Interpeliacijų botagu Seimas nepiktnaudžiauja
Ki­taip nei anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­tas, per ket­ve­rius me­tus skel­bęs in­ter­pe­lia­ci­jas be­veik pu­sei tuo­me­tės Vy­riau­sy­bės mi­nis­trų, da­bar­ti­nis Sei­mas šio veik­los „žan­ro“ be­veik ne­prak­ti­kuo­ja. Per pus­tre­čių me­tų Sei­me bu­vo su­reng­tos vos dvi in­ter­pe­lia­ci­jos.

In­ter­pe­lia­ci­jos „mės­ma­lę“ Sei­me šią ka­den­ci­ją te­ko at­lai­ky­ti dviem so­cial­de­mo­kra­tams – eu­ro­ko­mi­sa­rui, tuo­me­čiam svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­čiui ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vui Juo­zui Ole­kui.

Dar trys Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės na­riai su­lau­kė par­la­men­ta­rų gra­si­ni­mų su­reng­ti Sei­me pa­ti­kros eg­za­mi­ną. Du jų – tuo­me­tė ūkio mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė ir „tvar­kie­tis“ Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas – ne­lau­kė, kol žo­di­niai ke­ti­ni­mai bus įkū­ny­ti, ir at­sis­ta­ty­di­no pa­tys. Pers­pė­ji­mai dėl ga­li­mos in­ter­pe­lia­ci­jos ne­pa­lau­žė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės „dar­bie­tės“ Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės: nors daž­nai kri­ti­kuo­ja­ma, trauk­tis kol kas ji ne­ke­ti­na.

Interpeliacijos „mėsmalę“ Seime šią kadenciją teko atlaikyti ir krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui.

Po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, koa­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės mi­nis­trus nuo in­ter­pe­lia­ci­jos bo­ta­go pa­ti­ki­mai sau­go ga­na stip­rios val­dan­čio­sios dau­gu­mos pe­čiai. To­dėl ir nau­jau­sias opo­zi­ci­jos su­ma­ny­mas už­kur­ti pir­tį že­mės ūkio mi­nis­trei Vir­gi­ni­jai Bal­trai­tie­nei vei­kiau­siai bus pa­smerk­tas žlug­ti.

At­krei­pė dė­me­sį į problemas

In­ter­pe­lia­ci­jų se­zo­ną šios ka­den­ci­jos Sei­me pra­dė­jo V. P. And­riu­kai­tis. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pos­te jis te­bu­vo dir­bęs pus­me­tį, ta­čiau ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ini­ci­ja­vęs opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis so­cial­de­mo­kra­to nuo­dė­mes su­ra­šė ke­liuo­se pus­la­piuo­se. Dau­giau­sia klau­si­mų bu­vo dėl kal­bų apie pri­va­tų me­di­ci­nos sek­to­rių, ma­žė­jan­tį fi­nan­sa­vi­mą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, taip pat dėl mi­nis­tro po­li­ti­nės ko­man­dos. V. P. And­riu­kai­tis in­ter­pe­lia­ci­ją pri­ėmė lyg do­va­ną, džiau­gė­si pro­ga iš Sei­mo tri­bū­nos iš­dės­ty­ti sa­vo tie­sas ir net pats drau­ge su opo­zi­ci­jos at­sto­vais pa­si­ra­šė sa­vo „kal­ti­na­mą­jį ak­tą“. Kaip ga­li­ma bu­vo nu­ma­ty­ti, in­ter­pe­lia­ci­ja ne­pa­vy­ko. Bal­suo­jant da­ly­va­vo ma­žiau nei pu­sė Sei­mo na­rių, ne­pa­si­ti­kė­ji­mą par­ėmė vos 38 po­li­ti­kai.

