Irako ir Sirijos pabėgėlių vaikus pasieks dovanos iš Lietuvos
Jau ar­ti­miau­siu me­tu dau­giau nei 260 pa­bė­gė­lių vai­kų iš Ira­ko ir Si­ri­jos su­lauks do­va­nų, ku­rias su­ruo­šė ge­ros va­lios žmo­nės iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­to­vių. Da­ly­vau­da­mi LCC tarp­tau­ti­nio uni­ver­si­te­to stu­den­tų ini­ci­juo­to­je ak­ci­jo­je „An­ge­lų eg­lu­tė plius“ žmo­nės pa­au­ko­jo žais­lų, kan­ce­lia­ri­nių prie­mo­nių, šil­tų dra­bu­žių ir ki­tų vai­kus pra­džiu­gin­sian­čių daik­tų.

Šiuo me­tu Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se yra apie 4 mi­li­jo­nai pa­bė­gė­lių, nu­ken­tė­ju­sių nuo ci­vi­li­nio ka­ro ir is­la­mis­tų ISIS gru­puo­tės veiks­mų. Dau­gu­ma iš tų 4 mi­li­jo­nų yra vai­kai iki 14 me­tų, jie pa­ty­rė di­džiu­lę ne­tek­tį ir gy­ve­na ne­žmo­niš­ko­se są­ly­go­se.

Stu­den­tų iniciatyva

Ini­cia­ty­vos ėmė­si pa­tys LCC stu­den­tai, ku­rie lan­kė pa­skai­tas apie ly­de­rys­tę. Tai bu­vo pui­ki pro­ga jau­niems žmo­nėms at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į šią ak­tua­lią prob­le­mą.

„Pa­gal­vo­jo­me, kad ga­li­me pa­da­ry­ti dau­giau nei tik mels­tis ir ti­kė­tis, kad šių vai­kų gy­ve­ni­mo są­ly­gos pa­si­keis, ir vis­kas pa­ga­liau su­sit­var­kys. No­rė­jo­me pa­da­ry­ti kaž­ką, kad ir ma­žą smulk­me­ną, ga­lin­čią su­teik­ti vil­ties ir džiaugs­mo nuo ka­ro nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms“, – sa­kė LCC ket­vir­to kur­so stu­den­tas Arū­nas As­trams­kas.

Ak­ci­jos ini­cia­to­riai pa­sa­ko­jo, kad įgy­ven­din­ti idė­ją ne­bu­vo leng­va. Rei­kė­jo daug pa­dir­bė­ti, kad žmo­nės su­si­do­mė­tų šia idė­ja.

„Siek­da­mi įgy­ven­din­ti šią ak­ci­ją stu­den­tai pa­sis­kirs­tė į gru­pes. Vie­ni įvai­riais bū­dais rek­la­ma­vo šią ak­ci­ją, ki­ti ska­ti­no uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nę, Klai­pė­dos mies­to mo­kyk­las ir ki­tas or­ga­ni­za­ci­jos da­ly­vau­ti jo­je“, – sa­kė LCC Pro­rek­to­rius aka­de­mi­niams rei­ka­lams dr. Kir­kas Kau­feld­tas.

Idė­ja iš­pli­to so­cia­li­niais tinklais

Anot ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių pa­grin­di­niu in­for­ma­ci­jos pla­ti­ni­mo ka­na­lu ta­po so­cia­li­niai tink­lai. Per juos žmo­nės bu­vo kvie­čia­mi au­ko­ti pirš­ti­nes, ko­ji­nes, ke­pu­res, dan­tų pa­stą, marš­ki­nė­lius ir ki­tus daik­tus.

„Per ga­na trum­pa lai­ką ra­gi­ni­mas au­ko­ti pa­sie­kė daug žmo­nių ne tik Klai­pė­dos re­gio­ne, bet ir Vil­niu­je, Kau­ne ir ki­tuo­se mies­tuo­se. Pa­ma­tė­me, kiek Lie­tu­vo­je yra daug žmo­nių, ku­rie yra ne­abe­jin­gi ir no­ri pa­dė­ti ka­ro me­tu na­mų ir ar­ti­mų­jų ne­te­ku­siems vai­kams“, – sa­kė stu­den­tai.

Re­zul­ta­tai pra­no­ko lūkesčius

Pa­sak ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių, pra­džio­je jie ti­kė­jo­si su­rink­ti 75 do­va­nų dė­žes pa­bė­gė­lių vai­kams iš Si­ri­jos ir Ira­ko, ta­čiau žmo­nės su­au­ko­jo, kur kas dau­giau.

„Kiek­vie­no­je do­va­nų dė­žu­tė­je iš Lie­tu­vos įdė­jo­me po žais­lą ir ko­kią nors ki­tą smulk­me­nė­lę, pra­džiu­gin­sian­čią vai­kus ir su­teik­sian­čią vil­ties šiuo su­nkiu lai­ko­tar­piu. Iš vi­so per par­tne­rius pa­vy­ko iš­siųs­ti 260 do­va­nų dė­žu­čių. Esa­me la­bai dė­kin­gi vi­siems, ku­rie pri­si­dė­jo prie pa­gal­bos vai­kams iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų“, – dė­ko­da­mi sa­kė ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai.