Internete – lietuvių tautosakos ištekliai
Įvai­rūs tau­to­sa­kos kū­ri­niai, li­tua­nis­ti­nės duo­me­nų ba­zės su vie­to­var­džiais ir pa­var­dė­mis, taip pat žo­dy­nai nuo šiol bus prie­ina­mi in­ter­ne­te.

Ku­riant lie­tu­vių kal­bos iš­tek­lių in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, šie duo­me­nys įkel­ti į in­ter­ne­ti­nį por­ta­lą lkiis.lki.lt, pra­ne­šė Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­tas.

„Šiuo me­tu tai di­džiau­sias vien­ti­sas li­tua­nis­ti­nių ži­nių tel­ki­nys pa­sau­li­nia­me in­ter­ne­to tink­le, ku­ris ir to­liau bus plė­to­ja­mas. La­bai svar­bu, kad por­ta­las var­to­to­jams su­tei­kia ga­li­my­bę ieš­ko­ti ir at­ski­ro­se lie­tu­vių kal­bos iš­tek­lių ka­te­go­ri­jo­se, ir bend­rai per vi­sas ka­te­go­ri­jas. Ši­to­kia vi­saa­pi­man­ti pa­ieš­kos sis­te­ma man lei­džia be per­dė­ji­mo LKIIS pa­va­din­ti lie­tu­vių kal­bos goog­le­“iu“, – pra­ne­ši­me tei­gė Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė Jo­lan­ta Za­bars­kai­tė.

Sve­tai­nės lan­ky­to­jai ras elek­tro­ni­nes kar­to­te­kas su lie­tu­viš­ko­mis mįs­lė­mis, liau­dies dai­no­mis, par­ti­za­nų po­ka­rio dai­no­mis bei ki­ta tau­to­sa­ka, Lie­tu­vių kal­bos žo­dy­no in­for­ma­ci­ją. Čia bus ga­li­ma ras­ti vien­kal­bius Da­bar­ti­nės lie­tu­vių kal­bos, Sis­te­mi­nį lie­tu­vių kal­bos, Si­no­ni­mų, An­to­ni­mų, Fra­zeo­lo­gi­jos, Pa­ly­gi­ni­mų žo­dy­nus, taip pat dau­gia­kal­bius lie­tu­vių-ang­lų, ang­lų-lie­tu­vių, lie­tu­vių-vo­kie­čių, vo­kie­čių-lie­tu­vių, lie­tu­vių-len­kų, len­kų-lie­tu­vių, lie­tu­vių-lat­vių, lat­vių-lie­tu­vių, lo­ty­nų-lie­tu­vių, se­no­vės grai­kų-lie­tu­vių žo­dy­nus.

Var­to­to­jams pri­sta­to­mos ir li­tua­nis­ti­nės duo­me­nų ba­zės su lie­tu­viš­ko­mis pa­var­dė­mis, esa­mais ir is­to­ri­niais vie­to­var­džiais, tar­mė­mis.

Žmo­nės, ku­riems lie­tu­vių kal­ba nė­ra gim­to­ji, ga­lės pa­si­nau­do­ti nuo­to­li­nio lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mo mo­du­liu, taip pat čia bus mo­ko­mie­ji lie­tu­vių kal­bos žai­di­mai „Kris­ti­jo­nas Do­ne­lai­tis. Ra­šy­ba“ ir „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė. Kal­bos tur­tai“, ori­gi­na­lus lie­tu­viš­kas šrif­tas „Pa­le­mo­nas“.

Lie­tu­vių kal­bos iš­tek­lių sis­te­ma kur­ta tre­jus me­tus ir bu­vo fi­nan­suo­ja­ma iš Eko­no­mi­kos au­gi­mo veiks­mų prog­ra­mos.