Inicijuoja išsamų „Lietuvos geležinkelių“ veiklos tyrimą
At­siž­vel­gu­si į abe­jo­nes dėl vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ anks­tes­nės veik­los skaid­ru­mo ir Sei­mo na­rių pa­teik­tus klau­si­mus, Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė kreip­tis į tei­sė­sau­gą  ir ini­ci­juo­ti iš­sa­mų bend­ro­vės veik­los ty­ri­mą.

Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba pra­ne­šė, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ini­ci­juos ne­prik­lau­so­mą „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ veik­los ir fi­nan­si­nį au­di­tą, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) tu­rės at­lik­ti įmo­nės fi­nan­si­nių srau­tų, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) – vi­daus san­do­rių ty­ri­mus.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) bus pra­šo­ma įver­tin­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ veik­lą na­cio­na­li­nio sau­gu­mo as­pek­tu, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) – ga­li­mų ko­rup­ci­jos at­ve­jų ty­ri­mą.

Sei­mo kon­ser­va­to­riai dar gruo­dį krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę ir pa­tei­kė klau­si­mų dėl dar Sta­sio Dai­lyd­kos va­do­vau­ja­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ są­sa­jų su Ru­si­ja, ne­skaid­rių vi­daus san­do­rių, par­amos sky­ri­mo su po­li­ti­kais su­si­ju­sioms įstai­goms.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis dar gruo­dį Sei­mo na­riams at­sa­kė, kad jų klau­si­mai rei­ka­lau­ja gi­les­nės ana­li­zės. Be to, anks­tes­niais me­tais įvy­ku­sius įtar­ti­nus įmo­nės vi­daus san­do­rius jau ti­ria tei­sė­sau­ga. Įtar­ti­nus san­do­rius ti­ria ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) – pa­sak jos, pri­va­čioms bend­ro­vėms šis vers­las bu­vo la­bai pel­nin­gas, pi­ni­gai bu­vo gry­ni­na­mi per už­sie­nio įmo­nių tink­lą, iš to nau­dos ga­lė­jo gau­ti ir bu­vę ge­le­žin­ke­lių va­do­vai.

Ži­niask­lai­da 2016-ųjų pa­bai­go­je ra­šė apie ne­skaid­riai skirs­to­mą „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ par­amą, vi­daus san­do­rius ir par­tne­rys­tę su Ru­si­jos kon­cer­nu „Trans­mash­hol­ding“, iš ku­rio an­tri­nės įmo­nės 2012–2013 me­tais ge­le­žin­ke­liai be kon­kur­so pir­ko lo­ko­mo­ty­vų va­žiuok­lės rė­mų už 44,92 mln. eu­rų. Vie­nas šio kon­cer­no ak­ci­nin­kų yra Ru­si­jos ka­ri­nės pra­mo­nės kon­cer­no „Ka­laš­ni­kov“ ak­ci­nin­kas.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ Šeš­to­kų sto­ty­je įreng­ti oži­nį kra­ną sam­dė Ru­si­jos įmo­nę „Balt­kran“, ku­ri dir­bo tuo me­tu, kai NA­TO są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos sto­ty­je kro­vė ka­ri­nę tech­ni­ką bei gink­luo­tę, ren­gian­tis di­džiau­sioms Bal­ti­jos ša­ly­se ka­ri­nėms pra­ty­boms „Kar­do kir­tis“.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ vien 2011–2015 me­tais su­da­rė vi­daus san­do­rių už 429 mln. eu­rų, o di­de­lė jų da­lis ati­te­ko šių įmo­nių be kon­kur­sų sam­dy­tiems ne­atsk­lei­džia­miems su­bran­go­vams.