Iš Aukščiausiojo Teismo atleistas Gintaras Kryževičius
An­tra­die­nį par­la­men­ta­rai iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų at­lei­do bu­vu­sį šio teis­mo va­do­vą Gin­ta­rą Kry­že­vi­čių.

Už tai bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 12, su­si­lai­kė ke­tu­ri par­la­men­ta­rai, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

At­leis­ti G.Kry­že­vi­čių Sei­mui pa­siū­lė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji šį tei­si­nin­ką pla­nuo­ja skir­ti Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ku. Jis lai­mė­jo at­ran­ką į šias par­ei­gas.

„To­kiam spren­di­mui vien­bal­sį pa­lai­ky­mą iš­reiš­kė Tei­sė­jų ta­ry­ba“, – tei­gė ša­lies pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė.

G.Kry­že­vi­čius Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me dir­bo nuo 2007 me­tų, 2009–2014 me­tais jis va­do­va­vo šiam teis­mui. G.Kry­že­vi­čius taip pat yra dir­bęs Vil­niaus mies­to 3-io­sios apy­lin­kės, Vil­niaus apy­gar­dos, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me, Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­muo­se.