Interpeliacijos baubas ministrams nebaisus
Pa­sku­ti­nę dar­bo sa­vai­tę prieš Sei­mo rin­ki­mus par­la­men­ta­rai svars­tys in­ter­pe­lia­ci­jas dviem mi­nis­trams. Val­dan­tie­ji prog­no­zuo­ja, kad pro­ce­dū­ra baig­sis šnipš­tu, o opo­zi­ci­ja džiau­gia­si bet ko­kiu vie­šu­mo pro­ver­žiu.

Vi­są ka­den­ci­ją sai­kin­gai in­ter­pe­lia­ci­jų bo­ta­gu mo­ja­vęs Sei­mas baig­da­mas dar­bą su­rengs „eg­za­mi­ną“ iš kar­to dviem mi­nis­trams: kraš­to ap­sau­gos – Juo­zui Ole­kui ir že­mės ūkio – Vir­gi­ni­jai Bal­trai­tie­nei. Pa­sta­ruo­ju me­tu su val­dan­čių­jų mi­nis­trais sie­ja­mi skan­da­lai pa­ska­ti­no opo­zi­ci­nius kon­ser­va­to­rius ati­džiau in­ven­to­ri­zuo­ti jų „nuo­dė­mes“. Šią ka­den­ci­ją to­kį iš­ban­dy­mą so­cial­de­mo­kra­tui J. Ole­kui teks iš­kęs­ti an­trą kar­tą. Per­nai ge­gu­žę iš Sei­mo tri­bū­nos jis aiš­ki­no­si dėl pra­stai or­ga­ni­zuo­tų lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos gel­bė­ji­mo dar­bų Bal­ti­jos jū­ro­je. Tuo­met mi­nis­tras iš ba­los iš­li­po sau­sas – ne­pri­rei­kė net slap­to bal­sa­vi­mo.

Opo­zi­ci­ja su­si­reikš­mi­no

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas ne­abe­jo­ja, kad nė vie­na Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos ren­gia­ma in­ter­pe­lia­ci­ja ne­pa­vyks. „O­po­zi­ci­ja ke­lia triukš­me­lį. Ji mėgs­ta su­si­reikš­min­ti, nors pa­ti nie­ko ge­ro per ket­ve­rius me­tus ne­pa­siū­lė. Opo­zi­ci­ja no­ri pa­de­mons­truo­ti, kad eg­zis­tuo­ja. To­kia jos el­ge­sio kla­si­ka“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jis tei­gė ma­nan­tis, kad mū­ru už J. Ole­ką stos ne tik So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­ja, bet ir koa­li­ci­jos par­tne­riai. „Jie ma­to, kas vyks­ta, ypač dėl tų puo­dų ir šaukš­tų. Juk teis­mas aiš­kiai įvar­di­jo kal­ti­nin­kus – ne mi­nis­te­ri­ją, ne mi­nis­trą, o pro­ku­ra­tū­rą“, – pa­brė­žė A. Sy­sas. Pa­sak jo, koa­li­ci­ja tu­rė­tų pa­lai­ky­ti ir „dar­bie­tę“ V. Bal­trai­tie­nę. „Li­ko dirb­ti pu­san­tro mė­ne­sio. Ne­tru­kus rin­kė­jai vis­ką su­dė­lios į sa­vo vie­tas“, – pri­dū­rė vi­ce­pir­mi­nin­kas.

TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos žo­džiais, vi­suo­me­nė tu­ri ma­ty­ti, kad Sei­me dar yra par­la­men­ta­rų, po­li­ti­nių jė­gų, ku­rios rei­ka­lau­ja mi­nis­trų at­sa­ko­my­bės už ne­tin­ka­mus veiks­mus ar ne­veik­lu­mą, kad nė­ra kon­junk­tū­riš­kai su vis­kuo su­si­tai­ko­ma ir to­le­ruo­ja­ma. „Ma­nau, dėl J. Ole­ko at­sa­ko­my­bės opo­zi­ci­ja bal­suos vie­nin­gai. Kaip elg­sis val­dan­tie­ji – ar pa­gal są­ži­nę, ar par­ti­nius nu­ro­dy­mus, ma­ty­si­me“, – kal­bė­jo J. Raz­ma. Anot jo, „su­si­kau­pu­sių prob­le­mų vi­su­ma“ at­sklei­džia, kad V. Bal­trai­tie­nė ne­tin­ka ei­ti mi­nis­trės par­ei­gų. „Ka­den­ci­jos pa­bai­go­je toks klau­si­mas gal ma­žiau pra­smin­gas. Ta­čiau jo svars­ty­mas nau­din­gas at­ei­čiai, nes par­ody­tų, kad po rin­ki­mų ski­ria­miems mi­nis­trams bus ke­lia­mi kur kas di­des­ni rei­ka­la­vi­mai“, – tvir­ti­no J. Raz­ma.

Ne­pa­vy­kę bandymai

Per ket­ve­rius me­tus Sei­me bu­vo su­reng­tos trys in­ter­pe­lia­ci­jos – tuo­me­čiam svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui so­cial­de­mo­kra­tui Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­čiui ir jo par­ti­jos ko­le­gai J. Ole­kui bei ap­lin­kos mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui. Pos­tus jie iš­sau­go­jo. Dar pen­kiems Vy­riau­sy­bės na­riams par­la­men­ta­rai gra­si­no su­reng­ti Sei­me pa­ti­kros eg­za­mi­ną. Du jų – tuo­me­tė ūkio mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė ir tuo­me­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas – ne­lau­kė, kol žo­di­niai ke­ti­ni­mai bus įkū­ny­ti, ir at­sis­ta­ty­di­no pa­tys. Pers­pė­ji­mai dėl ga­li­mos in­ter­pe­lia­ci­jos ne­pa­lau­žė „dar­bie­čių“ – so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės, V. Bal­trai­tie­nės ir kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio. Eks­per­tų tei­gi­mu, koa­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės na­rius nuo in­ter­pe­lia­ci­jos bo­ta­go pa­ti­ki­mai sau­go ga­na stip­rios val­dan­čio­sios dau­gu­mos pe­čiai.

Kad bū­tų par­eikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas mi­nis­tru ir jis bū­tų at­sta­ty­din­tas, už tai tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys.

At­sa­kys į klau­si­mus

TS-LKD frak­ci­ja pra­šo J. Ole­ko at­sa­ky­ti į de­vy­nis klau­si­mus, ku­rių dau­gu­ma su­si­ję su ka­riuo­me­nės vie­šai­siais pir­ki­mais. No­ri­ma su­ži­no­ti, kaip vyks­ta įsi­gi­ji­mo pro­ce­sai kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je, tei­rau­ja­ma­si, kaip bu­vo pirk­ti vir­tu­vės įran­kiai iš bend­ro­vės „No­ta Be­ne“. Taip pat klau­sia­ma, ko­dėl mi­nis­tras ne­pri­sii­ma as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės už gy­ny­bai skir­tų lė­šų švais­ty­mą, kaip įsi­vaiz­duo­ja to­les­nį sa­vo dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je, kai ne­pa­si­ti­kė­ji­mą juo par­eiš­kė pre­zi­den­tė.

V. Bal­trai­tie­nė tu­rės aiš­kin­tis dėl ko­rup­ci­nių skan­da­lų Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Mi­nis­trės bus tei­rau­ja­ma­si dėl pa­dė­ties Vals­ty­bi­nė­je mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je, jos va­do­vo Jo­no Mi­liaus veiks­mų ir at­sa­ko­my­bės, do­mi­ma­si skan­da­lin­gą­ja me­džiok­le, ku­rio­je da­ly­va­vo Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­tras.