­ko­men­duo­ta ge­rin­ti nau­jų tech­no­lo­gi­jų die­gi­mą ir pa­nau­do­ji­mą vi­suo­se eko­no­mi­kos sek­to­riuo­se, ge­rin­ti ino­va­ci­jų po­li­ti­kos koor­di­na­vi­mą bei ska­tin­ti pri­va­čias in­ves­ti­ci­jas.

EK re­ko­men­da­ci­jas ša­lies po­li­ti­kams penk­ta­die­nį pri­sta­tys ofi­cia­laus dar­bo vi­zi­to į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tis už svei­ka­tą ir mais­to sau­gą at­sa­kin­gas EK na­rys Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis. Pir­miau­sia su jo­mis bus su­pa­žin­din­ti Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) na­riai, do­ku­men­tas bus ap­tar­tas su Vy­riau­sy­bės va­do­vu, švie­ti­mo ir moks­lo, svei­ka­tos bei fi­nan­sų mi­nis­trais. Va­sa­rį EK at­lik­tos ana­li­zės duo­me­nys lei­džia Lie­tu­vą pri­skir­ti prie vi­du­ti­nio­kių, prob­le­mi­nė­se sri­ty­se pa­da­riu­sių „ne­di­de­lę ar­ba tam ti­krą pa­žan­gą“.

Tvir­tins Va­do­vų Ta­ry­ba

EK at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad, be ki­ta ko, mū­sų ša­liai re­ko­men­duo­ta dau­giau in­ves­tuo­ti į žmo­giš­ką­jį ka­pi­ta­lą ir spręs­ti kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų trū­ku­mo prob­le­mas, di­din­ti švie­ti­mo sis­te­mos ati­tik­tį dar­bo rin­kos po­rei­kiams, ge­rin­ti mo­ky­mo ko­ky­bę, tai­ky­ti ak­ty­ves­nes dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nes ir ska­tin­ti su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą­si. EK pa­brė­žė, kad di­džiau­si Lie­tu­vos iš­šū­kiai, ga­lin­tys ne­igia­mai pa­veik­ti eko­no­mi­kos au­gi­mą at­ei­ty­je, yra dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas. Taip pat bū­ti­na di­din­ti so­cia­li­nio dia­lo­go vaid­me­nį ir ge­rin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos re­zul­ta­tus. Ko­mi­si­ja pa­žy­mė­jo, kad svar­bu ir to­liau už­ti­krin­ti fis­ka­li­nį tva­ru­mą, 2016–2017 me­tais ne­nu­kryp­ti nuo vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio biu­dže­to tiks­lo dau­giau ne­gu tai leis­ti­na dėl sis­te­mi­nės pen­si­jų re­for­mos, su­ma­žin­ti mo­kes­čių naš­tą ma­žai už­dir­ban­tiems, per­ke­liant ją ki­tiems šal­ti­niams, ku­rie pa­lan­kes­ni au­gi­mui, ir pa­ge­rin­ti mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vyk­dy­mą, pir­miau­sia – PVM sri­ty­je.

Šias ša­lims skir­tas re­ko­men­da­ci­jas ke­ti­na ap­tar­ti ES vals­ty­bių na­rių mi­nis­trai, o bir­že­lio pa­bai­go­je jas tu­rė­tų tvir­tin­ti Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba. Vals­ty­bės na­rės re­ko­men­da­ci­jas tu­rės įtrauk­ti į 2016–2017 me­tų na­cio­na­li­nės po­li­ti­kos ir biu­dže­to pla­nus. Prieš me­tus Lie­tu­va su­lau­kė EK pa­sta­bų ir re­ko­men­da­ci­jų dėl fis­ka­li­nės draus­mės ir vie­šų­jų fi­nan­sų val­dy­mo, ne­lanks­čios dar­bo rin­kos bei pen­si­jų re­for­mos įgy­ven­di­ni­mo ir so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo. Bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į ne­efek­ty­vią, Lie­tu­vos žmo­nių po­rei­kių ne­ati­tin­kan­čią svei­ka­tos ap­sau­gos sistemą

Ma­žė­ja dir­ban­čių žmonių

Pa­sak EK at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je eko­no­mi­nės po­li­ti­kos par­ei­gū­no Ma­riaus Vaš­če­gos, dau­gu­ma EK Lie­tu­vai pa­teik­tų re­ko­men­da­ci­jų re­mia­si ak­tua­lia dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mo prob­le­ma. „EK vie­na pir­mų­jų per­nai pra­dė­jo šią prob­le­mą kel­ti sis­te­miš­kai, nes dar­bin­go am­žiaus žmo­nių ma­žė­ji­mas ke­lia įtam­pą“, – sa­kė eks­per­tas.

