Iniciatyvos „Lietuvai ir man“ dalyviams stigo trispalvių siūlų
Tūks­tan­čiai Lie­tu­vos moks­lei­vių ar­ti­miau­sius me­tus vie­ną sa­vo ran­ką bus pa­puo­šę ša­lies tau­ti­nės vė­lia­vos spal­vų apy­ran­kė­mis. Tai – jų pa­čių ran­kų dar­bo kū­ri­nys. Kiek­vie­nas mo­ki­nys po to­kią pat apy­ran­kę kaip sau pa­do­va­no­jo ir ne­prik­lau­so­my­bės ju­bi­lie­jų šven­čian­čiai Lie­tu­vai.

Fi­na­las rytoj

Ofi­cia­lus ini­cia­ty­vos, ku­rią ren­gia ne vie­na vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja, fi­na­las vyks ry­toj, ko­vo 6-ąją. Penk­ta­die­nį nuo 11 val. šim­tai moks­lei­vių iš vi­sos Lie­tu­vos plūs­tels į Na­cio­na­li­nę dai­lės ga­le­ri­ją Vil­niu­je ne­ši­ni sa­vo ran­kų dar­bo apy­ran­kė­mis. Jas, pri­tvir­tin­da­mi ant spe­cia­liai ini­cia­ty­vai su­kur­tos Ge­di­mi­nai­čių stul­pų kons­truk­ci­jos, sim­bo­liš­kai pa­do­va­nos tė­vy­nei, ko­vo 11-ąją šven­čian­čiai ne­prik­lau­so­my­bės 25 me­tų ju­bi­lie­jų.

„I­ki ti­kro­sios šven­tės die­nos dar tu­rė­si­me pa­da­ry­ti dau­gy­bę dar­bų. To­dėl mo­kyk­lų at­vež­ti apy­ran­kes pra­šė­me iki šio penk­ta­die­nio“, - sa­kė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Bend­ro­jo ug­dy­mo ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo Ne­for­ma­laus ug­dy­mo ir švie­ti­mo pa­gal­bos sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Emi­li­ja Bu­gai­liš­kie­nė.

Apy­ran­kių ri­ši­mas vyks nuo 11 iki 19 va­lan­dos. Moks­lei­vių gru­pės kei­sis kas de­šimt mi­nu­čių. Nors, anot pa­šne­ko­vės, no­rin­tie­ji pa­do­va­no­ti sa­vo kū­ri­nį Lie­tu­vai tu­rė­jo re­gis­truo­tis iš anks­to, pa­sku­ti­nią­ją ini­cia­ty­vos die­ną bus pri­ima­mi ir to ne­sus­pė­ju­sie­ji pa­da­ry­ti.

„Su­si­do­mė­ji­mas ak­ci­ja bu­vo di­de­lis. Prog­ra­ma lei­do re­gis­truo­tis tik kas de­šimt mi­nu­čių, o mes ti­ki­mės, jog gru­pei už­teks pen­kių. Taip tu­rė­tų lik­ti lai­ko tiems, ku­riems su kom­piu­te­riu „su­si­tar­ti“ ne­pa­vy­ko“, - pa­ti­ki­no E. Bu­gai­liš­kie­nė.

Pa­mo­kos internete

Iki ko­vo 5-osios va­ka­ro ant dai­li­nin­ko Sau­liaus Va­lio su­kur­tos Ge­di­mi­nai­čių stul­pų kons­truk­ci­jos jau bu­vo pri­riš­ta 150 tūkst. apy­ran­kių. Va­di­na­si, bū­tent tiek jų moks­lei­viai pa­si­ga­mi­no ir sau.

Ins­truk­ci­jos, kaip ir iš ko­kių siū­lų pin­ti apy­ran­kes, bu­vo pa­teik­tos ini­cia­ty­vos „Lie­tu­vai ir man“ tink­la­py­je. Jas par­en­gė teks­ti­li­nin­kės, pro­fe­si­jos mo­ky­to­jos ir vi­suo­me­ni­nin­kės Aria­na Nu­mgau­die­nė, Ire­na Se­niū­nie­nė bei Jū­ra­tė Bag­do­nie­nė.

Pa­skai­čiuo­ta, kad apy­ran­kei rei­kia 75-80 cen­ti­me­trų il­gio siū­lų, o jos kai­na te­sie­kia ke­le­tą eu­ro cen­tų.

„Ri­ši­mo pro­fe­sio­na­lės pa­tei­kė net ke­le­tą apy­ran­kių py­ni­mo bū­dų. Vie­nas jų skir­tas trims žmo­nėms. Pro­ce­sas to­kiu at­ve­ju te­trun­ka 40 se­kun­džių“, - sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė, pri­dur­da­ma, kad per ke­le­tą mi­nu­čių siū­lų tris­pal­vė­mis ga­li pa­si­puoš­ti net trys as­me­nys.