Dėl an­tros in­ter­pe­lia­ci­jos he­ro­jaus veik­los ne­pri­rei­kė net slap­to bal­sa­vi­mo. Kai Sei­mo tri­bū­no­je į pa­teik­tus klau­si­mus dėl lėk­tu­vo, nu­kri­tu­sio į Bal­ti­jos jū­rą, ir pi­lo­tų gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos at­sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas, par­la­men­ta­rai pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo at­sa­ky­mams bu­vo pri­tar­ta. „Vi­si ma­no, kad in­ter­pe­lia­ci­ja yra re­zul­ta­ty­vi tik ta­da, jei mi­nis­tras at­sta­ty­di­na­mas. Šiuo at­ve­ju in­ter­pe­lia­ci­jos pir­mas už­da­vi­nys yra at­kreip­ti dė­me­sį į tam ti­kras prob­le­mas, par­ody­ti Vy­riau­sy­bės ar­ba at­ski­rų mi­nis­trų klai­das“, – tuo­met kal­bė­jo Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius.

Pa­si­trau­kė pa­tys

Ūkio mi­nis­te­ri­jai prieš pus­tre­čių me­tų va­do­va­vu­sios B. Vė­sai­tės ke­lio­nė Į Ka­zachs­ta­ną už­sa­ko­muo­ju rei­su vers­lo kla­sės lėk­tu­vu per­pil­dė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos kan­try­bės tau­rę. Kon­ser­va­to­riai ap­sisp­ren­dė ini­ci­juo­ti mi­nis­trei in­ter­pe­lia­ci­ją. Kaip ži­no­ma, lėk­tu­vą bu­vo už­sa­kiu­si bend­ro­vė „Ar­vi“, ku­ri tuo me­tu de­rė­jo­si su Ūkio mi­nis­te­ri­ja dėl LEZ val­dy­sian­čios bend­ro­vės stei­gi­mo są­ly­gų. At­sis­ta­ty­din­ti B. Vė­sai­tę tuo­met par­agi­no ne tik opo­zi­ci­ja – pa­na­šų po­žiū­rį, net ne­lauk­da­ma eti­kos sar­gų iš­va­dų, iš­sa­kė ir val­dan­čių­jų po­li­ti­nė ta­ry­ba. Mi­nis­trei nie­ko ki­to ne­be­li­ko, kaip tik pa­lik­ti pos­tą.

2014-ųjų spa­lį opo­zi­ci­jai pra­dė­jus rink­ti par­ašus dėl in­ter­pe­lia­ci­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui D. A. Ba­ra­kaus­kui, šis par­ei­gų at­si­sa­kė sa­vo no­ru. Im­pul­sas skelb­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą „tvar­kie­čiu“ bu­vo pro­ku­ra­tū­ros ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pra­dė­tas ty­ri­mas dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu, sie­kiant už at­ly­gį da­ry­ti įta­ką dėl Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­ti pen­ki as­me­nys, įta­ria­mų­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir dar­bo­vie­tė­se, taip pat par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­se at­lik­tos kra­tos.

Li­be­ra­lai du kar­tus per­nai ke­ti­no „baus­ti“ A. Pa­be­dins­kie­nę. Me­tų pra­džio­je mi­nis­trei prie­kaiš­tau­ta dėl ne­vyk­do­mos sko­lo­se sken­din­čios „Sod­ros“ re­for­mos, so­cia­li­nės glo­bos įstai­gas kre­čian­čių skan­da­lų, so­cia­li­nio mo­de­lio ren­gi­mo. Pra­si­dė­jus ru­dens se­si­jai svars­ty­ta idė­ja A. Pa­be­dins­kie­nei skelb­ti in­ter­pe­lia­ci­ją po tra­ge­di­jos Vi­li­jam­po­lė­je, kai žu­vo vie­nuo­lik­me­tis. Ta­čiau li­be­ra­lų ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis tuo­met pri­pa­ži­no, kad pro­ce­sas į prie­kį pa­ju­dė­tų tik tuo at­ve­ju, jei at­si­ras­tų šią min­tį pa­lai­kan­čių val­dan­čių­jų.

Anks­tes­nę Sei­mo ka­den­ci­ją in­ter­pe­lia­ci­jas te­ko at­lai­ky­ti net še­šiems A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės mi­nis­trams, sep­tin­tas jos ne­lau­kė – pa­si­trau­kė pats.

