Irakiečiai Vilniaus teismui skundžiasi dėl teisinio statuso
Pir­mie­ji pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos su­si­ta­ri­mus į Lie­tu­vą per­kel­ti ira­kie­čiai sie­kia tei­si­nio pa­bė­gė­lių sta­tu­so ir skun­džia Vil­niaus teis­mui spren­di­mą jiems su­teik­ti lai­ki­ną tei­si­nę ap­sau­gą.

Tai BNS pa­tvir­ti­no lai­ki­nai Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rės par­ei­gas ei­nan­ti Eve­li­na Gu­dzins­kai­tė.

„Taip, toks skun­das yra. Vi­sų pir­ma, mū­sų spren­di­mas bu­vo su­teik­ti pa­pil­do­mą ap­sau­gą jiems, o jie ma­no, kad jiems pri­klau­sė pa­bė­gė­lio sta­tu­sas“, – sa­kė de­par­ta­men­to va­do­vė.

Spren­di­mas dėl lai­ki­nos ap­sau­gos bu­vo pri­im­tas gruo­džio 15-ąją – tą pa­čią die­ną, kai ira­kie­čių šei­ma iš Grai­ki­jos at­vy­ko į Lie­tu­vą. Ji sa­kė pla­čiau ne­ga­lin­ti ko­men­tuo­ti šei­mos nu­ro­do­mų mo­ty­vų dėl as­mens duo­me­nų ap­sau­gos.

Pa­sak E.Gu­dzins­kai­tės, pa­bė­gė­lio sta­tu­sas su­tei­kia tei­sę gy­ven­ti nuo­lat, tei­si­nė ap­sau­ga – lai­ki­nai. Ta­čiau nei fi­nan­si­nės iš­mo­kos, nei ki­tos ga­ran­ti­jos ne­sis­ki­ria.

Ji pa­tvir­ti­no, kad tai yra pir­mas toks skun­das per jos, kaip lai­ki­no­sios de­par­ta­men­to va­do­vės, tar­ny­bos lai­ką nuo per­nai bir­že­lio – anks­čiau to­kių skun­dų bū­da­vo su­lau­kia­ma daž­niau.

„Bet tai nė­ra kaž­koks iš­im­ti­nis, ne­ti­kė­tas at­ve­jis. Gal­būt žmo­nės da­bar yra la­biau in­for­muo­ti (...). Gal­būt iš mo­ra­li­nių pa­ska­tų, kad pa­bė­gė­lis tu­ri bū­ti pa­bė­gė­lis, skun­džia­ma“, – mi­nė­jo E.Gu­dzins­kai­tė.

Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 as­me­nis, ku­rie bė­ga nuo smur­to Si­ri­jo­je, Ira­ke ir Eri­trė­jo­je. Pa­bė­gė­liai per­ke­lia­mi iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos, ku­rios su­si­dū­rė su di­džiau­siu mig­ran­tų antp­lū­džiu.

Pir­mo­ji šei­ma – tė­vas, ma­ma ir du vai­kai – pa­gal šį ES su­si­ta­ri­mą į Lie­tu­vą at­vy­ko gruo­džio vi­du­ry­je. Dvie­jų ma­ža­me­čių vai­kų tė­vas mo­kė­si aukš­tes­nio­jo­je va­dy­bos mo­kyk­lo­je, tu­ri va­dy­bos, sta­ty­bų dar­bo pa­tir­ties, mo­ti­na nie­kur nė­ra dir­bu­si.