Interpeliacijos vėzdas gali virsti popieriniu
In­ter­pe­lia­ci­ją ap­lin­kos mi­nis­trui Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui ini­ci­juo­jan­ti Sei­mo opo­zi­ci­ja op­ti­mis­ti­nių vil­čių dėl jos baig­ties ne­puo­se­lė­ja. Ta­čiau tei­gia, jog net ne­sėk­mės at­ve­ju pro­ce­sas bus nau­din­ga, nes vi­suo­me­nė su­ži­nos „did­vy­rių var­dus“.

58-ąjį gim­ta­die­nį va­kar mi­nė­ju­siam „tvar­kie­čiui“ K. Tre­čio­kui – ne­ra­mus me­tas. Ap­lin­kos mi­nis­tro nuo­dė­mes stro­piai in­ven­to­ri­zuo­ja opo­zi­ci­ja, užuo­mi­no­mis apie to­les­nį jo dar­bą kal­ba pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus par­amos pe­tį jau­čian­tis K. Tre­čio­kas ti­ki­na ne­ke­ti­nan­tis trauk­tis iš pos­to, ta­čiau po po­ros sa­vai­čių jam gre­sia in­ter­pe­lia­ci­jos gir­nos Sei­me. Val­dan­čių­jų nuo­mo­ne, at­lai­ky­ti ją mi­nis­trui bus ne­sun­ku. Tuo me­tu opo­zi­ci­ja įžvel­gia ženk­lų, kad dek­la­ruo­ja­ma val­dan­čio­sios dau­gu­mos vie­ny­bė – ap­si­mes­ti­nė. Taip bu­vo su­pras­tos Dar­bo par­ti­jos (DP) ly­de­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio abe­jo­nės dėl K. Tre­čio­ko pers­pek­ty­vų iš­sau­go­ti mi­nis­tro kė­dę.

Šios ka­den­ci­jos Sei­me in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ra vyk­tų tre­čią kar­tą. Pir­mos dvi – tuo­me­čiam svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­čiui ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui – bai­gė­si šnipš­tu.

Kal­ti­na me­la­vus

In­ter­pe­lia­ci­ją K. Tre­čio­kui ren­gia opo­zi­ci­nės Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos. Pa­grin­di­niai kal­ti­ni­mai mi­nis­trui su­si­ję su va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro is­to­ri­ja. Pa­sak opo­zi­cio­nie­rių, teik­da­mas pa­aiš­ki­ni­mus dėl kai ku­rių pe­ri­pe­ti­jų ap­lin­kos mi­nis­tras me­la­vo, o tai at­sklei­dė vie­šai pa­skelb­tos te­le­fo­no po­kal­bių iš­klo­ti­nės. Abe­jo­nių jie su­kė­lė ir vals­ty­bės va­do­vei.

„Prem­je­ras tu­ri pri­nci­pin­gai įver­tin­ti si­tua­ci­ją bei ap­lin­kos mi­nis­tro vaid­me­nį gal­būt ne­skaid­riuo­se pro­ce­suo­se ir spręs­ti dėl jo ga­li­my­bės to­liau ei­ti par­ei­gas“, – va­kar pra­ne­šė pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Po­kal­bių iš­klo­ti­nės ro­do, kad Drus­ki­nin­kų me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas per­nai ru­de­nį ra­gi­no Vy­riau­sy­bę grei­čiau pri­im­ti nu­ta­ri­mą, su­si­ju­sį su ku­ror­ti­nė­mis zo­no­mis. Šiuo klau­si­mu jis kal­bė­jo­si su ke­liais mi­nis­trais.

Tu­ri atsakyti

Anot LS ly­de­rio ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio, ma­tant, kad „tiek prem­je­ras, tiek vi­sa koa­li­ci­ja į ap­lin­ką rea­guo­ja ne­adek­va­čiai“, op­ti­mis­ti­nių vil­čių dėl in­ter­pe­lia­ci­jos sėk­mės nė­ra daug. „Ap­gai­les­tau­ja­me, jog se­si­ją rei­kės pra­dė­ti to­kia ne­ma­lo­nia pro­ce­dū­ra, bet nė­ra ki­to bū­do iš mi­nis­tro rei­ka­lau­ti po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės“, – LŽ tvir­ti­no jis. Pa­sak po­li­ti­ko, DP pir­mi­nin­ko pa­svars­ty­mai tei­kia vil­ties, kad „kri­tiš­kos min­ties par­la­men­te ga­li at­si­ras­ti dau­giau, ir tai ne­bus tik opo­zi­ci­jos nuo­mo­nė“. E. Ma­siu­lis svars­tė, jog net ir tuo at­ve­ju, jei in­ter­pe­lia­ci­ja ne­pa­vyks, K. Tre­čio­kas bus pri­vers­tas pa­siaiš­kin­ti tiek Sei­mui, tiek vi­suo­me­nei. „Ta­da bent jau vi­suo­me­nė ži­nos sa­vo did­vy­rius“, – pa­brė­žė li­be­ra­las.

TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, kiek­vie­nas Sei­mo na­rys tu­ri at­sa­ky­ti į pa­pras­tą klau­si­mą: ar to­le­ruo­ti­na, kad mi­nis­tras vie­šai sa­ko ne­tie­są net da­vęs pa­si­ža­dė­ji­mą to ne­da­ry­ti? Be to, anot kon­ser­va­to­riaus, K. Tre­čio­kui ga­li­ma prie­kaiš­tau­ti ir dėl da­ly­ki­nės veik­los. „Kei­čiant struk­tū­rą mi­nis­te­ri­jo­je su­kel­tas są­my­šis, vė­luo­ja eu­ro­pi­niai pi­ni­gai. Kad ir kaip ver­tin­si mi­nis­trą, jis ti­krai yra keis­ti­nas, ir kuo sku­biau“, – LŽ tei­gė J. Raz­ma.

Kal­ba apie vienybę

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas prog­no­za­vo, kad in­ter­pe­lia­ci­jos baig­tis bus to­kia pat, kaip ir ne­ei­li­nės se­si­jos. „Ne­sup­ran­tu, už ką ji mi­nis­trui tu­rė­tų bū­ti skel­bia­ma. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bai­gė­si, jo­kių nu­si­kal­ti­mų nė­ra. Ati­mki­me iš vi­sų te­le­fo­nus ir už­da­ry­ki­me STT, ta­da ne­rei­kės ga­din­ti au­sų klau­sant po­kal­bių ir juos šif­ruo­jant“, – LŽ sa­kė jis.

A. Sy­so ma­ny­mu, bū­tų klai­da, jei ku­ri nors val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos frak­ci­ja pri­si­dė­tų prie in­ter­pe­lia­ci­jos. „O­po­zi­ci­ja la­bai no­rė­tų, kad vie­ni ki­tus pra­dė­tu­me pjau­ti“, – pa­žy­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

DP frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys ti­ki­no, jog „dar­bie­čiai“ lai­ky­sis koa­li­ci­jos su­tar­ties ir opo­zi­ci­jos par­eng­tos in­ter­pe­lia­ci­jos ne­rems. „Ta­čiau ki­lęs iš­šū­kis – la­bai di­de­lis. Spren­di­mą tu­rė­tų pri­im­ti pats mi­nis­tras. Man re­gis, jam bū­tų su­nku dirb­ti to­liau. Bet jei žmo­gus jau­čia­si stip­rus ir nie­kuo dė­tas, jis liks. Kiek­vie­nas tu­ri ap­sisp­ręs­ti pats“, – svars­tė K. Dauk­šys.

Griež­tes­nės po­zi­ci­jos lai­kė­si DP pir­mi­nin­kas V. Ma­zu­ro­nis. Anot jo, dėl sa­vo kal­bų K. Tre­čio­kas „pats iš­brau­kė sa­ve iš ti­krų­jų mi­nis­trų są­ra­šo“. „Nors sė­di mi­nis­tro kė­dė­je, pa­si­ra­ši­nė­ja ir pa­si­ra­ši­nės do­ku­men­tus, kur par­ašy­ta, kad yra mi­nis­tras, jis jau ne­be mi­nis­tras“, – par­eiš­kė „dar­bie­čių“ va­do­vas. V. Ma­zu­ro­nis sa­kė ma­nan­tis, jog dėl sa­vo at­ei­ties K. Tre­čio­kas tu­ri spręs­ti pats, jį de­le­ga­vę „tvar­kie­čiai“ ar­ba prem­je­ras, ta­čiau pri­dū­rė ne­pa­lai­kan­tis in­ter­pe­lia­ci­jos, nes taip opo­zi­ci­ja „sie­kia pa­ša­lin­ti val­dan­čią­ją dau­gu­mą“.

Reg­la­men­tuo­ja sta­tu­tas

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą in­ter­pe­lia­ci­ją prem­je­rui ar mi­nis­trui, rei­ka­lau­da­mi pa­aiš­kin­ti pri­im­tų spren­di­mų mo­ty­vus, per se­si­ją ga­li pa­teik­ti ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lis Sei­mo na­rių. Per vie­ną se­si­ją pa­kar­to­ti­nai teik­ti in­ter­pe­lia­ci­jos tam pa­čiam Vy­riau­sy­bės na­riui ne­ga­li­ma. In­ter­pe­lia­ci­jos su­lau­kęs mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rys pri­va­lo ne vė­liau kaip per 2 sa­vai­tes per­duo­ti Sei­mo pir­mi­nin­kui raš­tiš­ką at­sa­ky­mą. Šis su­pa­žin­di­na su juo par­la­men­ta­rus. Ga­vęs at­sa­ky­mą į in­ter­pe­lia­ci­ją, Sei­mas tu­ri aps­vars­ty­ti jį ne vė­liau kaip per 5 dar­bo die­nas. Kad mi­nis­tras ne­tek­tų pos­to, už tai tu­ri bal­suo­ti dau­giau kaip pu­sė Sei­mo na­rių – 71.