Ge­ra mo­kyk­la

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, anks­tes­nės ka­den­ci­jos opo­zi­ci­ja (da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma) reiš­kė­si ak­ty­viau, bu­vo di­na­miš­kes­nė ir efek­ty­viau iš­nau­do­jo tuo­me­tės Vy­riau­sy­bės klai­das. Da­bar­ti­nė Sei­mo opo­zi­ci­ja yra pa­sy­ves­nė, be to, ma­žes­nė. Ta­čiau, anot po­li­to­lo­go, net ir ne­di­de­lė opo­zi­ci­nė gru­pė ga­li daug pa­da­ry­ti, pri­ves­ti prie at­sis­ta­ty­di­ni­mo, jei tai da­ro kva­li­fi­kuo­tai ir or­ga­ni­zuo­tai. Aki­vaiz­du, kad da­bar­ti­nės Sei­mo opo­zi­ci­nės frak­ci­jos nė­ra to­kios vie­nin­gos, kaip ga­li at­ro­dy­ti.

„Ki­ta ver­tus, šios val­dan­čio­sios dau­gu­mos mi­nis­trai nuo pat pra­džių bu­vo at­sar­ges­ni, su­pra­to, kad kiek­vie­nas jų žings­nis, spren­di­mas bus ati­džiai ste­bi­mas. Tie mi­nis­trų at­sis­ta­ty­di­ni­mai ir bu­vo dėl kvai­los elg­se­nos“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Vis dėl­to pa­grin­di­nė ne­di­de­lio in­ter­pe­lia­ci­jų skai­čiaus prie­žas­tis, L. Bie­li­nio tei­gi­mu, „ge­rai or­ga­ni­zuo­ta, bent jau vie­šu­mo­je ne­konf­lik­tuo­jan­ti ir per­ne­lyg aš­triai vi­du­je ne­si­vai­di­jan­ti koa­li­ci­ja“. To­kia koa­li­ci­ja blo­kuo­ja už­mo­jus in­ter­pe­liuo­ti jos mi­nis­trus. Po­li­to­lo­go įsi­ti­ki­ni­mu, in­ter­pe­lia­ci­ja ar jos grės­mė po­li­ti­ko­je la­bai nau­din­gas da­ly­kas. „Tai at­lik­tų dar­bų įver­ti­ni­mas, po­zi­ci­jos raiš­ka, su­ge­bė­ji­mas pri­sta­ty­ti tiks­lus, įti­kin­ti vi­suo­me­nę ir opo­nen­tus sa­vo tei­su­mu. Tai – di­de­lė mo­kyk­la. Gal ir skau­du tiems, ku­rie pa­kliū­va į to­kią ma­ši­ną. Bet toks de­mo­kra­ti­nės po­li­ti­kos dės­nis“, – pa­brė­žė jis.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą se­si­jos me­tu in­ter­pe­lia­ci­ją mi­nis­trui pir­mi­nin­kui ar mi­nis­trui, rei­ka­lau­da­ma pa­aiš­kin­ti jų pri­im­tų spren­di­mų mo­ty­vus, ga­li pa­teik­ti ne ma­žes­nė kaip penk­ta­da­lio Sei­mo na­rių gru­pė. Per vie­ną se­si­ją pa­kar­to­ti­nai teik­ti in­ter­pe­lia­ci­jos tam pa­čiam Vy­riau­sy­bės na­riui ne­ga­li­ma.

Ga­vęs in­ter­pe­lia­ci­ją, Vy­riau­sy­bės na­rys pri­va­lo ne vė­liau kaip per 2 sa­vai­tes per­duo­ti Sei­mo pir­mi­nin­kui raš­tiš­ką at­sa­ky­mą, su juo su­pa­žin­di­na­mi Sei­mo na­riai. Ga­vęs at­sa­ky­mą į in­ter­pe­lia­ci­ją, Sei­mas se­si­jos me­tu tu­ri jį aps­vars­ty­ti sa­vo po­sė­dy­je ne vė­liau kaip per 5 dar­bo die­nas. Kad mi­nis­tras ne­tek­tų pos­to, už tai tu­ri bal­suo­ti dau­giau kaip pu­sė Sei­mo na­rių – 71.