Intrigos nebus: R. Karbauskis bus perrinktas
Val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų (LVŽS) są­jun­ga šeš­ta­die­nį Kau­ne ren­gia su­va­žia­vi­mą, ku­ria­me bus ren­ka­mas nau­jas par­ti­jos pir­mi­nin­kas. Da­bar­ti­nis ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ne­abe­jo­ja vėl tap­sian­tis LVŽS ved­liu.

Ki­taip nei so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai, pa­sta­ruo­ju me­tu ak­ty­viai ieš­kan­tys par­ti­jų vai­ri­nin­ko, „vals­tie­čiai“ ei­li­nį su­va­žia­vi­mą pa­si­tin­ka ra­mūs. „Tai ele­men­ta­ri pro­ce­dū­ra, in­tri­gos ti­krai ne­bus. Dėl to­kių da­ly­kų mes su­si­ta­ria­me iki su­va­žia­vi­mo. Ma­nau, par­ti­jos ko­le­gų ne­su la­bai nu­vy­lęs, to­dėl man bus pa­siū­ly­ta kan­di­da­tuo­ti į pir­mi­nin­kus. Aš su­tik­siu. Ki­tų kan­di­da­tų, kiek ži­nau, nė­ra. Ži­no­ma, ga­lė­čiau pra­šy­ti, kad jų at­si­ras­tų, bet tai bū­tų juo­kin­ga „, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė R. Kar­baus­kis. LVŽS pir­mi­nin­kas su­va­žia­vi­me ren­ka­mas pa­pras­ta bal­sų dau­gu­ma, o pa­va­duo­to­jus siū­lo pir­mi­nin­kas. „Pas mus vi­si pa­va­duo­to­jai ir pir­mi­nin­kas va­di­na­mi val­dy­ba. Į pa­va­duo­to­jus siū­ly­siu Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus ir pa­va­duo­to­jus , frak­ci­jos va­do­vy­bę. Pa­kvie­siu eu­ro­par­la­men­ta­rą Bro­nį Ro­pę bei me­rą Pa­ne­vė­žio ra­jo­no me­rą Pra­ną Ža­gu­nį“, – pla­nais da­li­jo­si R. Kar­baus­kis. Pa­sak jo, po Sei­mo rin­ki­mų bū­tent to­kios dar­bi­nės gru­pės la­bai trū­ko.

R. Kar­baus­kis pra­si­ta­rė su­va­žia­vi­me ra­gin­sian­tis į LVŽS ne­prii­mi­nė­ti vi­sų, ku­rie tik no­rį įsto­ti, kol „ne­sa­me ti­kri, kad jų idė­jos yra ta­pa­čios mū­sų idė­joms“. Jis taip pat ža­dė­jo įspė­ti ko­le­gas, kad „da­bar no­rin­čių­jų sto­ti į par­ti­ją bus be ga­lo daug, nes ma­no­ma, kad bu­vi­mas par­ti­jo­je duos kaž­ko­kią nau­dą jų gy­ve­ni­mui“. Ta­čiau LVŽS pir­mi­nin­kas tei­gė, kad ir to­liau bus lai­ko­ma­si prieš rin­ki­mus dek­la­ruo­tos po­zi­ci­jos – nė vie­nas par­ti­jos na­rys ne­ga­li tu­rė­ti jo­kių pra­na­šu­mų ar pri­vi­le­gi­jų. „Mes ne dėl to esa­me par­ti­jo­je“, – par­eiš­kė R. Kar­baus­kis.