Internetinio balsavimo idėja juda vėžlio greičiu
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo nu­sta­ty­ti ele­kro­ni­nio bal­sa­vi­mo tei­si­nes prie­lai­das ir pla­nuo­ja, kad spe­cia­li in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, lei­sian­ti or­ga­ni­zuo­ti in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą, pra­dės veik­ti iki 2018 me­tų pra­džios. Li­be­ra­lai sie­kia, kad bal­suo­ti in­ter­ne­tu bū­tų ga­li­ma anks­čiau.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mos su­kū­ri­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Juo sie­kia­ma nu­sta­ty­ti tei­si­nes ir or­ga­ni­za­ci­nes prie­lai­das bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu Lie­tu­vo­je įtei­si­ni­mui, pa­grin­di­nius bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu pri­nci­pus, Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nės sis­te­mos stei­gi­mo pa­grin­dus, jos funk­ci­nius ir sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus.

Jį pri­ėmus, bus vi­sa­pu­siš­kai pa­si­reng­ta bal­sa­vi­mui in­ter­ne­tu – Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų įsta­ty­mi­nį pa­grin­dą steig­ti Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nę sis­te­mą ir ją tes­tuo­ti. Spe­cia­lis­tams pa­da­rius iš­va­dą, kad in­for­ma­ci­nė sis­te­ma ati­tin­ka rei­ka­lin­gą sau­gu­mo ir pa­ti­ki­mu­mo ly­gį, Sei­mas ga­lė­tų pri­im­ti bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu kon­kre­čiuo­se rin­ki­muo­se ir re­fe­ren­du­muo­se įtei­si­nan­čius tei­sės ak­tus.

Ti­ki­si pri­trauk­ti rinkėjų

Pla­nuo­ja­ma, kad Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nė sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti įsteig­ta ir įtei­sin­ta iki 2018 me­tų ko­vo 1 die­nos. Pir­mi­nia­me eta­pe ja sis­te­ma bus ga­li­ma pa­si­nau­do­ti or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus vie­no­je apy­gar­do­je ar­ba apy­lin­kė­je, taip pat sa­vi­val­dy­bių ly­gio apk­lau­soms at­lik­ti, pa­ta­ria­mie­siems re­fe­ren­du­mams su­reng­ti.

Žings­nį in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo link ra­gi­nan­ti ženg­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­žy­mi, kad elek­tro­ni­nių vie­šų­jų ir ad­mi­nis­tra­ci­nių pa­slau­gų nau­do­ji­mas nuo­sek­liai di­dė­ja, spar­čiai gau­sė­ja in­ter­ne­to nau­do­to­jų skai­čius, to­dėl bal­suo­ti in­ter­ne­tu ga­lė­tų dau­gu­ma Lie­tu­vos pi­lie­čių. Esą ti­kė­ti­na, kad bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu pa­ska­tin­tų jau­ni­mą ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius rin­kė­jus ak­ty­viau reikš­ti sa­vo va­lią rin­ki­muo­se ir re­fe­ren­du­muo­se.

Ka­muo­lys val­dan­čių­jų pusėje

In­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo idė­ją ak­ty­viai pa­lai­kan­čio Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus vi­lia­si, kad pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas ir par­la­men­tui pa­teik­tas įsta­ty­mų pa­ke­tas dėl in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo pa­ju­dės į prie­kį. „Tam ti­kra pra­sme ly­de­rys­tės klau­si­mas ir ka­muo­lys yra val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų ran­ko­se. Iš tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo gir­dė­jo­me, kad so­cial­de­mo­kra­tai pa­lai­kys šią idė­ją. Žo­džius rei­kia pa­vers­ti rea­liu dar­bu ir veik­la Sei­me“, - pa­brė­žė jis.

Pa­sak G. Ste­po­na­vi­čiaus, li­be­ra­lai sie­kia, kad bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu bū­tų įtei­sin­tas nuo 2016 me­tų. „Jei­gu rug­sė­jo ar spa­lio mė­ne­sį bū­tų pri­im­ti spren­di­mai dėl įsta­ty­mo, vi­si or­ga­ni­za­ci­niai pro­jek­ti­niai dar­bai bū­tų grei­tai pa­da­ro­mi. Ma­no ži­nio­mis, pa­sau­ly­je yra ke­lios kom­pa­ni­jos, ku­rios tu­ri pa­tir­ties die­giant to­kias sis­te­mas. Ta­da 2016 me­tams rei­kė­tų pla­nuo­ti ati­tin­ka­mus fi­nan­sus, sam­dy­ti ge­riau­sius spe­cia­lis­tus iš už­sie­nio ir ju­dė­ti į prie­kį“, - aiš­ki­no jis.

