Įregistruotas alternatyvus Vaiko teisių apsaugos įstatymo projektas
Sei­me už­re­gis­truo­tas al­ter­na­ty­vus Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų nau­jos re­dak­ci­jos pro­jek­tas, par­la­men­te šią sa­vai­tę pri­ėmus nag­ri­nė­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) par­eng­tą va­rian­tą, užd­rau­džian­tį fi­zi­nes baus­mes vai­kams.

Gru­pės skir­tin­goms frak­ci­joms pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių tei­kia­mas pro­jek­tas siū­lo įtvir­tin­ti šei­mos au­to­no­mi­jos pri­nci­pą, taip pat ja­me ne­kal­ba­ma apie fi­zi­nes baus­mes - nu­ro­dy­ta, kad draus­min­ti vai­kus drau­džia­ma juos kan­ki­nant.

Pro­jek­tas nu­ma­to, kad sa­vo par­ei­gas ven­gian­tį at­lik­ti vai­ką, taip pat už draus­mės pa­žei­di­mus, tė­vai ar tei­sė­ti at­sto­vai ga­li ati­tin­ka­mai draus­min­ti sa­vo nuo­žiū­ra, iš­sky­rus fi­zi­nį ar psi­chi­nį kan­ki­ni­mą, ki­to­kį žiau­rų el­ge­sį, vai­ko gar­bės ir oru­mo že­mi­ni­mą.

Šei­mos au­to­no­mi­jos pri­nci­pas apib­rė­žia­mas kaip „vai­kų ug­dy­mas šei­mo­je pa­gal šei­mo­je puo­se­lė­ja­mas ver­ty­bes“. „Nė vie­na šei­ma ne­tu­ri pa­tir­ti ki­ši­mo­si į jų gy­ve­ni­mą ir tu­ri tei­sę bū­ti įsta­ty­mo nuo jo gi­na­ma, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai tai yra bū­ti­na sie­kiant ap­sau­go­ti pri­gim­ti­nius vai­ko in­te­re­sus ir jei to ne­įma­no­ma pa­siek­ti ki­to­mis prie­mo­nė­mis“, - ra­šo­ma pro­jek­te.

Taip pat įtvir­ti­na­ma, kad kiek­vie­nas vai­kas tu­ri tei­sę ži­no­ti sa­vo tė­vą ir mo­ti­ną ir bū­ti jų glo­bo­ja­mas, o vals­ty­bė „ne­tu­ri pri­im­ti to­kių tei­sės ak­tų bei ki­tiems as­me­nims su­teik­ti tei­sių, ku­rių pa­sek­mė – iš vai­ko ati­mta ga­li­my­bė tu­rė­ti tė­vą ir mo­ti­ną“.

Pa­gal pro­jek­tą, iš­ki­lus pa­vo­jui vai­ko gy­vy­bei ar svei­ka­tai, ga­li­ma jį ne­del­siant iš­skir­ti su tė­vais ar ki­tais tei­sė­tais jo at­sto­vais, ki­tu at­ve­ju rei­kė­tų teis­mo spren­di­mo.

Pro­jek­tu taip pat siū­lo­ma įtvir­tin­ti so­cia­li­nę pa­gal­bą so­cia­li­nės ri­zi­kos, kri­zę iš­gy­ve­nan­čioms šei­moms, vai­kai sa­vo ruo­žtu mo­kyk­lo­se tu­rė­tų bū­ti ren­gia­mi gy­ve­ni­mui šei­mai, ug­dant „pa­gar­bą žmo­gaus gy­vy­bei nuo jos pra­dė­ji­mo iki na­tū­ra­lios mir­ties“.

Šį pro­jek­tą kaip al­ter­na­ty­vą SADM siū­ly­mams tei­kia per 40 Sei­mo na­rių, dau­giau­siai kon­ser­va­to­rių, taip pat Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos, pa­vie­niai ki­tų frak­ci­jų at­sto­vai. Tarp tei­kė­jų - kon­ser­va­to­riai Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, eksp­rem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, Liu­tau­ras Kaz­la­vic­kas, „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis, „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas, vals­tie­čių ir ža­lių­jų at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė ir ki­ti.

SADM pro­jek­tas draus­tų vai­kams tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes, taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, ko­kio am­žiaus vai­kų ne­bū­tų ga­li­ma pa­lik­ti vie­nų, šiuo me­tu tai ne­reg­la­men­tuo­ja­ma. Tė­vai tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad vai­kai iki 7 me­tų ne­lik­tų be su­au­gu­sių ar vy­res­nių nei 14 me­tų ame­nų prie­žiū­ros, o nuo 22 val. va­ka­ro iki 6 val. ry­to 7-14 me­tų vai­kai ne­ga­lė­tų bū­ti pa­lik­ti be pil­na­me­čių prie­žiū­ros.

Pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad vai­ko pa­ėmi­mas iš šei­mos bū­tų ga­li­mas tik ga­vus teis­mo lei­di­mą, ir tik sku­biu at­ve­ju - kai yra grės­mė vai­ko gy­vy­bei ar svei­ka­tai - bū­tų lei­džia­ma pa­im­ti vai­ką iš šei­mos, į teis­mą krei­pian­tis jau po to. Nu­ma­to­ma, kad vai­ko pa­ėmi­mas bū­tų ga­li­mas tik iš­nau­do­jus pre­ven­ci­nes prie­mo­nes.