Įpusėjus savaitei temperatūra vietomis gali nesiekti nė 15 laipsnių
Šeš­ta­die­nį, nors di­džio­ji da­lis de­be­sų iš ša­lies pa­si­trau­kė, tu­rė­tų iš­lik­ti ne­pas­to­viai de­be­suo­ta. Trum­pa­lai­kio lie­taus de­be­sys dau­giau­sia slinks per va­ka­ri­nius, pie­ti­nius ra­jo­nus. 

Vie­to­mis griau­dės per­kū­ni­ja. Tem­pe­ra­tū­ra kils iki 21–24 laips­nių, pa­jū­ry­je – 18–20 laips­nių ši­lu­mos. Ša­lies šiau­rės ry­ti­nės pu­sės lie­taus de­be­sys ne­pa­sieks. Ten švies sau­lė, ku­ri orą šil­dys iki 24–26 laips­nių. Vie­to­mis ga­li bū­ti ir dar šil­čiau.

Sek­ma­die­nį virš Lie­tu­vos stip­rės aukš­tes­nio slė­gio lau­kas. Lie­taus ti­ki­my­bė ma­žės, pūs tik silp­nas vė­jas, bus ma­žai de­be­suo­ta. Nak­tį tem­pe­ra­tū­ra kris iki 8–13 laips­nių. Kai kur nak­tį ir vėl for­muo­sis rū­kas. Die­ną dan­gu­je de­be­sų plauks ne­daug, ly­ti jau ne­tu­rė­tų. Bus la­bai šil­ta. Di­džio­jo­je ša­lies da­ly­je – 22–27 laips­niai, prie jū­ros – 20–21 laips­nis.

Pir­ma­die­nio nak­tis iš­liks sau­sa, kai kur tvy­ros rū­kas, vės iki 10–14 laips­nių. Die­ną jau kai kur trum­pai pa­lis, ga­li nu­griau­dė­ti per­kū­ni­ja. Ter­mo­me­trai vis dar ro­dys ga­na aukš­tą tem­pe­ra­tū­ra –22–27, pa­jū­ry­je –19–21 laips­nį.

Nors sa­vait­ga­lis ir pir­ma­die­nis bus va­sa­riš­ki, an­tra­die­nį jau po tru­pu­tį oras tu­rė­tų vės­ti. Die­nos me­tu – 19–24 laips­niai, va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se vie­to­mis jau gai­viau – iki 17–18 laips­nių ši­lu­mos. Jau an­tra­die­nio die­ną dau­ge­ly­je ra­jo­nų tu­rė­tų pa­ly­ti.

Tre­čia­die­nį ver­šis dar vė­ses­nis oras. Nak­ties me­tu – 9–14, die­ną – tik 14–19 laips­nių. Nak­tį lie­taus bus ne­daug, o die­ną tu­rė­tų pa­ly­ti dau­giau.