Internetą siūlo tiekti aukštos kokybės radijo dažniu
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­sta­tė pa­siū­ly­mą koor­di­nuo­ti 700 MHZ juo­stos nau­do­ji­mą jud­rio­jo ry­šio pa­slau­goms teik­ti. Jį įgy­ven­di­nus, vi­si Eu­ro­pos gy­ven­to­jai ga­lės nau­do­tis ge­res­ne in­ter­ne­to prie­iga ir at­si­ras dau­giau ga­li­my­bių kur­ti tarp­vals­ty­bi­nes tai­ko­mą­sias prog­ra­mas.

Ra­di­jo daž­niai sie­nų ne­tu­ri: spek­tro nau­do­ji­mą rei­kia ge­riau koor­di­nuo­ti ES lyg­me­niu, kad ne­bū­tų truk­džių ir kad vi­sa­me že­my­ne bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos teik­ti to­kias no­va­to­riš­kas pa­slau­gas kaip in­ter­ne­to ry­šys au­to­mo­bi­liuo­se ar­ba nuo­to­li­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos.

ES taip pat tu­ri spręs­ti di­dė­jan­čio be­lai­džio pla­čia­juos­čio ry­šio po­rei­kio prob­le­mą. Iki 2020 m. jud­rio­jo ry­šio in­ter­ne­to duo­me­nų srau­tas iš­augs be­veik aš­tuo­nis kar­tus, pa­ly­gin­ti su da­bar­ti­niu. Šian­dien Ko­mi­si­ja im­asi veiks­mų šioms prob­le­moms spręs­ti.

Vyk­dy­da­ma bend­ro­sios skait­me­ni­nės rin­kos su­kū­ri­mo stra­te­gi­ją, ji siū­lo su­de­rin­tą il­ga­lai­kį ul­traaukš­to daž­nio (UHF) juo­stos (470–790 MHz) nau­do­ji­mo me­to­dą. Šiuo me­tu šis pla­čia­juos­tis ry­šys dau­giau­sia nau­do­ja­mas te­le­vi­zi­jai trans­liuo­ti. Re­mian­tis pa­siū­ly­mu, jud­rio­jo ry­šio pa­slau­goms teik­ti 700 MHz juo­sto­je (694–790 MHz) iki 2020 m. bus at­lais­vin­ta dau­giau spek­tro. Ši juo­sta yra itin tin­ka­ma aukš­tos ko­ky­bės in­ter­ne­to pa­slau­goms teik­ti, kad ir kur var­to­to­jai bū­tų – di­de­liuo­se mies­tuo­se, ma­žuo­se at­okiuo­se kai­me­liuo­se ar ke­liau­tų trans­por­to prie­mo­nė­mis. Že­mes­ni nei 700 MHz (470–694 MHz) daž­niai pir­miau­sia bus nau­do­ja­mi gar­so ir vaiz­do pa­slau­goms teik­ti. Toks bū­das už­ti­krins, kad Eu­ro­pos gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­siek­ti kū­ri­nius ne tik plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais ir iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais (ši ten­den­ci­ja vis di­dė­ja), bet ir nau­do­da­mie­si įpras­ti­nė­mis te­le­vi­zi­jos pa­slau­go­mis. Šian­dien tei­kia­mas pa­siū­ly­mas taip pat ati­tin­ka nau­jau­sius tarp­tau­ti­nius su­si­ta­ri­mus dėl UHF juo­stos, įskai­tant 700 MHz juo­stą, nau­do­ji­mo.

Pa­siū­ly­mą su­da­ro dvi pa­grin­di­nės da­lys:

700 MHz juo­sta. Bend­ras tvar­ka­raš­tis, pa­gal ku­rį ši juo­sta tu­ri bū­ti veiks­min­gai nau­do­ja­ma be­lai­džiam pla­čia­juos­čiam ry­šiui su­de­rin­to­mis tech­ni­nė­mis są­ly­go­mis, ir su­si­ju­sios koor­di­na­vi­mo prie­mo­nės šiam pe­rė­ji­mui par­em­ti;

že­mes­nių nei 700 MHz daž­nių juo­sta. Il­ga­lai­kis pri­ori­te­tas gar­so ir vaiz­do ži­niask­lai­dos pa­slau­goms teik­ti pla­čia­jai vi­suo­me­nei, kar­tu tai­kant lanks­tų spek­tro nau­do­ji­mo me­to­dą, kad jo pa­kak­tų skir­tin­gų ly­gių skait­me­ni­nei ant­že­mi­nei te­le­vi­zi­jai dieg­ti vals­ty­bė­se na­rė­se.

