Interesų pažeidimo dėl Gretos Kildišienės automobilio nemato
Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė sa­ko ne­ma­tan­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo pa­žei­di­mo dėl „vals­tie­tės“ Gre­tos Kil­di­šie­nės nau­do­ja­mo au­to­mo­bi­lio, bet ko­mi­si­ja ga­li svars­ty­ti eti­kos klau­si­mus.

„Šiuo at­ve­ju, pa­gal tei­sės rai­dę, pa­žei­di­mo nė­ra. Šiuo at­ve­ju pa­ti G.Kil­di­šie­nė ne­tu­rė­jo san­do­rio su „Ag­ro­kon­cer­nu“, tu­rė­jo jos gi­mi­nai­čiai, ir ki­tų gi­mi­nių, pa­gal dek­la­ra­ci­jos pil­dy­mo ins­truk­ci­jas, Sei­mo na­riai ne­pri­va­lo pa­teik­ti“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė EPK pir­mi­nin­kė R.Ta­ma­šu­nie­nė.

Pa­sak jos, EPK spręs, ar si­tua­ci­ją nag­ri­nė­ti eti­kos po­žiū­riu. „Mes nag­ri­nė­tu­me vals­ty­bės po­li­ti­ko eti­kos klau­si­mą, ry­toj, ka­dan­gi vi­suo­me­nėj taip gar­siai te­ma es­ka­luo­ja­ma, mes su ko­mi­si­jos na­riais pa­si­tar­si­me, ar pra­dė­ti ty­ri­mą, nes raš­tiš­kai į EPK kol kas nie­kas ne­si­krei­pė“, – sa­kė R.Ta­ma­šu­nie­nė.

Krei­pę­si į EPK dėl G.Kil­di­šie­nės pra­ne­šė opo­zi­ci­niai li­be­ra­lai. Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja pra­šo, kad EPK iš­tir­tų, ar Sei­mo na­rė „ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų nu­slėp­da­ma, kad nau­do­ja­si pri­va­čiai įmo­nei pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu“. Li­be­ra­lai taip pat pra­šo, kad ko­mi­si­ja įver­tin­tų, ar Sei­mo na­rė „ne­pa­žei­dė eti­kos slėp­da­ma nuo vi­suo­me­nės su dar­bi­ne veik­la su­si­ju­sius ir biog­ra­fi­jos fak­tus“. Par­la­men­ta­rės biog­ra­fi­ja nė­ra pa­tei­kia­ma ofi­cia­lia­me Sei­mo in­ter­ne­to pus­la­py­je kaip ki­tų Sei­mo na­rių.

Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ja sa­vo ruo­žtu dėl G.Kil­di­šie­nės krei­pė­si į Sei­mo EPK bei į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją (VMI). Kon­ser­va­to­riai pra­šo VMI įver­tin­ti, ar „Ag­ro­kon­cer­nas“ veik­la, per­lei­džiant G.Kil­di­šie­nei nau­do­ti įmo­nei pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį, ne­ga­li bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip ne­leis­ti­no at­ly­gi­ni­mo na­tū­ra mo­kė­ji­mas Sei­mo na­rei“.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis šeš­ta­die­nį BNS pa­tvir­ti­no, kad jo pa­va­duo­to­ja par­la­men­ta­rė G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si jo val­do­mam „Ag­ro­kon­cer­nui“ pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“. Jis pra­ne­šė, jog „Ag­ro­kon­cer­nas“ iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du šį au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ja ki­tam ne­įvar­di­ja­mam pri­va­čiam as­me­niui. Pa­sta­ra­sis, anot R.Kar­baus­kio, tei­sė­tais bū­dais lei­džia juo nau­do­tis Sei­mo na­rei. Kaip daž­nai par­la­men­ta­rė nau­do­ja­si šiuo au­to­mo­bi­liu, „vals­tie­čių“ ly­de­ris sa­kė ne­ži­nan­tis. Jis ti­ki­no, kad įsta­ty­mams šiuo at­ve­ju ne­nu­si­žen­gia­ma.

Po sa­vait­ga­lį ki­lu­sio skan­da­lo LVŽS pir­ma­die­nį pra­ne­šė, jog pra­šo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pa­aiš­kin­ti, ar G.Kil­di­šie­nei rei­kė­jo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ti, kad nau­do­ja­si ar­ti­mo gi­mi­nai­čio iš bend­ro­vės „Ag­ro­kon­cer­nas“ pirk­tu au­to­mo­bi­liu.

„Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius in­si­nua­ci­joms ne­va Gre­ta Kil­di­šie­nė yra ne­tin­ka­mai dek­la­ra­vu­si san­do­rius su ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, Sei­mo na­rė krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją ir pra­šo iš­aiš­kin­ti, ar Sei­mo na­riai pri­va­lo pri­va­čių­jų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ti ne tik sa­vo bei su­tuok­ti­nių, bet ir vi­sus ki­tus at­ve­jus, ka­da ar­ti­mie­ji gi­mi­nai­čiai su­da­ro san­do­rius su ju­ri­di­niais as­me­ni­mis“, – ra­šo­ma LVŽS In­fo­cen­tro pra­ne­ši­me.

G.Kil­di­šie­nė tei­gia pa­gal nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus už­pil­džiu­si ir pa­tei­ku­si pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją.

„Pa­gal įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus jo­se nė­ra tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie ar­ti­mų­jų gi­mi­nai­čių su­da­ro­mus san­do­rius. Vie­šai ap­ta­ri­nė­ja­mą au­to­mo­bi­lį prieš be­veik me­tus iš­si­mo­kė­ti­nai iš bend­ro­vės „Ag­ro­kon­cer­nas“ pir­kęs ar­ti­mas Sei­mo na­rės tie­sio­gi­nis gi­mi­nai­tis, ku­ris lei­džia, esant po­rei­kiui, juo ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis. To­dėl jo­kio in­te­re­sų konf­lik­to nė­ra ir ne­ga­li bū­ti“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.