Irena Šiaulienė: „Kiekvienos damos spintoje galima rasti griaučių“
Į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kes kan­di­da­tuo­jan­ti So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė su­lau­kė klau­si­mų apie sa­vo moks­li­nę veik­lą. Dak­ta­rės laips­nį tu­rin­ti par­la­men­ta­rei te­ko pa­sa­ko­ti ir apie sa­vo di­ser­ta­ci­ją, ir apie jos moks­li­nį va­do­vą.

Opo­zi­ci­nės Taė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos kirkš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma klau­sė, ar I. Šiau­lie­nė pri­si­me­na sa­vo moks­li­nio dar­bo te­mą. „Ga­liu at­sa­ky­ti ir šmaikš­čiai, ir rim­tai. Jur­gis pui­kiai ži­no, kad ne­su aš žmo­gus iš at­ei­ties, esu iš pra­ei­ties. Ir, šmaikš­čiai kal­bant, kiek­vie­nos da­mos spin­to­je ga­li­ma ras­ti griau­čių“, – sa­kė I. Šiau­lie­nė.

Anot po­li­ti­kės, jos di­ser­ta­ci­jos te­ma bu­vo „Lie­tu­vos kom­jau­ni­mas. 1940–1941 me­tai“. Dar­bas bu­vo ren­gia­mas 1982–1985 me­tais, ap­gin­tas – 1987 me­tais. I. Šiau­lie­nės tei­gi­mu, dar­bas yra pri­pa­žin­tas, nos­tri­fi­kuo­tas, jai su­teik­tas da­ka­ro laips­nis. „Sup­ran­ta­ma, vi­sas ideo­lo­gi­nis ap­val­ka­las šian­dien yra at­kri­tęs“, – pa­ste­bė­jo Sei­mo na­rė.

Kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas pa­tiks­li­no, kad pil­nas so­cial­de­mo­kra­tės di­ser­ta­ci­jos pa­va­di­ni­mas skam­ba kiek ki­taip. „Lie­tu­vos kom­jau­ni­mas – Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pa­gal­bi­nin­kas ko­vo­je už so­cia­lis­ti­nės re­vo­liu­ci­jos per­ga­lę ir jos įtvir­ti­ni­mą Lie­tu­vo­je“, – pri­mi­nė kon­ser­va­to­rius, pra­šęs įvar­dy­ti šio dar­bo va­do­vą. „Ti­krai ga­liu pa­tiks­lin­ti – skle­ro­ze ne­ser­gu. Ir jei no­ri­te, kad aš sa­vo lū­po­mis pra­neš­čiau moks­li­nio va­do­vo var­dą, tai šį ma­lo­nu­mą jums su­teik­siu. Taip, tai bu­vo pro­fe­so­rius My­ko­las Bu­ro­ke­vi­čius. Ta­čiau šia­me klau­si­me įžvel­giu po­teks­tę, kad aš tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo va­do­vo po­li­ti­nį spren­di­mą. Dar Lie­tu­vos II Sta­tu­tas skel­bė, jog vai­kai ne­at­sa­ko už tė­vus“, – kal­bė­jo I. Šiau­lie­nė. Jai į pa­gal­bą su­sku­bęs ple­na­ri­niam po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­jan­tis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ko­le­goms pri­mi­nė, kad I. Šiau­lie­nė su sa­vo va­do­vu at­si­dū­rė prieš­in­go­se ba­ri­ka­dų pu­sė­se – ji pri­klau­sė sa­va­ran­kiš­kai Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jai.

M. Bu­ro­ke­vi­čius – bu­vęs ko­mu­nis­tų par­ti­jos vei­kė­jas, prieš­ino­si sav­ran­kiš­kos LKP su­si­kū­ri­mui, vie­nas 1991 me­tų per­vers­mo or­ga­ni­za­to­rių. Bu­vo pa­bė­gęs į Bal­ta­ru­si­ją, vė­liau tei­sia­mas Lie­tu­vo­je už an­ti­vals­ty­bi­nę veik­lą. Jam bu­vo skir­ta 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. 2006 me­tais bu­vo pa­leis­tas pa­pra­šius tarp­tau­ti­nėms po­li­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.