Įpareigojimas S. Skverneliui – pasirūpinti varlėmis
Par­la­men­ta­ras Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Li­nas Bal­sys par­agi­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį, ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se ke­ti­nan­tį da­ly­vau­ti kar­tu su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, dar­bais įro­dy­ti, kad gam­to­sau­gi­nės ver­ty­bės jam nė­ra tik po­li­ti­nė kon­junk­tū­ra. To­dėl mi­nis­tras tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad sos­ti­nės Vin­gio par­ke au­to­mo­bi­liais ne­bū­tų traiš­ko­mos mig­ruo­jan­čios var­lės.

Vil­niaus Vin­gio par­ke kas­met žie­mo­ja tūks­tan­čiai rus­vų­jų var­lių, sau­go­mų Ber­no kon­ven­ci­jos. Dau­ge­lis jų žie­mą pra­lei­džia ga­na to­li nuo Ne­ries upės, o ko­vo vi­du­ry­je , kar­tais ir šiek tiek vė­liau, mig­ruo­ja ne­ršti. Gam­ti­nin­kų tei­gi­mu, ak­ty­viau­siu me­tu per vie­ną die­ną ta­ką, ve­dan­tį Vin­gio par­ko es­tra­dos link, ker­ta apie 300 var­lia­gy­vių, o per vi­są mig­ra­ci­jos lai­ko­tar­pį jų pa­ju­da ne vie­nas tūks­tan­tis. Var­lia­gy­vių mig­ra­ci­jos pe­rio­das trun­ka be­veik iki ba­lan­džio pa­bai­gos.

Vie­tos bend­ruo­me­nių, ža­lių­jų ak­ty­vis­tų bei Vil­niaus Uni­ver­si­te­to gam­tos fa­kul­te­to stu­den­tų ini­cia­ty­va jau ne pir­mi me­tai var­lių mig­ra­ci­jos vie­to­se sta­to­mos tvo­re­lės, var­lia­gy­viai per­ne­ša­mi per gat­vę, iš­ka­bi­na­mi įspė­ja­mie­ji už­ra­šai. Pi­lie­čių ini­cia­ty­va Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė prie pa­grin­di­nio Vin­gio par­ko ta­ko yra įren­gu­si au­to­mo­bi­lių eis­mą ri­bo­jan­čius ke­lio ženk­lus, o var­lių mig­ra­ci­jos lai­ko­tar­piu – iki šių me­tų ba­lan­džio pa­bai­gos – au­to­mo­bi­lių, iš­sky­rus spe­cia­lų­jį trans­por­tą, eis­mą aps­kri­tai drau­džia.

Kaip lai­ko­ma­si drau­di­mų, kol kas pri­žiū­ri tik ak­ty­vis­tai: jie ste­bi, kad vai­ruo­to­jai ne­suk­tų į tą gat­vę, kur pa­sta­ty­tas ke­lio ženk­las, drau­džian­tis eis­mą var­lių mig­ra­ci­jos ta­ku. „De­ja, nei bai­sus su­traiš­ky­tų var­lia­gy­vių vaiz­das gat­vė­je, nei ke­lio ženk­las ne­sus­tab­do vai­ruo­to­jų. Kai ku­rie iš jų ig­no­ruo­ja eis­mą drau­džian­tį ženk­lą, nuo­lat va­žiuo­ja mi­nė­tu ke­liu, o ke­lių po­li­ci­ja ski­ria ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio šios te­ri­to­ri­jos kon­tro­lei“, – tei­gė prie ini­cia­ty­vos ap­sau­go­ti var­lia­gy­vius pri­si­jun­gęs par­la­men­ta­ras L. Bal­sys.

Jo tei­gi­mu, pra­ėju­siais me­tais Vin­gio par­ke įren­gus eis­mą ri­bo­jan­čius ke­lio ženk­lus, žūs­tan­čių var­lia­gy­vių skai­čius su­ma­žė­jo, ta­čiau to ne­pa­kan­ka. Po­li­ti­ko ma­ny­mu, su­nai­ki­na­mų gy­vū­nų skai­čius su­ma­žė­tų iki mi­ni­mu­mo, jei par­ke var­lių mig­ra­ci­jos lai­ko­tar­piu bū­tų pa­sta­ty­ta lai­ki­na už­kar­da.

At­siž­velg­da­mas į daug­kar­ti­nius Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jų skun­dus dėl Vin­gio par­ko te­ri­to­ri­jo­je vyks­tan­čio au­to­mo­bi­lių eis­mo, L. Bal­sys krei­pė­si į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą S. Skver­ne­lį bei Vil­niaus me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, bū­ti­na su­stip­rin­ti var­lia­gy­vių ne­ršto mig­ra­ci­jos te­ri­to­ri­jo­je pa­sta­ty­tų ke­lio ženk­lų lai­ky­mo­si kon­tro­lę, o ak­ty­viau­sios mig­ra­ci­jos me­tu ša­lia drau­džian­čio ke­lio ženk­lo įreng­ti ir pa­ke­lia­mą ke­lio už­kar­dą.