Įžvel­gia grėsmes

In­ter­ne­ti­niam bal­sa­vi­mui prieš­ta­rau­ja kon­ser­va­to­riai. Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos tei­gi­mu, jų po­zi­ci­ja at­sar­gi ir šiek tiek skep­tiš­ka, ži­nant, kad be­veik nei vie­na Eu­ro­pos vals­ty­bė, iš­sky­rus Es­ti­ją, nė­ra įtei­si­nu­si in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo. „Ne­ma­tau rim­tų, ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, ko­dėl mums rei­kė­tų in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo. Su­pran­ta­ma, kad tai ak­tua­lu emig­ra­ci­jo­je esan­tiems mū­sų pi­lie­čiams. Vie­nu me­tu bu­vo­me pri­ta­rę da­li­niam va­rian­tui – leis­ti in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą tiems, ku­rie yra dek­la­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą ne Lie­tu­vo­je. Ta­čiau gy­ve­nan­tiems mū­sų ša­ly­je yra su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos bal­suo­ti: ne­bū­ti­nai sa­vo mies­te, tai ga­li­ma da­ry­ti iš anks­to. Kam ri­zi­kuo­ti, kad kaž­kas su­ge­bės nu­lauž­ti mū­sų kom­piu­te­ri­nes sis­te­mas, pa­da­ry­ti kaž­ko­kią įta­ką? Pa­ga­liau ne­bus už­ti­krin­tas slap­tas bal­sa­vi­mas. Iš­ky­la daug pra­kti­nių ir kons­ti­tu­ci­nių prob­le­mų“, - pa­žy­mė­jo J. Raz­ma.

Pla­nai 2018 me­tais pa­leis­ti Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, ke­lia klau­si­mų par­la­men­ta­rui. Anot jo, to­kiu bū­du Vy­riau­sy­bė žai­džia vie­šų­jų ry­šių žai­di­mus. Iš vie­nos pu­sės sa­ko, kad ji – už in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą ir to­kiu bū­du įsi­tei­kia rin­kė­jams, ku­rie pa­lai­ko to­kią idė­ją. Ki­ta ver­tus, in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo ga­li­my­bė at­si­ras­tų tik ki­tą ka­den­ci­ją, o taip pa­ma­lo­ni­na­mi rin­kė­jai, no­va­to­riš­ką bal­sa­vi­mo bū­dą ver­ti­nan­tys skep­tiš­kai.

Es­tai in­ter­ne­tu bal­suo­ja de­šimt metų

Ne­abe­jo­ti­na elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo sri­ties ly­de­rė yra Es­ti­ja, ku­rio­je pi­lie­čiai nuo 2005 me­tų tu­ri ga­li­my­bę bal­suo­ti in­ter­ne­tu vie­tos sa­vi­val­dos, na­cio­na­li­niuo­se ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se. Bal­sa­vu­sių in­ter­ne­tu Es­ti­jos pi­lie­čių da­lis nuo­lat au­ga – nuo 1,9 proc. 2005 me­tais iki 31 proc. 2015 me­tų rin­ki­muo­se į Es­ti­jos par­la­men­tą.

Pra­ncū­zi­jos pi­lie­čiai, gy­ve­nan­tys už Pra­ncū­zi­jos ri­bų, nuo 2009 me­tų bal­suo­da­mi in­ter­ne­tu ren­ka Iš­ei­vi­jos asamb­lė­ją. Vie­tos sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu or­ga­ni­zuo­ja­mas On­ta­rio pro­vin­ci­jo­je Ka­na­do­je, Nau­jo­jo Pie­tų Vel­so vals­ti­jo­je Aus­tra­li­jo­je. Bal­suo­ti in­ter­ne­tu vie­tos rin­ki­muo­se ga­li Švei­ca­ri­jos Ne­ucha­tel, Ciu­ri­cho ir Že­ne­vos kan­to­nų gy­ven­to­jai. Bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu bu­vo sėk­min­gai iš­ban­dy­tas ke­lio­se sa­vi­val­dy­bė­se Nor­ve­gi­jo­je.