Ingridos Šimonytės vardu pasinaudojo aferistai
Sei­mo na­rę Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę pa­sie­kė ži­nios, kad, pri­si­deng­da­mi jos var­du, te­le­fo­ni­niai su­kčiai iš vie­nos mo­ters ban­dė iš­vi­lio­ti pi­ni­gus.

„Ką tik pa­skam­bi­no ma­lo­ni po­nia iš vie­no Lie­tu­vos mies­te­lio. Pa­pa­sa­ko­jo, kad prieš ku­rį lai­ką te­le­fo­nu jai pa­skam­bi­nu­si ypa­ta Ši­mo­ny­tės bal­su tei­gė, kad jos sąs­kai­ta pa­nau­do­ta ne­le­ga­liems per­ve­di­mams į Lat­vi­ją, dėl ti­kru­mo da­vė dar ra­ge­lį ir „ko­mi­sa­rui“, gal net vi­sam „ge­ne­ra­li­niam“. To­liau se­ka tra­di­ci­nė: pa­dik­tuo­kit ko­dus ir pi­ni­gai go­ne. Ge­rai, kad po­nia po ku­rio lai­ko ati­to­ko ir pa­skam­bi­no tar­ny­boms. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis, re­zul­ta­to kol kas nė­ra“, – feis­bu­ke par­ašė I. Ši­mo­ny­tė.

Par­la­men­ta­rė ra­gi­no pri­si­min­ti ir pri­min­ti sa­vo ar­ti­mie­siems bei pa­žįs­ta­miems, kad jo­kios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, vals­ty­bės par­ei­gū­nai, ban­ki­nin­kai, dai­ni­nin­kai, gy­ve­ni­mo bū­do žur­na­lų he­ro­jai nie­ka­da te­le­fo­nu ne­tvar­ko jo­kių fi­nan­si­nių pro­ce­dū­rų, ne­pra­šo dik­tuo­ti ko­dų ar per­vers­ti pi­ni­gų.

„Vi­si to­kie skam­bu­čiai yra su­kčia­vi­mas pri­si­de­dant ins­ti­tu­ci­jų, par­ei­gū­nų ar ži­no­mų žmo­nių var­dais. Pa­na­šu, kad is­to­ri­jos apie anū­kų su­ža­lo­tus ava­ri­jo­se žmo­nes ir pa­na­šūs na­ra­ty­vai gau­dant ti­kin­čius ga­li­my­be iš­si­suk­ti nuo tei­sė­sau­gos, vis ma­žiau re­zul­ta­ty­vūs. Tad ieš­ko­ma is­to­ri­jų, ku­rioms bū­dų ga­li­ma su­teik­ti „le­gi­ti­mu­mą“ nau­do­jant už fi­nan­sų kon­tro­lę, pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­ją, mo­kes­čius at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­va­di­ni­mus bei su­si­ju­sio­se sri­ty­se dir­ban­čių žmo­nių var­dus“, – ak­cen­tuo­ja I. Ši­mo­ny­tė.