Įpareigojo papildomai apmokestinti „RTR Planeta“ žiūrėjimą
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) an­tra­die­nį įpa­rei­go­jo vi­sus Lie­tu­vo­je vei­kian­čius re­trans­liuo­to­jus ru­siš­ką te­le­vi­zi­jos ka­na­lą „RTR Pla­ne­ta“ už ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mą per­kel­ti į pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­tų ka­na­lų pa­ke­tus.

To­kį spren­di­mą ko­mi­si­ja pri­ėmė vien­bal­siai. Įpa­rei­go­ji­mas re­trans­liuo­ti var­to­to­jams šį ka­na­lą ga­lios me­tus.

LRTK spren­di­mu, bus drau­džia­ma to­kius pa­pil­do­mus pa­ke­tus, ku­riuo­se bus įtrauk­ta „RTR Pla­ne­ta“, su­bsi­di­juo­ti, rem­ti ar tai­ky­ti nuo­lai­das, jų kai­na taip pat ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė, nei re­trans­liuo­to­jų są­nau­dos.

LRTK nu­sta­tė, kad lap­kri­čio 29 die­ną trans­liuo­to­je „RTR Pla­ne­ta“ lai­do­je „Sek­ma­die­nio va­ka­ras su Vla­di­mi­ru So­lov­jo­vu“ dis­ku­tuo­jant apie Tur­ki­jos nu­muš­tą Ru­si­jos ka­ri­nių pa­jė­gų lėk­tu­vą bu­vo kurs­to­mas ka­ras ir ne­apy­kan­ta. Tai yra pir­ma­sis rim­tas pa­žei­di­mas, už­fik­suo­tas Lie­tu­vo­je re­trans­liuo­ja­mo­se ru­siš­ko­se te­le­vi­zi­jo­se nuo bir­že­lio mė­ne­sio.

Po­sė­dy­je par­ody­to­je lai­dos iš­trau­ko­je Ru­si­jos Dū­mos de­pu­ta­tas Vla­di­mi­ras Ži­ri­novs­kis va­di­no tur­kus „lau­ki­nių bar­ba­rų tau­ta“ ir ra­gi­no Tur­ki­ją, ku­ri nu­mu­šė Ru­si­jos ka­ri­nių pa­jė­gų lėk­tu­vą, „park­lup­dy­ti ant ke­lių“ su­si­do­ro­jant su ja ka­ri­ne jė­ga.

„Rei­kia smū­gio į bet ku­rią Tur­ki­jos da­lį (...), Tur­ki­jos ka­riuo­me­nė tu­ri bū­ti su­nai­kin­ta“, – lai­do­je dės­tė Ru­si­jos par­la­men­to at­sto­vas.

LRTK tei­si­nin­kai pa­brė­žė, kad bu­vo de­mons­truo­ja­mas prieš­iš­ku­mas, „nuo­lat kar­to­ja­mi tie pa­tys ar­gu­men­tai“ kvie­čiant su­si­do­ro­ti su kon­kre­čia ša­li­mi – Tur­ki­ja. Da­lis ko­mi­si­jos na­rių taip pat siū­lė įver­tin­ti tei­si­nin­kus ga­li­my­bę kreip­tis į ki­tas ins­ti­tu­ci­jas ir dėl tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mo prieš tur­kų tau­tą.

LRTK pa­žy­mi, jog da­lis re­trans­liuo­to­jų jau yra per­kė­lę šią te­le­vi­zi­ją į mo­ka­mus pa­ke­tus.

Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Vai­va Žu­kie­nė pri­pa­ži­no, kad šis spren­di­mas ne­bu­vo ne­ti­kė­tas.

„Mes iš tie­sų ti­kė­jo­mės, kad tai il­gai ne­už­truks ir ar­ti­miau­siu me­tu drau­di­mas įvyks. Kiek­vie­nas ope­ra­to­rius spręs at­ski­rai, kuo jis keis tą prog­ra­mą (...). Da­lis žmo­nių, ku­rie nie­ka­da ne­žiū­rė­jo prog­ra­mos, gal­būt bus net ir pa­ten­kin­ti, nes jie jaus­da­vo tam ti­krą ap­mau­dą, kad tu­ri mo­kė­ti už prog­ra­mą, ku­rios jie ne­žiū­ri ir ne­no­ri žiū­rė­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė V.Žu­kie­nė.

Ko­mi­si­jos spren­di­mas įsi­ga­lios jį pa­skel­bus LRTK tink­la­la­py­je – pla­nuo­ja­ma tai pa­da­ry­ti ket­vir­ta­die­nį. Spren­di­mas dar ga­li bū­ti per mė­ne­sį skun­džia­mas teis­me.

Tai yra pir­mas toks spren­di­mas po to, kai spa­lio pra­džio­je įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mų pa­tai­sos, iš­ple­čian­čios LRTK ga­lias bei su­griež­ti­nan­čios ko­vą su Krem­liaus po­li­ti­ką re­mian­čia pro­pa­gan­da. Prieš­in­gai, nei anks­čiau, įsta­ty­mai nuo spa­lio lei­džia ko­mi­si­jai spren­di­mus pri­im­ti pa­čiai ne­be­si­krei­piant į eks­per­tus, ku­rie anks­čiau tu­rė­da­vo pa­tvir­tin­ti ka­ro ar ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo fak­tą.

LRTK Šve­di­jo­je re­gis­truo­tos „ RTR Pla­ne­tos“ re­trans­lia­ci­jas jau bu­vo vi­siš­kai užd­rau­du­si šie­met, nuo ba­lan­džio 13 iki lie­pos 13 die­nos – tai bu­vo pir­mo­ji to­kia pro­ce­dū­ra Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), kai bu­vo vi­siš­kai užd­raus­tos ES re­gis­truo­to ka­na­lo re­trans­lia­ci­jos. Anot ko­mi­si­jos, te­le­vi­zi­ja sa­vo lai­do­se kurs­tė ka­rą ir ne­apy­kan­tą bei pa­kar­to­ti­nai pa­žei­dė Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą.

Šių me­tų pra­džio­je bu­vo pri­tai­ky­tas tri­jų mė­ne­sių drau­di­mas re­trans­liuo­ti da­lį „Ren TV Bal­tic“ lai­dų, per­nai to­kios pat truk­mės sank­ci­ja bu­vo tai­ko­ma „NTV Mir Lit­hua­nia“, už­per­nai – Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo (PBK) lai­doms, pa­ga­min­toms ne ES.