Šis pa­siū­ly­mas pa­dės pa­siek­ti šiuos tiks­lus ir su­ma­žins no­va­to­riš­kų prie­tai­sų ir pa­slau­gų kū­ri­mo są­nau­das vi­so­je ES: dau­giau ne­be­rei­kės keis­ti juo­stų ir pri­si­tai­ky­ti prie skir­tin­gų na­cio­na­li­nių rei­ka­la­vi­mų.

Dar­nus pe­rė­ji­mas iki 2020 metų

Ko­mi­si­ja siū­lo, kad vi­so­se ES ša­ly­se 700 MHz daž­nių juo­sta bū­tų pa­skir­ta be­lai­džiam pla­čia­juos­čiam ry­šiui vė­liau­siai iki 2020 m. bir­že­lio 30 d. Šis ter­mi­nas ati­tiks 5G ry­šio die­gi­mo pla­ną – jį nu­ma­ty­ta pra­dė­ti dieg­ti nuo 2020 m. Kad ga­lė­tų lai­ky­tis šio ter­mi­no, vals­ty­bės na­rės tu­rės pri­im­ti sa­vo na­cio­na­li­nius tink­lo ap­rėp­ties ir šios daž­nių juo­stos at­lais­vi­ni­mo iki 2017 m. bir­že­lio 30 d. pla­nus ir juos vie­šai pa­skelb­ti. Be to, iki 2017 m. pa­bai­gos jos tu­rės su­da­ry­ti tarp­vals­ty­bi­nio koor­di­na­vi­mo su­si­ta­ri­mus. Nau­do­jant to­kius pla­nus, pe­rė­ji­mas bus sklan­des­nis ir bus už­ti­krin­ta tin­ka­ma tink­lo ap­rėp­tis, tai­gi bus ga­li­ma įveik­ti skait­me­ni­nę at­skir­tį ir su­da­ry­ti bū­ti­nas ap­rėp­ties są­ly­gas in­ter­ne­to ry­šiui au­to­mo­bi­liuo­se ar­ba nuo­to­li­nėms svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms.

Dvi vals­ty­bės na­rės – Pra­ncū­zi­ja ir Vo­kie­ti­ja – jau lei­do nau­do­ti 700 MHz daž­nių juo­stą jud­rio­jo ry­šio pa­slau­goms teik­ti. Ki­tos vals­ty­bės na­rės – Da­ni­ja, Suo­mi­ja, Šve­di­ja ir JK – par­en­gė pla­nus pa­keis­ti 700 MHz daž­nių juo­stos pa­skir­tį per at­ei­nan­čius dve­jus me­tus.

Ko­mi­si­ja ti­ki­si, kad Eu­ro­pos Par­la­men­tas ir vals­ty­bės na­rės grei­tai pa­tvir­tins da­bar­ti­nį pa­siū­ly­mą, kad pe­rė­ji­mas bū­tų iš anks­to ži­no­mas ir įvyk­tų lai­ku.

