Ingrida Šimonytė paaiškino, kodėl negalima naikinti šildymo lengvatos
Vy­riau­sy­bei ne­ke­ti­nant pra­tęs­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos šil­dy­mui, bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ma­no, kad kol kas to­kį mo­kes­ti­nį pa­leng­vi­ni­mą bū­ti­na iš­lai­ky­ti.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­me opo­zi­ci­niams kon­ser­va­to­riams pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai įre­gis­tra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias PVM leng­va­ta cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mai ši­lu­mai bū­tų pra­tęs­ta dar tre­jiems me­tams – iki 2020 me­tų bir­že­lio. Vie­na iš pa­tai­sų ini­cia­to­rių – I. Ši­mo­ny­tė.

Ji aiš­ki­na, kad PVM leng­va­ta šil­dy­mui yra vie­nin­te­lė, ku­ri ti­krai pa­sie­kia var­to­to­ją, „skir­tin­gai nuo vieš­bu­čių, bro­ko­lių ir ne­tgi kny­gų“. Anot par­la­men­ta­rės, prieš­in­gai pa­pli­tu­siam įsi­ti­ki­ni­mui, ši leng­va­ta nė­ra tai­ko­ma „tur­čiams“, nes tur­čiai se­nuo­se dau­gia­bu­čiuo­se ne­gy­ve­na. „Ga­li­my­bės at­si­sa­ky­ti cen­tri­nio šil­dy­mo ne­su­ly­gi­na­mos su ga­li­my­bė­mis pa­si­keis­ti šil­dy­mo bū­dą pri­va­čiuo­se na­muo­se. Re­no­va­ci­ja vyks­ta ne­pa­kan­ka­mai sklan­džiai, kad leng­va­tos pa­nai­ki­ni­mu bū­tų ga­li­ma „baus­ti“ ne­si­re­no­vuo­jan­čius ap­si­lei­dė­lius“, – pa­brė­žė ji.

I. Ši­mo­ny­tės pri­mi­nė, kad kal­bė­da­mi apie leng­va­tos nai­ki­ni­mą „vals­tie­čiai“ tei­gė, jog spręs­da­mi kuk­les­nių pa­ja­mų ga­vė­jų, ku­rie ne­gau­na kom­pen­sa­ci­jų, nes yra vos „per tur­tin­gi“ prob­le­mą nu­ma­žins kar­te­lę kom­pen­sa­ci­joms gau­ti nuo 20 iki 10 proc. „Tuo bū­du vi­sos pa­pil­do­mai gau­tos pa­ja­mos iš PVM ir dar dau­giau bū­tų iš­leis­tos kom­pen­sa­ci­joms, o po­vei­kis de­fi­ci­tui ir sko­lai bū­tų net ne­igia­mas. Vis­gi, vals­tie­čiai nu­ta­rė „pa­tau­py­ti“ ir kar­te­lę siū­ly­ti nu­leis­ti iki 15 pro­cen­tų. Ką gi, kaž­kiek pa­pil­do­mų pa­ja­mų gau­tų, bet vis­tiek ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių gy­ven­to­jų cap-in-hand (su ke­pu­re ran­ko­je) bus pa­leis­ta į sa­vi­val­dy­bes pra­šy­ti kom­pen­sa­ci­jų. Tai yra ne tik kad bran­gus, ad­mi­nis­tra­ciš­kai ne­pag­rįs­tas, bet dar­gi ir ge­ro­kai že­mi­nan­tis da­ly­kas“, – sa­kė ji.

Pa­sak I. Ši­mo­ny­tės, šau­dy­ti į 10–15 pro­cen­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų, ku­riems ne­su­kel­tų di­de­lės fi­nan­si­nės įtam­pos, ap­si­mo­kė­ti sąs­kai­tas su stan­dar­ti­niu PVM, pa­ke­liui nu­šau­nant ar pa­že­mi­nant iki pra­šy­to­jų li­ku­sius 85–90 pro­cen­tų yra ne­adek­va­tu. „Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė yra to­kia nuo­sta­biai ryž­tin­ga ir re­for­ma­cin­ga, ne­abe­jo­ju, kad po ke­le­tos me­tų re­no­va­ci­ja ir ki­ti šil­dy­mo sąs­kai­tų ma­ži­ni­mo bū­dai pa­žengs tiek, kad rink­tis tarp 15 pro­cen­tų bur­žu­jų ir 85 pro­cen­tų ne­bur­žu­jų ne­be­reiks“, – iro­ni­za­vo ji.