Inventorizacijos metu Juozo Vitkaus inžinerijos batalione nerado materialinių vertybių
Lap­kri­čio 2 d. Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­ne at­lik­tos vi­di­nės in­ven­to­ri­za­ci­jos me­tu bu­vo nu­sta­ty­tas ka­ri­nės pa­skir­ties ma­te­ria­li­nių ver­ty­bių trū­ku­mas.

Apie tai bataliono vadovybė nedelsiant pranešė Lietuvos kariuomenės Karo policijai, praneša Krašto apsaugos ministerija.

Trūkumo susidarymo aplinkybėms išsiaiškinti lapkričio 3 d. Lietuvos kariuomenės Karo policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.