Pa­grin­di­niai faktai

Ul­traaukš­tų­jų daž­nių juo­stą (UHF) su­da­ro 470–790 MHz dia­po­zo­nas, šiuo me­tu ji nau­do­ja­ma skait­me­ni­nei ant­že­mi­nei te­le­vi­zi­jai, be­lai­džiams mi­kro­fo­nams ren­giant prog­ra­mas ir spe­cia­lius ren­gi­nius. Eu­ro­po­je be­lai­džio pla­čia­juos­čio ry­šio pa­slau­gų po­rei­kis ypač iš­au­go, vi­sų pir­ma dėl vaiz­di­nės me­džia­gos nau­do­ji­mo ke­liau­jant. Dėl di­dė­jan­čio jud­rio­jo ry­šio duo­me­nų srau­to rei­kia vis di­des­nių da­bar­ti­nio tink­lo pa­jė­gu­mų ir pa­pil­do­mo spek­tro. Šian­dien tei­kia­ma­me pa­siū­ly­me nu­ma­to­ma su­teik­ti dau­giau spek­tro pla­čia­juos­čio ry­šio 700 MHz daž­nio juo­stai (694–790 MHz). Taip pat juo sie­kia­ma iš­sau­go­ti Eu­ro­pos gar­so ir vaiz­do ži­niask­lai­dos mo­de­lį, pa­gal ku­rį ga­li­ma ne­mo­ka­mai žiū­rė­ti vi­suo­me­ni­nių trans­liuo­to­jų prog­ra­mas, ta­čiau tam rei­kia tva­rių spek­tro iš­tek­lių že­mes­nių nei 700 MHz daž­nių juo­sto­je (470–694 MHz).

2014 m. Ko­mi­si­ja pa­pra­šė bu­vu­sį Ko­mi­si­jos na­rį Pa­sca­lį La­my pir­mi­nin­kau­ti jud­rio­jo ry­šio, trans­lia­vi­mo ir ži­niask­lai­dos sek­to­rių at­sto­vų aukš­to ly­gio dar­bo gru­pei ras­ti bend­rą po­zi­ci­ją dėl UHF juo­stos nau­do­ji­mo at­ei­ty­je. Pir­mi­nin­kas sa­vo at­as­kai­to­je re­ko­men­da­vo pa­keis­ti 700 MHz juo­stos pa­skir­tį ir nau­do­ti ją be­lai­džiam pla­čia­juos­čiam ry­šiui, ta­čiau kar­tu iš­sau­go­ti Eu­ro­pos gar­so ir vaiz­do ži­niask­lai­dos mo­de­lį nu­ma­tant ap­sau­gos prie­mo­nes, kad ant­že­mi­niam trans­lia­vi­mui bū­tų ga­li­ma nau­do­ti že­mes­nių nei 700 MHz daž­nių juo­stos spek­trą.

Vė­liau su­reng­tų vie­šų kon­sul­ta­ci­jų res­pon­den­tai taip pat pri­ta­rė koor­di­nuo­tiems ES veiks­mams. Vals­ty­bių na­rių at­sto­vai, da­ly­vau­jan­tys Ra­di­jo spek­tro po­li­ti­kos gru­pė­je (RSPG) pri­ėmė nuo­mo­nę, ku­ria taip pat pri­ta­rė , kad 700 MHz daž­nių juo­sta tu­rė­tų bū­ti skir­ta be­lai­džio pla­čia­juos­čio ry­šio pa­slau­goms teik­ti tai­kant dar­nų Są­jun­gos me­to­dą. Kad ši juo­sta bū­tų nau­do­ja­ma veiks­min­gai, nuo­mo­nė­je re­ko­men­duo­ja­ma pa­tvir­tin­ti su­de­rin­tas tech­ni­nes są­ly­gas ir bend­rą ter­mi­ną, o il­guo­ju lai­ko­tar­piu už­ti­krin­ti že­mes­nių nei 700 MHz daž­nių juo­stos nau­do­ji­mą gar­so ir vaiz­do ži­niask­lai­dai, įskai­tant ga­li­my­bę nau­do­ti skait­me­ni­nei ant­že­mi­nei te­le­vi­zi­jai.

Rea­guo­da­ma į kon­sul­ta­vi­mo­si su Eu­ro­pos su­in­te­re­suo­tai­siais su­bjek­tais re­zul­ta­tus ir tarp­tau­ti­nius su­si­ta­ri­mus, Ko­mi­si­jos il­ga­lai­kio UHF juo­stos nau­do­ji­mo me­to­das yra par­eng­tas taip, kad ska­tin­tų bend­rą­ją skait­me­ni­nę rin­ką ir už­ti­krin­tų veiks­min­gą nau­din­go ra­di­jo spek­tro val­dy­mą, at­siž­vel­giant į jo so­cia­li­nę, kul­tū­ri­nę ir eko­no­mi­nę ver­tę.