Vai­kai jas riš­ti ga­lė­jo pra­dė­ti va­sa­rio vi­du­ry­je. Tie, ku­rie tą pa­da­rė, iki ko­vo 11-osios dau­ge­ly­je ša­lies mu­zie­jų ga­li lan­ky­tis ne­mo­ka­mai.

Ini­cia­ty­vą itin pa­lan­kiai pri­ėmė ir šei­mos. O kai ku­rie vai­kai, su­ren­gę apy­ran­kių py­ni­mo va­ka­rus, to­kiu bū­du ne­tgi at­šven­tė sa­vo gim­ta­die­nius.

Iš Kau­no – gau­si delegacija

Iš Kau­no į Vil­nių ko­vo 6-ąją at­vyks aš­tuo­nių ug­dy­mo įstai­gų at­sto­vai. Vien Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai ant Ge­di­mi­nai­čių stul­po kons­truk­ci­jos pri­riš tūks­tan­tį apy­ran­kių. Dar 700 vie­ne­tų kū­ri­nių iš siū­lų at­veš Juo­zo Gru­šo mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

„Ki­tos mo­kyk­los pa­čios re­gis­tra­vo­si in­ter­ne­tu ir Vil­niu­je lan­kė­si anks­čiau. Ini­cia­ty­voe day­va­vo maž­daug 80 proc. Kau­no ug­dy­mo įstai­gų“, - sa­kė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Bag­do­nas.

Jo tei­gi­mu, su­ma­ny­mas riš­ti apy­ran­kę Lie­tu­vai ir sau yra la­bai pra­smin­gas. Be to, ska­ti­na ma­žes­nių­jų mo­to­ri­kos vys­ty­mą­si, vie­ni­ja moks­lei­vius bend­ram tiks­lui ir bend­ra­vi­mui.

E. Bu­gai­liš­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad iki ko­vo 10-osios teks­ti­li­nin­kės pa­sis­tengs, kad apy­ran­kės tar­pu­sa­vy­je kuo la­biau de­rė­tų.

Tuo­met kons­truk­ci­ja bus nu­ga­ben­ta į Sei­mą. Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se apy­ran­kes ant jos už­riš Sei­mo na­riai bei tą die­ną par­la­men­te vie­šė­sian­tys už­sie­ny­je be­si­mo­kan­tys lie­tu­viai.

Pla­nuo­ja­ma, kad jau­nų žmo­nių bend­ras kū­ri­nys Sei­mą puoš bent vie­nus me­tus.

Pri­trū­ko siūlų

„Su­dė­tin­giau­sia bu­vo su ža­lios spal­vos siū­lais. Su­nku bu­vo gau­ti to­kių, ku­rie ati­tik­tų Tris­pal­vė­je esan­tį ža­lią at­spal­vį“, - sa­kė E. Bu­gai­liš­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, bu­vo net svars­ty­ta to­kios spal­vos siū­lų at­si­vež­ti iš Vo­kie­ti­jos, ta­čiau dėl il­gų už­sa­ky­mo įvyk­dy­mo ter­mi­nų min­ties at­si­sa­ky­ta.

„Te­ko ap­va­žiuo­ti ne vie­ną pre­ky­bos cen­trą, kol su­da­ro­me tiek siū­lų, kiek mums rei­kė­jo“, - pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Di­džių­jų pre­ky­bos tink­lų at­sto­vai por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad jų siū­lų par­da­vi­mai ly­gi­nant su pra­ėju­sių me­tų to­kiu pa­čiu lai­ko­tar­piu ki­to ne­žy­miai. Tuo tar­pu ini­cia­ty­vos efek­tą pa­ju­to ma­žų par­duo­tu­vė­lių dar­buo­to­jai.

„Siū­lų šią žie­mą par­da­vė­me maž­daug tris kar­tus dau­giau nei įpras­tai. Iš pra­džių ste­bė­jo­mės, ko­dėl dau­ge­lis ieš­ko gel­to­nos, ža­lios ir rau­do­nos spal­vos kuo­kšte­lių, bet pa­sik­lau­si­nė­ję pir­kė­jų prie­žas­tį iš­siaiš­ki­no­me“, - sa­kė Kau­no se­na­mies­ty­je vei­kian­čios siū­lo par­duo­tu­vės par­da­vė­ja Dan­guo­lė Krei­ze­lie­nė.

Jos tei­gi­mu, siū­lų bu­vo pri­trū­ku­si ne vie­na ma­žes­nė par­duo­tu­vė, ta­čiau re­sur­sai, klien­tų pa­gei­da­vi­mu, pa­pil­dy­ti.