Ir toliau neleidžia į Karaliaučių
Ru­si­jos par­ei­gū­nai to­liau ri­bo­ja au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais nu­me­riais įva­žia­vi­mą į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį. Iš jos grįž­tan­tys vai­ruo­to­jai Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiams pa­sa­ko­ja apie va­lan­dų va­lan­das trun­kan­čias pa­ti­kri­ni­mo pro­ce­dū­ras. Kai­my­ni­nės ša­lies at­sto­vai to­kį sa­vo dar­bą tei­si­na prob­le­mo­mis dėl nau­jos strin­gan­čios mui­ti­nin­kų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) sek­ma­die­nio ry­to duo­me­ni­mis, pa­dė­tis pa­sie­ny­je su Ru­si­ja vei­kian­čiuo­se kon­tro­lės punk­tuo­se te­be­bu­vo su­dė­tin­ga. Ru­si­jos par­ei­gū­nai, penk­ta­die­nio va­ka­rą smar­kiai pri­stab­dę au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais nu­me­riais įva­žia­vi­mą į Ka­ra­liau­čių, ir to­liau įsi­lei­džia vos vie­ną ki­tą to­kią ma­ši­ną.

Pa­sak VSAT pra­ne­ši­mo, Ky­bar­tų kon­tro­lės punk­te nuo per pu­sę par­os iki sek­ma­die­nio 8 val. į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį įva­žia­vo 5 au­to­mo­bi­liai su lie­tu­viš­kais nu­me­riais, kai anks­čiau per va­lan­dą čia įva­žiuo­da­vo ir iki 20 ma­ši­nų. Šiuo me­tu ma­ši­nų su Ru­si­jos nu­me­riais per Ky­bar­tus iš­vyks­ta be­ne 10 kar­tų dau­giau nei su Lie­tu­vos. Dau­gu­ma į Ky­bar­tų punk­tą at­vy­ku­sių lie­tu­vių, pa­lau­kę 3 - 4 va­lan­das, ap­si­su­ka ir grįž­ta na­mo.

Pa­ne­mu­nės kon­tro­lės punk­te per va­lan­dą Ru­si­jos par­ei­gū­nai į sa­vo ša­lį lei­džia įva­žiuo­ti vi­du­ti­niš­kai vie­nam au­to­mo­bi­liui su lie­tu­viš­kais nu­me­riais. Anks­čiau per va­lan­dą čia Ru­si­ja įsi­leis­da­vo dau­giau kaip 10 to­kių ma­ši­nų lie­tu­viš­kais nu­me­riais. Po Lie­tu­vos tar­ny­bų pa­ti­kros iš punk­to pa­ju­dė­ję au­to­mo­bi­liai su ru­siš­kais nu­me­riais ne­už­tun­ka įva­žiuo­ti į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį, o lie­tu­viams ten­ka lauk­ti il­gas va­lan­das.

Ra­mo­niš­kių punk­te nuo vi­dur­nak­čio iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį iki sek­ma­die­nio 8 val. ry­to ne­iš­va­žia­vo nė vie­na ma­ši­na su lie­tu­viš­kais nu­me­riais. Prieš vi­dur­nak­tį iš Lie­tu­vos iš­va­žia­vę 2 to­kie au­to­mo­bi­liai sek­ma­die­nį ry­te te­be­lau­kė kai­my­ni­nia­me Pog­ra­nič­nij punk­te.

Ni­dos punk­te, kaip ir ki­tuo­se, pa­sie­nie­čiai įspė­ja vi­sus vai­ruo­to­jus apie lau­kian­čias kliū­tis, to­dėl dau­gu­ma jų at­si­sa­ko pla­nų va­žiuo­ti į Ka­ra­liau­čių. Kai ku­rie per Ni­dos punk­tą šeš­ta­die­nio va­ka­rą ar sek­ma­die­nio nak­tį vy­kę vai­ruo­to­jai Ry­ba­čij punk­te su­ži­no­jo, kad šios ša­lies par­ei­gū­nai jų au­to­mo­bi­lių pa­ti­krą pra­dės tik sek­ma­die­nio 15 val. Šie ke­liau­to­jai grį­žo at­gal.

Iš Ru­si­jos par­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais nu­me­riais vai­ruo­to­jai Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiams pa­sa­ko­jo, kad kai­my­ni­nė­je ša­ly­je bu­vo ti­kri­na­mi ir lau­kė po 10 va­lan­dų.

Per mi­nė­tus punk­tus pa­sta­rą­ją par­ą be­veik ne­vy­ko vil­ki­kai su lie­tu­viš­kais nu­me­riais. Dau­gu­ma su­nkias­vo­rių ma­ši­nų yra su Ka­ra­liau­čiaus nu­me­riais, o jų vai­ruo­to­jams gaiš­ti ne­ten­ka, kaip ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių su ru­siš­kais nu­me­riais.

Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiams ko­le­gos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je ir to­liau nu­ro­do tą pa­čią to­kios si­tua­ci­jos prie­žas­tį – esą yra prob­le­mų mui­ti­nės kom­piu­te­ri­nė­se sis­te­mo­se, die­gia­mos nau­jos jos prog­ra­mos, par­ei­gū­nai mo­ko­si jo­mis dirb­ti.