Iš „Automagistralės“ vadovo Vladislovo Molio atimtas valstybės apdovanojimas
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos vyk­dy­to au­di­to me­tu nu­sta­čius dau­gy­bę pa­žei­di­mų ma­gis­tra­li­nius ke­lius pri­žiū­rin­čio­je įmo­nė­je „Au­to­ma­gis­tra­lė“, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė nu­spren­dė iš­brauk­ti bu­vu­sį jos va­do­vą Vla­dis­lo­vą Mo­lį iš vals­ty­bės ap­do­va­no­tų as­me­nų są­ra­šo.

Šalies vadovė penktadienį pasirašė tai numatantį dekretą, paskelbė prezidentės spaudos tarnyba.

Anot jos, D.Grybauskaitė tokį sprendimą priėmė atsižvelgusi į „Automagistralėje“ atliktą vidaus audito ataskaitą.

Audito metu nustatyta, kad, V.Moliui vadovaujant valstybės įmonei, buvo padaryta didelė finansinė žala, nustatyti šiurkštūs lėšų švaistymo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi atvejai.

Prezidentūra skelbia, kad valstybės apdovanojimas jam buvo skirtas 2015 metais tuometinio susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus teikimu.

Visi kandidatai valstybės apdovanojimams gauti įstatymo nustatyta tvarka yra tikrinami teisėsaugos. V.Molio atveju informacijos, dėl kurios jam negalėjo būti suteiktas apdovanojimas, gauta nebuvo.

Asmenys, išbraukti iš ordinų kavalierių arba medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais apdovanotųjų sąrašo, jiems įteiktus apdovanojimo ženklus ir apdovanojimo dokumentus privalo grąžinti ordinų kancleriui. Šie asmenys netenka apdovanojimų suteikiamų teisių.

Susisiekimo ministerijai atlikus auditą, paaiškėjo, kad „Automagistralei“ padaryta daugiau nei 200 tūkst. eurų žalos. Įmonės vadovybė pirko prabangius automobilius, kūrė fiktyvias pareigas, už įmonės pinigus vyko atostogų ir kitaip švaistė pinigus bei siekė asmeninės naudos, rodo šią savaitę paskelbti patikrinimo rezultatai.

V.Molis iš pareigų buvo atleistas dar liepą, įtarus, kad bendrovės lėšos leidžiamos neskaidriai, be to, nemokami atlyginimai įmonės darbuotojams.