Jo tei­gi­mu, ne­abe­jo­ti­nas dar­bo jė­gos pa­siū­los ma­žė­ji­mas at­ei­ty­je at­si­lieps so­cia­li­nės sis­te­mos tva­ru­mui, tu­rės įta­kos il­ga­lai­kiam ša­lies eko­no­mi­niam au­gi­mui. „Re­mian­tis to­kio­mis prie­lai­do­mis EK pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos su­si­ju­sios ar­ba su tuo, ką da­ry­ti, kad tas gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mas su­lė­tė­tų, ar­ba kad ša­lis prie to pri­si­tai­ky­tų, ne­įkris­tų dėl šių prie­žas­čių į eko­no­mi­nę duo­bę“, – sa­kė M. Vaš­če­ga. Anot jo, jau per­nai ES at­krei­pė dė­me­sį, kad šiems pro­ce­sams po­vei­kį da­ro ir svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos būk­lė. Eks­per­to tei­gi­mu, tu­ri­mi duo­me­nys ro­do, kad, pa­ly­gin­ti su ES vi­dur­kiu, dar­bin­go am­žiaus žmo­nių mir­tin­gu­mas Lie­tu­vo­je yra di­des­nis be­veik 5 pro­cen­tais. „Ir bū­tent svei­ka­tos sis­te­ma čia ga­lė­tų pri­si­dė­ti sau­gant dir­ban­čius žmo­nes“, – pa­brė­žė M. Vaš­če­ga. Tam rei­kė­tų tiks­lin­giau skirs­ty­ti svei­ka­tai ski­ria­mas lė­šas, kad jų už­tek­tų ne tik li­go­ni­nių sta­cio­na­rams, bet ir am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui, pro­fi­lak­ti­kai bei pre­ven­ci­jai.

Griež­te­nis to­nas

Kaip pa­žy­mė­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas ERK va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, anks­tes­niais me­tais EK teik­tos re­ko­men­da­ci­jos bū­da­vo dau­giau re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio. Da­bar, ES at­si­lie­kant ypač nuo JAV, jos ta­po griež­tes­nės, pri­myg­ti­nes­nės. Pa­sak G. Kir­ki­lo, sank­ci­jos už re­ko­men­da­ci­jų ne­vyk­dy­mą ne­gre­sia, nes vis tiek jos yra „drau­giš­ko po­bū­džio, jo­mis sie­kia­ma pa­dė­ti“. Sei­mo ERK va­do­vas ne­su­ti­ko, kad re­ko­men­da­ci­jos dėl ino­va­ci­jų – ypa­tin­ga nau­jo­vė. Anot so­cial­de­mo­kra­to, jų bū­ta ir ge­ro­kai anks­čiau. „Tai bu­vo vie­na prie­žas­čių, ko­dėl Vy­riau­sy­bė 2008 me­tais pri­ėmė spren­di­mą dėl in­ves­ti­ci­jų į moks­lo slė­nius“, – LŽ ti­ki­no G. Kir­ki­las.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius sa­kė la­bai kri­tiš­kai ver­ti­nąs at­sai­nų Sei­mo dau­gu­mos ir Vy­riau­sy­bės po­žiū­rį į EK re­ko­men­da­ci­jas. „Į jas žiū­ri­mą kaip į so­viet­me­čio Krem­liaus at­siųs­tus nu­ro­dy­mus. Ieš­ko­ma bū­dų, kaip at­si­ra­šy­ti, o ne vyk­dy­ti. Re­ko­me­da­ci­jos ga­li su­teik­ti di­de­lę pa­gal­bą, jų pa­grin­du ga­li­ma rea­liai pra­dė­ti es­mi­nes per­mai­nas. Žiū­rė­ji­mas į tai pro pirš­tus – di­de­lė klai­da“, – LŽ tei­gė A. Ku­bi­lius.

Liūd­na sta­tis­ti­ka

Ban­ko „Nor­dea“ eko­no­mis­tas Žy­gi­man­tas Mau­ri­cas pa­žy­mė­jo, kad EK re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­va vyk­do „ga­na pra­stai“, nes trys pa­grin­di­nės, su­si­ju­sios su pen­si­jų, so­cia­li­nio drau­di­mo bei mo­kes­čių sis­te­mo­mis, pri­me­na­mos me­tai iš me­tų. „Ir tai – liūd­na sta­tis­ti­ka, nes re­for­mų Lie­tu­vai rei­kia. Jų įgy­ven­di­ni­mas su­kur­tų ge­ro­kai di­des­nį aiš­ku­mą, sta­bi­lu­mą, leis­tų ju­dė­ti į prie­kį“, – sa­kė eks­per­tas. Pa­sak jo, džiu­gu, kad EK re­ko­men­da­ci­jo­se pir­mą kar­tą už­si­me­na­ma apie ino­va­ci­jas, nes „iš tie­sų tai yra Lie­tu­vos Achi­lo kul­nas, tu­rint ome­ny­je au­gan­tį dar­bo už­mo­kes­tį“. „Ne­ga­li­me sau leis­ti kel­ti dar­bo už­mo­kes­tį ne­di­din­da­mi efek­ty­vu­mo, ne­in­ves­tuo­da­mi į ino­va­ci­jas“, – tvir­ti­no eko­no­mis­tas.

Ta­čiau vi­sos ki­tos re­ko­men­da­ci­jos, anot jo, „pirš­tu be­da į silp­ną vie­tą, į tai, kad ne­pa­da­ro­me ele­men­ta­riau­sių na­mų dar­bų, ku­riuos ko­ne di­džio­ji da­lis iš­si­vys­čiu­sių vals­ty­bių yra pa­da­riu­sios“. Ne­sut­var­ky­ta mo­kes­čių sis­te­ma, vie­ša­sis sek­to­rius, nė­ra di­de­lio aiš­ku­mo dėl pen­si­jų sis­te­mos. „Tai da­ly­kai, ku­rie yra pa­grin­das, jei no­ri­me, kaip dek­la­ruo­ja­me, pa­tek­ti į tur­tin­gų­jų klu­bą“, – tei­gė Ž. Mau­ri­cas.