Interpeliacijos grėsmė vis realesnė
Sei­mo opo­zi­ci­ja pra­ne­šė bai­gian­ti dė­lio­ti in­ter­pe­lia­ci­ją že­mės ūkio mi­nis­trei „dar­bie­tei“ Vir­gi­ni­jai Bal­trai­tie­nei.

Opo­zi­ci­jos ly­de­rio And­riaus Ku­bi­liaus tei­gi­mu, po va­ka­rykš­tės spau­dos kon­fe­ren­ci­jos ir nai­vių pa­si­tei­si­ni­mų esą Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius „me­džiok­lė­je tu­rė­jo su­muš­ti­nių ir dar kai ko“, taip pat įžei­daus mi­nis­trės to­no „ieš­kan­čiuo­sius tie­sos iš­va­di­nant po­ke­mo­nų ieš­ko­to­jais“, ta­po aki­vaiz­du, kad V. Bal­trai­tie­nės ir di­rek­to­riaus J. Mi­liaus ne­si­bai­gian­ti skan­da­lin­ga „e­po­pė­ja“ tam­pa že­mi­nan­čia vi­sos vals­ty­bės ir jos svar­biau­sių ins­ti­tu­ci­jų dis­kre­di­ta­ci­ja. „Ly­giai taip pat tam­pa aki­vaiz­du, kad prem­je­ras ne­tu­ri nei po­li­ti­nės va­lios, nei ele­men­ta­raus pri­nci­pin­gu­mo šią dis­kre­di­ta­ci­ją pa­ga­liau baig­ti, – pa­žy­mė­jo A. Ku­bi­lius. Jo nuo­mo­ne, jau ne­bes­te­bi­na, kad šio­je val­džio­je net po to­kių skan­da­lų tiek mi­nis­trė, tiek tar­ny­bos va­do­vas kie­ta­kak­tiš­kai lai­ko­si įsi­ki­bę kė­džių.

„Aukš­tes­nės po­li­ti­nės kul­tū­ros vals­ty­bė­je abu par­ei­gū­nai po to­kių veiks­mų ir kal­bų lėk­tų iš pos­tų kaip tas šam­pa­no kamš­tis per va­ka­rie­nę. Ma­to­me prieš­in­gą si­tua­ci­ją – abu par­ei­gū­nai ne­pai­so net Pre­zi­den­tės par­agi­ni­mo. To­dėl net ir li­kus mė­ne­siui iki Sei­mo rin­ki­mų bei nau­jos vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo, mes jau­čia­me pi­lie­ti­nę par­ei­gą iš­sa­ky­ti sa­vo pri­nci­pin­gai kri­tiš­ką po­žiū­rį į šios mi­nis­trės veik­lą. In­ter­pe­lia­ci­ja yra vie­nin­te­lis par­la­men­ti­nis veiks­mas, ku­rį ga­li­me pa­nau­do­ti, o kar­tu tai leis su­lauk­ti iš mi­nis­trės aiš­kių at­sa­ky­mų in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­so me­tu“, – sa­kė Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis in­ter­pe­lia­ci­jos ga­li­my­bę ver­ti­na skep­tiš­kiau. Frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus tei­gi­mu, tiek pa­va­sa­rį, kai li­be­ra­lai į frak­ci­ją bu­vo pa­sik­vie­tę V. Bal­trai­tie­nę, tiek da­bar įspū­dis tas pats – „mi­nis­trė ne­su­sit­var­ko su sa­vo par­ei­go­mis“. „Jai trūks­ta pri­nci­pin­gu­mo ver­ti­nant sa­vo pa­val­di­nių, įsi­ve­lian­čių į skan­da­lus, tarp jų ir J. Mi­liaus veik­lą“, – tei­gė G. Ste­po­na­vi­čius. Pa­sak jo, pa­sku­ti­nė iš­aiš­kė­ju­si is­to­ri­ja dėl da­ly­va­vi­mo me­džiok­lė­je ir va­ka­rie­nė­je – „gar­bės ne­da­ran­tis mi­nis­trės el­ge­sys“. Ta­čiau ar rei­kė­tų li­kus tiek ma­žai lai­ko iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos reng­ti in­ter­pe­lia­ci­ją, li­be­ra­lai dar abe­jo­ja. „Mū­sų ver­ti­ni­mu, mi­nis­trė tu­rė­tų trauk­tis iš pa­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.