Iš Anglijos – tarnauti Lietuvos kariuomenėje
1977 – tiek no­rą at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą bir­že­lio 26 d. duo­me­ni­mis par­eiš­kė vai­ki­nų ir mer­gi­nų. Tarp jų ir jau ket­ve­rius me­tus Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tis  19-me­tis vil­nie­tis Ed­ga­ras Jan­kaus­kas. 

Ed­ga­ras mo­kė­si vers­lo va­dy­bos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, tu­rė­jo dar­bą, bet iš jo iš­ėjo – no­ri ras­ti to­kį, ku­ris bū­tų su­si­jęs su stu­di­juo­tais moks­lais. Tar­ny­ba Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je jam – ir pi­lie­čio par­ei­ga, ir no­ras pa­tir­ti nau­jų da­ly­kų.

Pra­ėjęs svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mą, Ed­ga­ras pa­si­rin­ko tar­nau­ti vie­na­me iš Ruk­lo­je dis­lo­kuo­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­nių. Vai­ki­nas da­bar lau­kia, ka­da pra­dės tar­ny­bą.

- Ko­dėl nu­spren­dė­te bū­ti sa­va­no­riu?

- Sa­vo no­ru nu­spren­džiau tap­ti šauk­ti­niu dėl to, kad man tai – kaip pi­lie­čio par­ei­ga, ku­rią rei­kia at­lik­ti. Ma­nau, kad ka­rio ke­lias yra gar­bin­gas, jis ri­zi­kuo­ja sa­vo kai­liu dėl sa­vo įsi­ti­ki­ni­mų, su ku­riais at­ėjo į ka­riuo­me­nę, ne­žiū­rint to, ko­kie jie bū­tų. Bet ei­nu į ka­riuo­me­nę ne tik dėl to – no­riu jo­je tar­nau­ti ir dėl sa­vęs. No­riu iš­ban­dy­ti nau­jų da­ly­kų ir no­riu pa­bū­ti ka­rei­vio ba­tuo­se, pa­jaus­ti, ką tai reiš­kia.

- De­vy­ni mė­ne­siai tar­ny­bos: daug ar ma­žai?

- De­vy­ni mė­ne­siai – tai pa­kan­ka­mai trum­pai, net ne me­tai. Juk ne dviem-pen­ke­riems me­tams ta­ve pa­ima, kaip se­niau bū­da­vo. Ma­no mėgs­ta­miau­sias ar­gu­men­tas yra tai, kad se­niau Ro­mos im­pe­ri­jo­je žmo­gus tar­nau­da­vo net de­šimt me­tų ir siųs­da­vo jį ne­ži­nia kur ka­riau­ti – o čia mat de­vy­niems mė­ne­siams į pra­ty­bas iš­ve­ža. Pa­ly­gi­nus – čia kaip sto­vyk­la.

- Kaip iki šiol įsi­vaiz­da­vo­te gy­ve­ni­mą ka­riuo­me­nė­je, jos kas­die­ny­bę?

- Net ne­ži­nau. Aš mėg­da­vau per "You­tu­be" žiū­rė­ti įvai­rius vi­deo apie Ang­li­jos ir Ame­ri­kos ka­rių pra­ty­bas ir tre­ni­ruo­tes ir ten vi­sa­da bū­da­vo toks pik­tas rė­kian­tis ins­truk­to­rius, ku­ri va­di­na jį „drill ser­geant“. Tai ir aš pa­na­šiai įsi­vaiz­duo­ju, kad ir mes to­kį tu­rė­si­me, ku­ris rėks man į au­sį, kol bė­gio­siu ar šliau­šiu per pur­vy­ną per kiek­vie­ną tre­ni­ruo­tę. Jei taip at­si­tiks – bus links­ma, tai ti­krai.

Edgaras.

- Bū­ti sa­va­no­riu ar ne­bū­ti?

- O ko lauk­ti? Jei šie­met ne­pa­šau­kė da­bar – pa­šauks ki­tais me­tais ar dar ki­tais – jei esi šau­kia­mo­jo am­žiaus – to ne­iš­veng­si. Ge­riau at­ei­ti sa­vo no­ru – nes dar ir ga­lė­si pa­si­rink­ti, ku­ria­me da­li­ny­je tar­nau­ti, yra ir ki­tų pliu­sų: iš­mok­ti dis­cip­li­nos, veik­ti ko­man­do­je ar vie­nam, fi­ziš­kai su­stip­rė­ti. Aiš­ku, su­rinkt ir iš­rinkt gink­lą, šau­dy­ti iš gink­lo ir be abe­jo, su­si­pa­žin­ti ir iš­ban­dy­ti įvai­rią Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės gink­luo­tę.

O ir pa­gal­vok: ta­vo pro­se­ne­liai ėjo bū­ti par­ti­za­nais, ne­tu­rė­da­mi nie­ko, iš­sky­rus ko­kį rū­di­jan­tį au­to­ma­tą su ke­lio­mis ap­ka­bo­mis. Da­bar esa­me ge­riau ap­rū­pin­ti, pa­si­ruo­šę ir tu­ri­me daug drau­gų, ku­rie pa­dės, jei kaž­kas at­si­tik­tų. Tai ko čia bi­jo­ti?

O svar­biau­sia – juk ne į ka­rą ei­ni, tik į pra­ty­bas – pra­eis de­vy­ni mė­ne­siai – ir iš­kart na­mo.

Ed­ga­ras, kaip pats sa­ko, yra DI­DE­LIS is­to­ri­jos mė­gė­jas. Vai­ki­nui ypač pa­tin­ka Lie­tu­vos, Skan­di­na­vi­jos, vi­kin­gų, Ang­li­jos is­to­ri­ja. Jis už­sii­ma vi­du­ram­žių Nor­man­dų re­kons­truk­ci­ja ir tai yra jo pa­grin­di­nis po­mė­gis.

***

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ir to­liau kvie­čia jau­nuo­lius nuo 18 iki 38 me­tų, ku­rie ne­pa­te­ko į 2015 šau­ki­mo są­ra­šus, taip pat ir mer­gi­nas, at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ir re­gis­truo­tis re­gio­ni­niuo­se Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riuo­se. At­ėję sa­vo no­ru, jau­nuo­liai ga­lės rink­tis pa­gei­dau­ja­mą tar­ny­bos vie­tą, jiems taip pat bus mo­ka­mos ket­vir­ta­da­liu di­des­nės fi­nan­si­nės iš­mo­kos.

Sei­mui pri­ėmus spren­di­mą at­nau­jin­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą 2015 m. ją at­liks 3 tūkst. jau­nuo­lių – da­lis sa­vo no­ru, da­lis jų bus iš at­si­tik­ti­ne elek­tro­ni­ne sis­te­ma su­da­ry­tų 2015 m. šau­ki­mo są­ra­šų.

Pir­mie­ji nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai tar­ny­bą pra­dės rugp­jū­čio 24 d. Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne Klai­pė­do­je.